Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Bijzonder hoogleraar Digitale innovaties en transformatie van publieke dienstverlening (0,2 fte)

Vacaturenr.
14153
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,2
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
28 september 2023
Sluitingsdatum
29 oktober 2023 Vacature gesloten

Bijzonder hoogleraar Digitale innovaties en transformatie van publieke dienstverlening, met speciale aandacht voor decentrale overheden (0,2 fte)

De Stichting Bestuur Leerstoelen CAOP zoekt een bijzonder hoogleraar (v/m/h) voor de leeropdracht ‘Digitale innovaties en transformatie van publieke dienstverlening, met speciale aandacht voor decentrale overheden’ met ingang van bij voorkeur 1 januari 2024.
De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs (Bestuurskunde) van de Universiteit Leiden/ Campus Den Haag.

Voor deze leerstoel staat de vraag centraal wat de huidige digitale ontwikkeling betekent voor de transformatie van publieke dienstverlening, met speciale aandacht voor decentrale overheden. Deze speciale aandacht voor dit niveau is van belang omdat er belangrijke kennisvragen liggen juist op het terrein van decentrale overheden, terwijl de overheid daar een gezicht krijgt voor burgers en samenleving. Ten aanzien van deze centrale vraag kunnen er drie deelvragen worden onderscheiden die binnen de leerstoel aandacht kunnen krijgen.

 • Wat betekent de digitale ontwikkeling voor mensen; wat vraagt het in de zin van vaardigheden/competenties van ambtenaren, hoe beïnvloedt het hun werk en professionele ruimte, hoe valt daarop te sturen, welke wijze van leidinggeven past daarbij.
 • Wat betekent de digitale ontwikkeling voor processen? Hieronder valt zowel het veranderproces en de organisatieontwikkeling van decentrale overheden als de impact van digitalisering op de reguliere beleids- en dienstverleningsprocessen.
 • Wat betekent de digitale ontwikkeling voor de structuren en systemen van bestuur? Welke ‘governance’ uitdagingen bestaan en hoe geven decentrale overheidsorganisaties vorm aan de digitale transformatie? Wat betekent dit voor de organisatie inrichting? Hoe wordt samengewerkt en gecommuniceerd, zowel intern als extern?

Binnen het Nederlandse openbaar bestuur zijn gemeenten zeer actief op dit terrein. Als belangrijke mede-uitvoerder van veel beleid en als leverancier van tal van publieke diensten levert digitalisering hier aanzienlijke kansen op. Tegelijkertijd vraagt hun veelzijdigheid, omvang en complexiteit veel van degenen die de digitale transformatie binnen gemeenten moeten vormgeven of zich erdoor beïnvloed zien. In deze leerstoel staat centraal wat deze context betekent voor hoe digitale innovaties en transformatie vorm krijgt en kan krijgen bij decentrale overheden.

Profiel van de leerstoelhouder bij de vacature

 • De kandidaat is gepromoveerd in de bestuurskunde of aanverwante sociale wetenschap.
 • De kandidaat heeft wetenschappelijke expertise ten aanzien van digitale transformaties, en heeft aantoonbare affiniteit met decentrale overheden. Deze expertise en affiniteit blijkt uit wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde Nederlandse én internationale tijdschriften en andere media.
 • De kandidaat heeft door wetenschappelijke activiteiten een herkenbare bijdrage geleverd en zal deze leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied.
 • De kandidaat is een inspirerend docent die studenten in verschillende fasen van de studie vanuit eigen ervaring belangstelling voor het werk in de publieke sector kan bijbrengen en is in het bezit van een BKO.
 • De kandidaat heeft een omvangrijk nationaal en internationaal netwerk, bijvoorbeeld blijkend uit lidmaatschappen van nationale en internationale wetenschappelijke vakorganisaties, congresbezoeken, (deel)aanstellingen aan nationale en/of buitenlandse gerenommeerde instituten.
 • De kandidaat is in staat een verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk, waarbij het streven naar ‘impact’ centraal staat. Dat kan op verschillende manieren vormkrijgen.
 • De kandidaat is aantoonbaar in staat promovendi te begeleiden en te inspireren, zodat een promotieproject kwalitatief goed en binnen het daarvoor gestelde tijdpad kan worden afgerond.
 • De kandidaat dient te kunnen samenwerken binnen het team van het Instituut Bestuurskunde en binnen Stichting CAOP leerstoelen
 • De kandidaat dient een bijdrage te kunnen leveren aan het individueel en gezamenlijk kennisdelen i.c. aan de platformfunctie van CAOP voor het openbaar debat.

Achtergrond bij deze leerstoel

De leeropdracht van de bijzondere leerstoel is ingebed in de Ien Dales Leerstoel van het CAOP, die zich traditioneel richt op onder meer integriteit en ethische vraagstukken binnen de overheid als arbeidsorganisatie. De leeropdracht van die leerstoel is verruimd naar de thematiek van Leiderschap in Digitale Transities. De nieuwe leeropdracht heeft betrekking op de overheid (rijksoverheid en decentrale overheden) als toekomstbestendige arbeidsorganisatie in relatie tot digitalisering.

In dat kader zijn binnen de Ien Dales Leerstoel twee aandachtsgebieden geformuleerd. Naast het aandachtsgebied voor deze vacature is dat het thema Competenties en leiderschapsontwikkeling in digitale transities. Deze bijzondere leerstoel wordt thans vervuld door Professor Van der Wal.

Universiteit Leiden: faculteit en instituut
De bijzonder hoogleraar zal werkzaam zijn binnen het instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governancevraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises.

Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter.

De faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag.

De FGGA is een jonge, ondernemende, vernieuwende en innovatieve organisatie die in snel tempo groeit. De faculteit heeft drie wetenschappelijke instituten, twee centers, ruim 3700 studenten en 425 medewerkers.
Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

Het Instituut Bestuurskunde in Den Haag is een van de grootste en oudste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde in Nederland. Het instituut combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. Het Instituut Bestuurskunde ontvangt consequent hoge beoordelingen in peer reviews voor zowel zijn onderwijs- als onderzoeksprogramma’s.


Verder kaders bij de vacature
Vanuit de faculteit waarin de leerstoel wordt ingebed bestaat de wens dat de aan te trekken leerstoelhouder een volwaardige rol vervult in het onderwijs, waar het onderwerp van de leeropdracht met studenten bestuurskunde wordt gedeeld. Daarbij is de ambitie dat de kandidaat ten minste een onderdeel verzorgt in een van de door Bestuurskunde geleide onderwijsprogramma’s (dat kan zijn binnen de BA, MPA en MPS van het instituut).

Het beleid van de Universiteit Leiden, en FGGA is gericht op het realiseren van meer diversiteit, wat onder meer tot uitdrukking komt in een grotere verscheidenheid in de achtergrond van te benoemen hoogleraren. Dat heeft mede betrekking op de wens meer vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Gegeven de bestaande ondervertegenwoordiging van vrouwen op hoogleraarsposities zal daarom bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een vrouwelijke kandidaat uitgaan (conform huidig wervingsbeleid). Daarnaast dient de in te stellen benoemingsadviescommissie actief te onderzoeken of er onder de vrouwen die aan de profielschets beantwoorden, potentiële kandidaten voor de leerstoel zijn.

Aanstelling
Aanstelling geschiedt in de functie van Hoogleraar 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten; de aanstelling in deze functie gaat in zo mogelijk per 1 januari 2024, voor een periode van vijf jaar.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de decaan van de faculteit Governance en Global Affairs, prof. mr. dr. E.R. Muller, of met de secretaris van de Benoemingsadviescommissie.

Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt u binnen vier weken vergezeld van een curriculum vitae en een lijst van publicaties, onder vermelding van het vacaturenummer en ‘vertrouwelijk’ per e-mail richten aan de secretaris van de Benoemingsadviescommissie, mevrouw L.A. Hodemaekers, l.hodemaekers@caop.nl. Bij de secretaris is ook de leeropdracht op te vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.