Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het onderzoek

Het onderzoek gaat over hervormingen in de sociale zekerheid in het licht van veranderende maatschappelijke omstandigheden, zoals internationalisering, individualisering en vergrijzing.

Het project bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de invloed van Europa op de sociale zekerheid. De belangrijkste vragen in dit verband zijn: 1) hoe moet de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid worden verdeeld tussen het nationale en het supranationale niveau en 2) in hoeverre treedt er sociale convergentie op binnen de EU en wat is daarbij het belang van het Europese beleid? In dit verband wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de betekenis van de methode van open coördinatie (‘soft law’) bij de opbouw van het sociale Europa. Het tweede onderdeel heeft betrekking op stelselwijzigingen in de sociale zekerheid. De belangrijkste vragen daarbij zijn: 1) wat zijn de belangrijkste gevolgen van sociale hervormingen voor de inkomensontwikkeling van huishoudens en sociaal-economische groepen en (daarmee) voor de sociale cohesie en 2) wat zijn de implicaties van verschillende maatschappelijke trends voor de verantwoordelijkheidsverdeling en de structuur van het stelsel van sociale zekerheid? In dit verband wordt in het bijzonder aandacht besteed aan economische en juridische vraagstukken rond het thema levensloop. De twee onderdelen van het project hangen logischerwijze samen. De Europese invloed op de nationale stelsels van sociale zekerheid neemt toe, waardoor ook vragen rond stelselwijziging steeds meer in Europees perspectief moeten worden geanalyseerd. Ook vragen rond sociale cohesie en inkomensverdeling spelen in toenemende mate op Europees niveau, zoals onder meer blijkt uit de zogeheten “Lissabon Agenda”.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.