Logo Universiteit Leiden.

nl en

Algemene ledenvergadering

Datum
woensdag 15 juni 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Telders Auditorium

Programma

19:30 - 19:55 uur
Inloop, met koffie en thee
20:00 - 20:30 uur
Vergadering
20:45 - 21:45 uur
Lezing dr. Pieter Slaman + discussie
21:45 - 22:30 uur
Borrel in Faculty Club

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021
  5. Jaarverslag 2021
  6. Financieel Jaarverslag 2021  | Oordeel kascommissie en decharge bestuur
  7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2022
  8. Rondvraag
  9. Inhoudelijk programma 
  10. Sluiting

Lezing Pieter Slaman

Aansluitend op de ledenvergadering geeft dr. Pieter Slaman een lezing over een korte periode uit de geschiedenis van de Universiteit Leiden:

Van Rijksambtenaar tot hordeloper. Academische vrijheid voor en na de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van 1993

 
Sinds 1876 was de Leidse universiteit een Rijksuniversiteit en waren academische docenten rijksambtenaar. De kroon had invloed op verdeling van leerstoelen en benoemingen, maar liet de hoogleraar verder een vrije hand. Sinds de WHW van 1993 mochten universiteiten zelf besluiten over personele zaken. De wet gaf instellingen een ongekende vrijheid, maar bond de academicus intussen aan een reeks van verantwoordingsplichten en competitieve financieringen. Dat roept de vraag op: wat betekende academische vrijheid voor en na 1993? En zijn we daar als academische gemeenschap en als individuele academicus nu op vooruit gegaan, of niet? Kan de geschiedenis ons helpen om ons concrete verbeteringen voor te stellen?

Over Pieter Slaman

Pieter Slaman is universiteits- en onderwijshistoricus. Hij promoveerde in 2015 op de geschiedenis van de studiefinanciering en publiceerde in 2018 de bundel In de regel vrij over honderd jaar Onderwijsbeleid. Vorig jaar verscheen van zijn hand ‘De glazen toren. De Leidse universiteit 1970-2020’. Sinds 1 januari 2022 is hij universiteitshistoricus in Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.