Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Vacaturenr.
13609
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
16 mei 2023
Sluitingsdatum
15 juni 2023 Nog 6 dagen om te solliciteren

Solliciteer direct

LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society) is op zoek naar kandidaten voor de leerstoel

Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Diversiteit in Contemporaine Nederlandse Literatuur
Wie nog spreekt over ‘de’ Nederlandse literatuur plakt een te eenduidige term op een buitengewoon divers veld dat constant in beweging is. Tenminste, als we recht willen doen aan de vele vormen van literatuur die zijn gerelateerd aan de verschillende culturele velden en cultuuruitingen die de Nederlandse samenleving kenmerken. Meer nog dan in het verleden doorkruist in de laatste decennia een veelvoud aan transnationale invloeden het literaire veld. Daarin werken zowel het Nederlandse koloniale verleden als de Nederlandse migratiegeschiedenis door, en tekenen zich naast Indonesische, Molukse, Surinaamse, Zuid-Afrikaanse en Caribische invloeden ook Marokkaanse, Turkse, Somalische, Iraanse, Irakese, Syrische, of Kaapverdische lijnen uit. Literatuur manifesteert zich in de laatste decennia bovendien in toenemende mate op verschillende (online) mediaplatforms en verspreidt zich daar (ook viraal). Literatuur moet daarom breder begrepen worden dan louter het geschreven boek; tot het literaire veld behoren ook het gesproken of gezongen woord (bijvoorbeeld Nederlandse rap), het verbeelde woord (bijvoorbeeld in graphic novels en in de Nederlandse film) en populaire cultuuruitingen op mediaplatforms (YouTube, Instagram). Literatuur kent, kortom, vele vormen en kan daardoor op vele wijzen worden geproduceerd, genoten en begrepen – en is niet als een homogeen en statisch veld te duiden. Literatuur speelt zich af binnen sectoren van de samenleving en kan heftige verschillen aan het licht brengen en aanwakkeren. Maar literatuur verbindt ook over die sectoren heen en brengt lezers uit verschillende leefwerelden met elkaar in aanraking, door diverse perspectieven en verhalen te verbeelden.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een hoogleraar die de aansluiting tussen wetenschap en maatschappij waarmaakt, die werkt aan een breed activerende en aansprekende onderwijs- en onderzoeksagenda, en die de studie van de hedendaagse Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het midden van de samenleving plaatst, met bijzondere aandacht voor het feit dat dit een vergaand gemedialiseerde samenleving is waarin schriftuur, oraliteit en performativiteit op vele manieren en in een zeer divers veld interageren. De hoogleraar heeft expertise op het gebied van hedendaagse literatuur – dat wil zeggen de late twintigste en eenentwintigste eeuw – maar kan die kennis ook in een historische context plaatsen. Tevens heeft de hoogleraar kennis van state-of-the-art theorieën en methoden in het veld.

Wij zoeken een hoogleraar die een productieve aansluiting kan ontwikkelen met de moderne en hedendaagse Nederlandse cultuur in al haar verscheidenheid, en dit kan vertalen naar visie en strategie voor het aantrekken van een diversere en grotere studentenpopulatie. Dit komt ten goede aan het middelbaar onderwijs, waar de opleiding ook docenten voor opleidt en waarin zij dus een rol heeft te vervullen.

Met deze invulling van de hoogleraarspositie beogen wij bij te dragen aan het versterken van de maatschappelijke relevantie van het schoolvak Nederlands en aan het tegengaan van het lerarentekort zoals geïdentificeerd in het sectorplan Geesteswetenschappen Traditie in Transitie (2022) en in het door onze faculteit gedragen sectorplan-thema Talen & Culturen: De Verankering van Taal- en Cultuuropleidingen.

Deze leerstoel is in eerste instantie gericht op het vakgebied Neerlandistiek en de BA- en MA-programma’s die wij op dit terrein verzorgen. Voor onze educatieve MA zal de nieuwe hoogleraar ook strategisch en inhoudelijk bijdragen aan het aantrekken en opleiden van toekomstige docenten Nederlands die oog hebben voor hedendaagse maatschappelijke kwesties en diversiteit.

Het inhoudelijke profiel van deze hoogleraarspositie heeft echter ook een bredere, domein-overstijgende functie, die goed aansluit bij de interdisciplinaire onderwijs- en onderzoeksambities van het LUCAS.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • actief deelnemen aan de academische gemeenschap van het Instituut en leiderschap tonen in het verbinden van wetenschappers en het stimuleren van onderzoek;

 • uitvoeren van innovatief academisch onderzoek van hoge kwaliteit, het presenteren van de resultaten op conferenties, in vooraanstaande peer-reviewed tijdschriften en bij toonaangevende academische uitgevers, en deze resultaten vertalen naar een breder publiek;

 • ontwikkelen van een duurzaam onderzoeksprogramma en onderzoeksagenda die passen binnen het onderzoeksprofiel van LUCAS;

 • het verwerven van projectgelden op nationaal, Europees en internationaal niveau (NWO, ERC, Horizon Europe etc.);

 • aantrekken en begeleiden van promovendi en junior onderzoekers;

 • aansturen en begeleiden van academici in verschillende stadia van hun academische loopbaan, het stimuleren van hun onderzoek, onderwijs en professionele ontwikkeling;

 • voorbereiden en geven van cursussen op BA- en (Research) MA-niveau in hun vakgebied, met een sterke nadruk op programma-innovatie;

 • verrichten van alle gebruikelijke vormen van onderwijs in deze opleidingen, waaronder het begeleiden van stages en excursies, het begeleiden van BA- en (Research)MA-scripties;

 • uitvoeren van bestuurs- en beheertaken binnen LUCAS, de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteit Leiden.

Profiel

 • Heeft een wetenschappelijke achtergrond in onderzoek naar moderne Nederlandse literatuur en cultuur, ofwel op PhD-niveau, of wel daarna;

 • Heeft een breed perspectief op wat geldt als ‘literatuur’, dus voorbij het geschreven woord;

 • Heeft affiniteit met en kennis van andere Europese literaturen en/of migratoire dynamieken;

 • Heeft een uitstekend begrip van theoretische en filosofische perspectieven op (literaire) diversiteit in een Nederlandse context;

 • Heeft theoretische kennis van het hedendaagse cultuur- en medialandschap, ook in relatie tot diversiteit;

 • Heeft een track-record van kwalitatief hoogstaand en origineel onderzoek dat aansluit bij de leeropdracht;

 • Heeft aantoonbare ervaring met het verwerven van onderzoeksgelden, en de potentie om toekomstige financiering aan te trekken

 • Heeft de (inter-)nationale zichtbaarheid en erkenning die past bij de hogere fase van het hoogleraarschap;

 • Heeft de competenties om hoogstaand onderwijs op BA- en MA-niveau aan te bieden op het gebied van de leerstoel, met een sterke nadruk op onderwijsvernieuwing en inclusiviteit;

 • Heeft een scherpe visie op mogelijke strategieën en kansen binnen het universitair en middelbaar onderwijs, ervaring met het opzetten en doorontwikkelen van opleidingen en curricula, en de organisatiesensitiviteit en bestuurlijke ervaring om deze te realiseren;

 • Heeft affiniteit met valorisatie en impact buiten de strikt academische wereld;

 • Is een teamspeler en verbindend leider met ervaring in het begeleiden van (jonge) onderzoekers en teams;

 • Zal de band tussen de Universiteit Leiden en andere culturele en universitaire instellingen versterken op internationaal en nationaal niveau;

 • Beheerst het Engels op een hoog niveau (gesproken en geschreven).

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten.Meer informatie:www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een van de 7 instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het LUCAS onderzoekt beeldende kunsten, design, film, fotografie, digitale media en literatuur in de westerse wereld. Bijzondere aandacht krijgt de verwevenheid van kunst en maatschappij, met name in de domeinen politiek, religie, recht, wetenschap en technologie. Zie voor meer informatie onze websitehttps://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-the-arts-in-society.

Wij bieden
Wij bieden een tijdelijk dienstverband als Hoogleraar voor 1,0 fte voor de duur van 18 maanden, die bij goed functioneren kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Indien de kandidaat reeds een volledig hoogleraarschap heeft bekleed of een tenure track succesvol heeft afgerond, kan de kandidaat bij aanvang van het dienstverband in aanmerking komen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris is conform de CAO en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Het bruto maandsalaris bedraagt € 6.099,- tot € 8.881,-. Deze bedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband en zijn conform de huidige salarisschalen (HL-2) van de CAO Nederlandse Universiteiten.

De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met extra vakantie (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%), opleiding en loopbaanontwikkeling en sabbatical leave. Ons individuele keuzemodel geeft je enige vrijheid om je eigen pakket voorwaarden samen te stellen. Kandidaten van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijk belastingvoordeel. https://www.workingat.leiden.edu/.

De Universiteit Leiden eist dat onderwijzend personeel de Universitaire Onderwijskwalificatie (BKO) behaalt. Als de succesvolle kandidaat deze kwalificatie of het equivalent ervan nog niet bezit, moet deze bereid zijn deze kwalificatie binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Nadere informatie over de leerstoel is te verkrijgen bij Prof.dr. S. Lammes, Wetenschappelijk Directeur van het Leiden University Centre for the Arts in Society binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (wd-lucas@hum.leidenuniv.nl). Voor nadere informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u terecht bij im-lucas@hum.leidenuniv.nl

Solliciteren
Sollicitaties kunt u als een PDF-bestand met uw achternaam en vacaturenummer als bestandsnaam, uiterlijk 15 juniindienen via het e-recruitment systeem van de Universiteit Leiden door te klikken op de blauwe knop bovenaan deze pagina. Het PDF-bestand bevat de volgende onderdelen in de onderstaande volgorde:

 • CV (inclusief opleidingen, vervulde functies, werkgevers, publicatielijst, ontwikkeld en gegeven onderwijs, onderzoeksprojecten, beurzen, prijzen etc.)

 • een sollicitatiebrief met daarin een persoonlijke visie op het vakgebied Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek (maximaal twee bladzijden)

 • een onderzoeksagenda mede met het oog op het verwerven van onderzoeksfondsen

 • uw visie op onderwijs toegepast op Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek (maximaal twee bladzijden)

 • twee cursusbeschrijvingen van gegeven onderwijs, onderwijsevaluaties.

 • namen en e-mailadressen van drie referenten.

De benoemingsadviescommissie beoogt twee bijeenkomsten met interviews, een onderzoekspresentatie en proefcollege te organiseren. De selectierondes met hiervoor uitgenodigde kandidaten vinden plaats in juni 2023. Een ontwikkelassessment vormt onderdeel van de procedure.

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.