Universiteit Leiden

nl en

Orthopedagogiek

Leerproblemen

De afstudeerrichting Leerproblemen gaat over de manieren waarop leerproblemen tot ontwikkeling komen en over de vaardigheden waarop behandeling een beroep doet.

Aanleg

Binnen het onderwijs is er een grote groep leerlingen die problemen heeft met basisvakken als lezen, rekenen, schrijven, wiskunde en vreemde talen. Sommige kinderen hebben minder aanleg dan andere voor deze basisvakken. Specifieke geheugenproblemen bijvoorbeeld, verhogen de kans op een ernstig leesprobleem. Maar aanleg is nooit het enige dat stagnaties verklaart.

Omgevingsfactoren

Of kinderen een leerprobleem ontwikkelen, hangt mede af van school en gezin. In de afstudeerrichting Leerproblemen worden studenten vertrouwd gemaakt met de wijzen waarop leerproblemen tot ontwikkeling komen en met vaardigheden waarop behandeling een beroep doet. Het programma beoogt studenten een startbekwaamheid te verschaffen ten aanzien van diagnostiek en behandeling.

Complexe interacties

Omdat leerproblemen de uitkomst zijn van complexe interacties tussen kenmerken en ervaringen thuis en op school is in het programma een unieke combinatie van twee invalshoeken gerealiseerd. Vanuit de orthopedagogiek wordt vooral ingegaan op de analyse van Problematische Opvoedings Situaties (POS).

Individuele diagnostiek en behandeling

Individuele diagnostiek en behandeling staan centraal. Vanuit de onderwijskunde ligt een accent op leerprocessen. Daar gaat het om de fasen die kinderen doorlopen als ze zich nieuwe basisvaardigheden eigen maken, de (ortho)didactische middelen die de school aanwendt om ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen en motivatieproblemen binnen het onderwijs.

Interdisciplinair

Uitgangspunt van het verplichte programma is dat bij de bestudering van leerproblemen gebruik gemaakt wordt van gegevens uit andere disciplines:

 • ontwikkelingspsychologie,
 • sociale psychologie,
 • leerpsychologie,
 • didactiek,
 • orthopedagogiek,
 • interculturele pedagogiek, etc. .

In dit programma vindt dan ook een integratie plaats van aspecten van deze verschillende disciplines.

Bachelorspecialisatie Leerproblemen

De bacholorspecialisatie Leerproblemen richt zich op problemen die bij leren kunnen optreden. Je doet kennis op over de manier waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke rol de omgeving daarbij kan spelen. Voorbeelden van thema’s binnen leerproblemen zijn:

 • leren in het brein,
 • mijn hoofd is een zeef,
 • diagnoses stellen,
 • dyslexie,
 • dyscalculie,
 • hoe je leesproblemen voorkomt,
 • digitaal leren en
 • Nederlands als Tweede Taal (NT2)

NVO-registratie

 

De Leidse masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs voldoen, in combinatie met de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen – specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.