Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden

Wetenschappers die de toekomst vormen

Wij gaan met YAL overleggen wanneer deze lezingen alsnog zouden kunnen plaatsvinden. Te zijner tijd zullen wij u via de website, nieuwsbrief en social media hiervan op de hoogte stellen.

In een bruisende reeks lezingen presenteren jonge onderzoekers de meest actuele inzichten uit hun vakgebied. Al zijn de thema’s binnen deze reeks divers, de gemene deler is het enthousiasme dat deze onderzoekers hebben voor de wetenschap en de vertaalslag van hun werk naar de maatschappij. Tijdens elke lezing zal een jonge onderzoeker baanbrekend onderzoek bespreken en bediscussiëren wat de uitkomsten betekenen voor onze samenleving.

Deze serie is een samenwerkingsverband van Studium Generale met Young Academy Leiden (YAL). De YAL is een groep wetenschappers van de Universiteit Leiden die verschillende disciplines vertegenwoordigen. De YAL fungeert als een platform waar jonge, enthousiaste en gedreven academici bij elkaar kunnen komen. De leden komen uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden. Ze werken samen binnen drie pijlers: interdisciplinariteit, outreach, en onderzoeks- en onderwijsbeleid.

Let op: andere datum dan in het programmaboekje

Politieke peilingen worden veel gebruikt om een duiding te geven aan de electorale strijd tussen politieke partijen en om inzicht te geven in de opinie van burgers over actuele vraagstukken. In een peiling ondervraag je een beperkte groep mensen om iets te kunnen zeggen over de hele groep, bijvoorbeeld alle kiezers. Dat is een krachtig instrument, maar peilingen zijn niet onomstreden: regelmatig blijken er verschillen tussen slotpeilingen en de verkiezingsuitslag. Betekent dit dat kiezers peilingen maar beter links kunnen laten liggen? Universitair hoofddocent Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer (een gemiddelde van peilingen), bespreekt hoe je peilingen als kiezer kunt gebruiken en welke valkuilen je daarbij beter kan vermijden.

Spreker

Dr. Tom Louwerse, universitair hoofddocent politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op parlementaire politiek, representatie en verkiezingen.
Hij maakt de Peilingwijzer, een gemiddelde van bestaande peilingen waarover hij regelmatig commentaar geeft bij de NOS.

Tijd en Plaats

Woensdagavond 12 februari
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Sinds meer dan drie jaar is Europa in de ban van de Brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de European Unie is echter niet alleen een intra-Europese problematiek. Integendeel heeft de Brexit een weerslag van mondiale reikwijdte. Ten eerste zullen honderden van internationale akkoorden die door de EU met derde landen zijn gesloten niet meer op het VK van toepassing zijn. Ten tweede moeten de relaties tussen de EU en het VK in internationale organisaties zoals de WTO worden ontrafeld. Ten derde moeten de EU en het VK hun toekomstige betrekkingen vormgeven, inclusief de manier waarop ze op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid willen blijven samenwerken. Dus ook na het officiële einde van het Britse EU-lidmaatschap zijn veel vragen over de plaats van het VK en de EU op het wereldtoneel nog lang niet beantwoord.

Spreker

Dr. Joris Larik, universitair docent aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij doceert diverse vakken binnen de International Justice specialisatie van Leiden University College The Hague, waaronder vergelijkend constitutioneel recht en het recht der externe betrekkingen van de Europese Unie, en internationaal recht binnen de Master International Relations and Diplomacy.

Tijd en Plaats

Woensdagavond 18 maart
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

By Captain Blood - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=930331

In Nederland verblijven er op dit moment ca. 20.000 kinderen in pleegzorg. Pleegzorg is een unieke vorm van jeugdhulpverlening waarbij kinderen die niet thuis kunnen wonen toch in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Maar hoe wordt er besloten dat een kind niet langer thuis kan blijven wonen? En is pleegzorg dan wel het beste alternatief? In deze lezing zal Anouk Goemans ingaan op de besluitvorming rondom pleegzorg, de effectiviteit van pleegzorg en de uitdagingen die we tegenkomen als we hiernaar onderzoek willen doen.

Spreker

Dr. Anouk Goemans is universitair docent bij de afdeling Pedagogisch Wetenschappen, Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op kwetsbare kinderen en gezinnen. Ze voert onder andere projecten uit naar kindermishandeling, pleegzorg en pesten.

Tijd en Plaats

Maandagavond 20 april
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in de afgelopen decennia in rap tempo voltrokken. Met relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals het ontstaan van de platformeconomie, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de trend van flexibilisering in de komende jaren verder zal worden voortgezet.

In deze lezing zal Olaf van Vliet eerst de oorzaken van flexibilisering bespreken, onder andere de arbeidsmarkteffecten van globalisering en technologische vooruitgang. De meeste economen verstaan onder arbeidsmarkteffecten het verdwijnen van banen in krimpsectoren en het opkomen van nieuwe banen in groeisectoren. Een effect van globalisering en technologische vooruitgang kan ook een toename van flexibele vormen van arbeid zijn. Dit heeft tot op heden relatief weinig aandacht gekregen, maar Leidse economen doen daar nu onderzoek naar. Een ander belangrijk nieuw inzicht om de relatief sterke mate van flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt te verklaren vormen de interactie tussen globalisering en technologische vooruitgang enerzijds en bestaande instituties (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de ontslagbescherming) anderzijds.

Vervolgens zal Van Vliet denkrichtingen verkennen voor de toekomstige beleidsvorming op dit terrein. Daarbij zullen ook recente beleidsvoorstellen worden bekeken, zoals de voorstellen van de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap).

Spreker

Prof.dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Hij is hoofd van de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden.

Tijd en Plaats

Woensdagavond 20 mei
19.30-21.00 uur
Lorentzzaal
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur25

Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.