Logo Universiteit Leiden.

nl en

Essaywedstrijd voor studenten

Essaywedstrijd – deadline 25 oktober 2021

"Rotterdam - Oude of Pilgrimvaderskerk", gemaakt door Fred Romero (licentie CC BY 2.0).

Precies 400 jaar geleden vierden de ‘Pilgrim Fathers’ hun eerste Thanksgiving. Een jaar eerder vertrokken deze oorspronkelijk Engelse Pilgrims vanuit Nederland, na een 12-jarig verblijf alhier, naar Amerika om in vrijheid van geloof een nieuw leven te beginnen. Deze Thanksgiving Day markeerde hun eerste geslaagde oogst na een desastreuze winter waarbij de helft van de groep het niet overleefde. Thanksgiving Day is een dag van bezinning waar miljoenen over de hele wereld jaarlijks bij stil staan.

Deze reis van de Pilgrim Fathers wordt ook gezien als het begin van de stichting van de Verenigde Staten. Die tijd markeert mede het begin van een stroom van immigranten, die leidde tot de kolonisatie van gebiedsdelen van Native Americans. De ontwikkeling van Amerika kende oorlogen en pandemieën van onbedoeld meegebrachte, nieuwe infectieziekten. In de tijd van de Pilgrim Fathers kwam in Amerika ook het eerste schip aan met tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het is tot op de dag van vandaag een actueel thema (denk bijvoorbeeld aan de Black Lives Matter-beweging). Een globaliseringsgolf van de maatschappij, met alle voor- en nadelen van dien, was begonnen. Het Pilgrim Fathers verhaal - over een tijdlijn van 400 jaar gezien - is mede een drager van alle maatschappijontwikkelingen en bijbehorende thema’s.

De universiteiten waar deze gedenkwaardige reis begon – Leiden, Delft, Rotterdam (UL, TUD en EUR) -  en Harvard (departments of History en History & Literature) waar de reis eindigde, roepen bij de herdenking van 400 jaar Thanksgiving hun studenten op hun visie te delen om, met deze 400 jaar wereldwijde ontwikkeling als referentiekader, de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

De Pilgrim Fathers wilden 400 jaar geleden een betere wereld scheppen waarin ruimte is voor vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving. Het schilderij van Robert Weir met daarop het vertrek van de Pilgrim Fathers met de Speedwell vanuit Delfshaven op 22 juli 1620, in opdracht van het Amerikaanse congres, hangt sinds 1843 als onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis in de Rotunda van het Capitool. Hun reis kan ook worden gekenschetst als de eerste stap naar globalisering. De problemen van de huidige tijd: de coronacrisis, ongelijke welvaartsverdeling en klimaatverandering zijn direct terug te voeren op golven van globalisering. Globalisering heeft negatieve aspecten in zich en daar moeten we zeker bij stilstaan. Maar het biedt met de vele positieve aspecten ook kansen als we er op de goede wijze mee omgaan. Sterker nog: voor het oplossen van bovenstaande uitdagingen is een mondiale aanpak de enige oplossing, het zijn geweldige uitdagingen waar de universiteiten betekenend aan kunnen bijdragen.

Thanksgiving staat ook voor hoop; na de presidentsverkiezingen in november 2020 zoekt Joe Biden naar hernieuwde trans-Atlantische samenwerking. Bij de inauguratie van president Biden op 20 januari 2021 heeft de dichteres Amanda Gorman dat uitgestraald in haar prachtige gedicht ‘The Hill We Climb’. Dit is de aansprekende metafoor voor onze essays. Wat zien we op de top van ‘The Hill’ van onze wereld? Amanda Gorman laat zien dat ook in moeilijke tijden er nieuwe vergezichten zijn; of zoals ze zegt in de laatste zin van haar woordgedicht: “there is always light.” De belangrijke vraag is nu:

Hoe ziet de toekomst van globalisering eruit, als we zouden leren van 400 jaar Pilgrim Fathers Amerika?

Dit kan vanuit velerlei oogpunten worden bezien en alle disciplines spelen daarbij een rol. We nodigen daarom jou uit om je visie op bovenstaande vraag te geven en ontvangen graag jouw krachtige, kritische, Engelstalige essay van maximaal 1.000 woorden met een systematische blik op de uitdagingen van de toekomst. We ontvangen je bijdrage graag uiterlijk 25 oktober 2021 op e-mailadres essaycompetition@eur.nl  

De essaywedstrijd staat open voor alle studenten aan de universiteiten van Leiden, Delft, Erasmus (MC) en Harvard (met name de departments of History en History & Literature)

De jury bestaat ​​uit wetenschappers van de deelnemende universiteiten.

Prijs

Voucher voor een culturele reis vanaf een van de deelnemende Nederlandse universiteiten naar Harvard, Massachusetts – de Amerikaanse staat waar de reis van de Pelgrim Fathers eindigde of vice versa.

Ceremonie

De prijsuitreiking en de uitreiking van de beste essay(s) vindt plaats in de Oude of Pelgrimvaderskerk in Delfshaven, Rotterdam op 25 november 2021, Thanksgiving Day.

Criteria: het essay

 • is Engelstalig
 • gaat bij voorkeur uit van een origineel idee 
 • is kritisch, urgent en heeft een duidelijke visie
 • Is inclusief en verbindend

Organiserend comité

 • Prof. Harry Geerlings, EUR, Havenhoogleraar
 • Dr. Bart Kuipers EUR-UPT, Havenonderzoeker
 • Mevr. Marjan van Schijndel, Stichting Vrienden van de Oude van Pelgrimvaderskerk
 • Dhr. Sicco B. De Vries, Stichting Historisch Delfshaven

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Harvard University (departments of History en History & Literature).

The Pilgrim Fathers celebrated their first Thanksgiving exactly 400 years ago. A year earlier, these originally English Pilgrims left from the Netherlands after a 12-year stay here, to start a new life with freedom of religion in America. This Thanksgiving Day marked their first successful harvest following a disastrous winter that half the group did not survive. Thanksgiving Day is a day of contemplation on which millions of people across the world reflect.

The Pilgrim Fathers’ journey is also considered as being the start of the foundation of the United States. That time also marked the start of a stream of immigrants, which led to the colonisation of Native American territories in America. The development of America included wars and pandemics of unintentionally introduced new infectious diseases. The first ship transporting African slaves also arrived in America during the time of the Pilgrim Fathers. This remains a topical theme today (see the Black Lives Matter movement). A globalisation wave of society, with all its advantages and disadvantages, had started. Viewed over a timeline of 400 years, the Pilgrim Fathers’ story also generated all kinds of social developments and associated themes.

The universities where this memorable journey started – Leiden, Delft and Rotterdam (UL, TUD and EUR) – and Harvard University (the departments of History and History & Literature), Massachusetts where the journey ended, are calling on their students to share their vision during the commemoration of 400 years of Thanksgiving, and to use this 400 years of global development as a reference framework to address the huge challenges we face in the future.

400 years ago, the Pilgrim Fathers wanted to create a better world in which there was space for freedom of religion and freedom of expression in a society elected on a democratic basis. The painting of Robert Weir depicting the departure of the Pilgrim Fathers on the Speedwell from Delfshaven on 22 July 1620, commissioned by the American Congress, has been on display in the Rotunda at the Capitol as part of American history since 1843. Their journey can also be described as the first step in globalisation. The problems of the current era – the coronavirus, wealth inequality and climate change – are directly attributable to waves of globalisation. Globalisation has negative aspects, and we certainly should reflect on these. But it also offers many positive aspects and opportunities if we handle it in the right way. Indeed, if we are to resolve the above challenges, a global approach is the only solution. These are amazing challenges to which universities can offer a meaningful contribution.

Thanksgiving is also about hope; after the presidential election in November 2020, President Joe Biden started seeking renewed trans-Atlantic cooperation. At the inauguration of President Biden on 20 January 2021, the poet Amanda Gorman conveyed this in her beautiful poem ‘The Hill We Climb’. This is the engaging metaphor for our essays. What do we see at the top of ‘The Hill’ of our world? Amanda Gorman showed that, even in difficult times, there are new vistas, or as she said in the final sentence of her poem: “there is always light.” The important question now is:

Learning from 400 years of Pilgrim Fathers’ America, what does the future of globalisation hold?

This can be viewed from a range of perspectives, and all disciplines play a role in this. That is why we would like to invite you to give your vision on the above question and receive from you a powerful and critical essay of up to 1,000 words in English, with a systematic view of our future challenges. We would like to receive your contribution by, but no later than, 25 October 2021 via e-mail address essaycompetition@eur.nl

The essay competition is open to all students at Leiden, Delft, Erasmus (MC) and of the departments of History and History & Literature at Harvard University.

Jury

The jury consists of scholars from the participating universities.

Award

Voucher for a cultural student journey to Boston and Harvard, Massachusetts, USA – the state where the Pilgrim Fathers ended their journey or Leiden, Delft and Rotterdam, the Netherlands, where the journey started.

Ceremony

The prize awarding and the presentation of the best essay(s) will take place in the Oude or Pelgrimvaderskerk in Delfshaven, Rotterdam on 25 November 2021, Thanksgiving Day.

Criteria for assessing the essays are: The essay should

  • be written in style in English
  • Ideally holds original ideas/ be visionary
  • Contain critical content
  • Be urgent.
  • Be inclusive/promotes fellowship

Organizing committee

 • Prof. Harry Geerlings, EUR, Port Professor
 • Dr. Bart Kuipers EUR-UPT, Port Researcher
 • Ms. Marjan van Schijndel, Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
 • Mr. Sicco B. De Vries, Stichting Historisch Delfshaven

In cooperation with Erasmus University Rotterdam, Erasmus Medical Centre, Leiden University, Delft University of Technology and Harvard University - departments of History and History & Literature.

Deze website maakt gebruik van cookies.