Universiteit Leiden

nl en

Vacature

4 promovendi voor onderzoeksproject Crafting Resilience

Vacaturenr.
22-564 12610
Functie-categorie
PhD-posities
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
6 september 2022
Sluitingsdatum
2 oktober 2022 Vacature gesloten

Het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen) en het Van Vollenhoven Instituut (VVI, Faculteit der Rechten) zoeken per 1 januari 2023 vier promovendi voor het door de NWA gefinancierde onderzoeksproject ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies’.

4 Promovendi voor onderzoeksproject Crafting Resilience (1.0 fte)

Vacaturenummer 22-564 12610

Voor het onderzoeksproject ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies’, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), zijn wij op zoek naar vier promovendi die met een groot team bestaand uit onderzoekers (universiteit en HBO) en maatschappelijke partners onderzoeken hoe burgers en overheid samen een meer veerkrachtige samenleving vormgeven, met speciale aandacht voor de rol van sociale professionals.

Projectomschrijving

Crafting Resilience is een groot interdisciplinair project, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda geleid door Anouk de Koning (CAOS), Femke Kaulingfreks (Inholland) en Maartje van der Woude (VVI). Hierin doet een consortium van wetenschappers en maatschappelijke partners onderzoek in acht Nederlandse steden naar sociale projecten waarin beleidsmakers, sociale professionals en (groepen) burgers samenwerken aan een meer veerkrachtige samenleving. De onderzoekers kijken wat voor dilemma’s ze daarin tegenkomen en wat voor nieuwe mogelijkheden zij creëren voor meer gelijkwaardige samenwerkingsverbanden tussen burgers en overheidsinstanties, waarin gewerkt kan worden aan meer inclusief, rechtvaardig en duurzaam beleid. Ze besteden hierbij speciale aandacht aan hiërarchieën van kleur, klasse, gender en religie. Het project moet niet alleen inzichten in nieuwe beleids- en welzijnspraktijken opleveren, maar ook concrete handvatten voor de betrokken beleidsmakers en sociale professionals. 

In dit interdisciplinaire project werken antropologen, sociologen, bestuurskundigen, pedagogen, politiek filosofen, en rechtssociologen samen. In drie onderzoekslijnen, ieder geleid door een van de hoofdonderzoekers, onderzoeken zij 1. de bestuurlijke en gemeenschapsrelaties die in op veerkracht gerichte welzijnsprojecten vorm krijgen, 2. de professionele politiek van sociaal werk, en 3. de paradoxen van een op sociale veerkracht gerichte aanpak van veiligheidsthema’s. Aan iedere onderzoekslijn zijn twee promovendi en een postdoc verbonden. We zijn op zoek naar twee promovendi/AIO’s voor onderzoekslijn 1 ‘Enacting Social Resilience’, en twee promovendi voor onderzoekslijn 3 ‘Resolving Care and Control Dilemmas’. 

2 promovendi (1,0 fte): Onderzoekslijn 1 ‘Enacting Social Resilience’

CAOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen

In deze onderzoekslijn doen we etnografisch onderzoek naar een reeks welzijnsprojecten die sociale veerkracht en weerbaarheid proberen te realiseren door middel van samenwerking tussen burgers, overheid en derde partijen. De lijn heeft tot doel om te analyseren wat voor bestuurlijke en gemeenschapsrelaties dergelijke sociale veerkrachtprojecten tot stand brengen, en wat voor politieke horizon zij schetsen. De onderzoekers vragen zich daarbij af of deze nieuwe politieke verhoudingen bestaande sociale ongelijkheden reproduceren of hervormen.

De twee promovendi in deze onderzoekslijn (work package 1.1) bestuderen projecten die gericht zijn op het realiseren van verschillende soorten sociale weerbaarheid, van projecten die zorgzame en klimaatbestendige wijken beogen, tot programma's voor diverse maar toch hechte gemeenschappen. Het betreft zowel interventies en activiteiten die bottom-up geïnitieerd zijn, als projecten die in de eerste plaats door overheidsactoren opgezet zijn, maar waarbij burgers en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De promovendi bestuderen deze projecten door middel van langdurig etnografisch veldwerk waarin zij deel worden van de ‘crafting community’ die het project vormgeeft. Ze werken hierbij nauw samen met een team van onderzoekers, beleids- en sociale professionals.

Promovendus 1 (AIO): De zorgzame wijk

Promotores Anouk de Koning (CAOS) en Willem Trommel (VU)

Je doet etnografisch onderzoek naar een of twee projecten die gericht zijn op het versterken van de veerkracht van de wijk om het sociale welzijn te bevorderen en de toenemende ongelijkheid aan te pakken. Ook onderzoek je een of twee projecten die zich richten op de rol van buurten en bewoners bij klimaatverandering en de energietransitie. Hierbij bestudeer je wat voor nieuwe politieke horizon en bestuurlijke en gemeenschappelijke relaties gecreëerd worden, en hoe die bestaande vormen van ongelijkheid reproduceren of veranderen.

Promovendus 2 (AIO): De hechte buurt

Promotores Anouk de Koning (CAOS) en Anick Vollebergh (Radboud Universiteit)

Je doet etnografisch onderzoek naar twee tot vier projecten die de sociale scheidslijnen en spanningen langs etnisch-raciale en religieuze lijnen willen overbruggen en daarmee de sociale samenhang beogen te versterken. Dit kunnen initiatieven zijn van bewoners om iets te doen aan scheidslijnen in de buurt, maar het kunnen ook overheidsprojecten zijn gericht op het bevorderen van tolerantie of het bestrijden van polarisatie en segregatie in buurten of scholen. Ook hier bestudeer je wat voor nieuwe politieke horizon en bestuurlijke en gemeenschappelijke relaties gecreëerd worden, en hoe die bestaande vormen van ongelijkheid reproduceren of veranderen.

2 promovendi: Onderzoekslijn 3 ‘Resolving Care and Control Dilemmas’ (1.0 fte)

Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur & Samenleving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In deze onderzoekslijn staat de spanning tussen veiligheid en veerkracht centraal. Is het mogelijk om zowel aan veerkracht te werken terwijl tegelijkertijd ook de nadruk ligt op het voorkomen van deviant en/of crimineel gedrag? Er wordt in ieder geval zowel van sociaal werk professionals als van politieambtenaren in toenemende mate verwacht dat zij zich in elkaars domein begeven mede doordat men zich richt op dezelfde doelgroepen. Hierdoor is er mogelijk dus niet alleen sprake van spanningen tussen beide groepen professionals, maar ook tussen die professionals en de burgers behorende tot de gezamenlijke doelgroep. Zij worden immers tegelijkertijd gezien en bejegend als kwetsbaar, maar ook als risicovol. De onderzoekers in deze lijn vragen zich af onder welke voorwaarden het mogelijk is om tegelijkertijd binnen een gemeenschap te bouwen aan veerkracht en veiligheid zonder dat dit ten koste gaat van het vertrouwen wat betrokken actoren in elkaar hebben.

De twee promovendi in deze onderzoekslijn bestuderen de verschillende uitdagingen die ter tafel komen op het moment dat sociaal werk en politiewerk samenkomen in het tegengaan van verschillende vormen van deviant en/of crimineel gedrag. Hierbij zal in het bijzonder worden gekeken naar projecten die zijn opgezet om radicalisering, huiselijk geweld en/of eergerelateerd geweld en geweld onder en door jongeren tegen te gaan. De onderzoekers bestuderen deze projecten vanuit verschillende perspectieven waarbij de nadruk ligt op beeldvorming en assumpties, en de uitvoering en uitwerking van dergelijke projecten in de gemeenschappen waar deze projecten zich op richten. De promovendi bestuderen deze projecten door middel van langdurig kwalitatief veldonderzoek waarin zij deel worden van de ‘crafting community’ die het project vormgeeft. Ze werken hierbij nauw samen met een team van onderzoekers, beleids- en sociale professionals.

Promovendus 1 (AIO): Veiligheid & Veerkracht I: Professionals aan het woord

Promotores: Prof. Maartje van der Woude (VVI) en Prof. Janine Janssen (OU)

Je doet kwalitatief onderzoek naar een aantal projecten waarbij sociaal werkers en politieambtenaren op wijkniveau worden geacht samen te werken in het tegengaan van radicalisering, huiselijk geweld en/of eergerelateerd geweld of geweld onder en door jongeren. Je onderzoekt tegen welke uitdagingen – in visie, qua onderliggende waarden, mens- en wereldbeelden maar ook in praktische uitvoering – beide groepen professionals aanlopen en hoe daarmee wordt omgegaan. Tevens onderzoek je hoe beide groepen professionals bepalen welke burgers tot hun belangrijkste doelgroep behoren binnen deze projecten die zowel toezien op het vergroten van de veerkracht als op het vergroten van de veiligheid. Wie worden er gezien als de kwetsbare gemeenschappen die geholpen en ondersteund moeten worden en wie als de risicovolle die in de gaten moeten worden gehouden? Bij dit laatste aspect spelen vraagstukken over risicotaxatie en profilering een centrale rol.   

Promovendus 2 (AIO): Veiligheid & Veerkracht II: Ervaringen vanuit de gemeenschap

Promotores: Prof. Maartje van der Woude (VVI) en Prof. Janine Janssen (OU)

Je doet kwalitatief onderzoek naar een aantal projecten waarbij sociaal werkers en politieambtenaren op wijkniveau worden geacht samen te werken in het tegen gaan van radicalisering, huiselijk geweld en/of eer gerelateerd geweld of geweld onder en door jongeren. Je richt je hierbij op het in kaart brengen en bestuderen van de ervaringen vanuit de doelgroep gemeenschappen waar dit soort programma’s zich op richt. Hoe zien en ervaren zij het optreden van sociaal-werkers versus het optreden van de politie? En, hoe stellen zij zich op ten opzichte van de verschillende professionals betrokken bij de implementatie van het programma? In hoeverre voelen mensen zich daadwerkelijk geholpen en zijn ze van mening dat dit soort programma’s de veerkracht ten goede komt? Voelen zij zich geprofileerd en gestigmatiseerd, met alle gevolgen van dien voor de (ervaren) legitimiteit van het optreden van de overheid.

Jouw profiel

  • (Research) Master in Antropologie, Sociologie, Bestuurskunde, Politicologie of een andere relevante sociale wetenschap (promovendi onderzoekslijn 1, CAOS);
  • (Research) Master in Rechtssociologie, Criminologie, Sociologie, Antropologie of een andere relevante sociale wetenschap (promovendi onderzoekslijn 3, VVI);
  • Aantoonbare passie en geschiktheid voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Bewezen ervaring met etnografisch onderzoek (onderzoekslijn 1) of kwalitatief veldwerk (onderzoekslijn 3);
  • Vermogen om te schakelen tussen laagdrempelig contact met bewoners en professionals en formele bestuursniveaus;
  • Affiniteit met de leef- en belevingswereld van bewoners in een diverse en/of grootstedelijke omgeving;
  • Aantoonbare interesse in samenwerking met maatschappelijke partners, en met het werken voor een algemeen publiek;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
  • Zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.

Diversiteit

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Aangezien diversiteit en ongelijkheid inhoudelijk een centrale plek in de projecten hebben, streven we naar een consortium/team dat de samenleving in al haar facetten reflecteert.

Wij bieden

Een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging met een nieuw contract voor drie jaar (1.0 fte). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.541 en maximaal € 3.247 bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover is na te lezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met projectmanager Sarah Smith, email: s.e.c.smith@fsw.leidenuniv.nl. Zij kan het projectvoorstel ter inzage opsturen.

Solliciteren

Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem tot en met 2 oktober 2022. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina.

Je sollicitatie ontvangen wij graag in de vorm van twee PDFs: een motivatiebrief en één PDF met curriculum vitae, cijferlijst en een korte visie op het deelproject, die je ook verbindt aan de eigen (academische, professionele, en/of persoonlijke) ervaring en engagement die je inbrengt in het project max. 500 woorden), twee referenties (deze mogen zowel vanuit de wetenschap als daarbuiten zijn – geef alleen namen en contactgegevens door) en de MSc/MA-thesis of een vergelijkbare publicatie.

Gebruik in de PDF de naam van de specifieke vacature, en wel als volgt:

'PhD Crafting Resilience VV1: Professionals aan het woord+ je naam’

'PhD Crafting Resilience VV2: Ervaringen vanuit de gemeenschap + je naam’

Briefselectie zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober, waarna de eerste ronde gesprekken op 12, 13 of 14 oktober plaats zullen vinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.