Logo Universiteit Leiden.

nl en

2010: Europees jaar bestrijding armoede en sociale uitsluiting

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben 2010 uitgeroepen tot 'Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting'.

Leids onderzoek naar 'best practices' van armoedebestrijding

In de verslagperiode is door Koen Caminada, Kees Goudwaard, Ferry Koster en Megan Martin (visiting from University of Michigan) onderzoek verricht naar armoedebestrijding in de EU. Voorlopige conclusies zijn dat de resultaten van het armoedebeleid vooralsnog teleurstellend zijn en dat er grote verschillen tussen lidstaten bestaan in de mate waarin het socialezekerheidsstelsel de armoede terugdringt.

Onderstaande publicaties zijn te downloaden via de profielpagina's van de individuele medewerkers van de afdeling Economie.

Koen Caminada and Kees Goudswaard, 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive Analysis.', Poverty & Public Policy, Vol. 1, Iss. 2, Article 5, 2009, pp. 1-51.

Kees Goudswaard and Koen Caminada, 'The redistributive effect of public and private social programs: a cross-country empirical analysis', International Social Security Review, vol. 63, no. 1, 2010, pp. 1-19.

Koen Caminada and Kees Goudswaard, 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries',  Department of Economics Research Memorandum 2009.02, Universiteit Leiden, 33 p.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster, 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries', Department of Economics Research Memorandum 2010.01, Universiteit Leiden, 41 p.

Meer weten?

Lees meer over het 'Europese Jaar' op de officiële website van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting van de Europese Commissie.

Verder onderzoek

Een deel van het onderzoek van het projectteam Hervorming Sociale Zekerheid van de Universiteit Leiden heeft betrekking op de invloed van de Europese integratie op de sociale regelgeving. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de vraag of en in hoeverre het verdwijnen van de economische grenzen een bedreiging voor de nationale stelsels van sociale zekerheid vormt. Ook wordt geanalyseerd in hoeverre de sociale stelsels in de lidstaten van de EU naar elkaar toegroeien. Verder wordt onderzocht wat de juridische en economische betekenis is van het Europese instrumentarium op het punt van sociaal beleid. De inrichting van de sociale stelsels is in beginsel een nationale verantwoordelijkheid, maar er vindt steeds meer coördinatie plaats op Europees niveau.

Met dit onderzoek naar de invloed van Europa op de sociale zekerheid is de afgelopen jaren flinke voortgang geboekt. Kees Goudswaard heeft de relatie tussen de economische en sociale doelstellingen van de EU geanalyseerd. Enkele conclusies zijn dat economische en sociale prestaties niet strijdig hoeven te zijn en dat de empirie geen steun biedt voor een social race to the bottom. Promovenda Beryl ter Haar verricht onderzoek naar de betekenis van de open coördinatiemethode voor de ontwikkeling van een sociaal Europa. Dit heeft reeds geleid tot een artikel in een gerefereerd internationaal tijdschrift. Conclusie is dat deze methode een belangrijk nieuw element is in de internationale rechtsorde, maar dat er in de praktijk nog niet goed gebruik van wordt gemaakt. Michael Kaeding onderzocht de transpositie van Europese richtlijnen, uitmondend in een (bekroond) proefschrift en diverse internationale artikelen. Promovendus Olaf van Vliet komt tot de conclusie dat het arbeidsmarktbeleid van EU-lidstaten, mede onder invloed van Europese afspraken, steeds meer activerend van aard is geworden. Koen Caminada, Kees Goudswaard en Olaf van Vliet hebben diverse indicatoren voor de ontwikkeling van de sociale zekerheid in internationaal perspectief geanalyseerd, waarbij onderzocht is in hoeverre er convergentietendensen in de Europese Unie zijn. Hierover publiceren de auteurs in 2010 een artikel in een gezaghebbend internationaal tijdschrift. Ferry Koster verricht onderzoek naar de relatie tussen globalisering en sociale bescherming en heeft daarover verschillende artikelen geschreven in internationale tijdschriften. Zijn conclusies wijken af van de gangbare opvatting dat globalisering een negatief effect heeft op solidariteit en sociale zekerheid. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.