Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Instituutsraad

De instituutsraad van Pedagogische Wetenschappen brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen.

De instituutsraad van Pedagogische Wetenschappen komt tweemaal per jaar bijeen in juni en december.

Het instituutsbestuur informeert de instituutsraad over Personeel, Financiën en Onderzoek. Deze overlegvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het instituutsbestuur. Uitnodigingen voor de overlegvergaderingen worden minimaal één week voor de vergadering schriftelijk aan de leden van de instituutsraad verzonden, onder opgave van de te bespreken onderwerpen. De instituutsraad wordt in elke geval in de gele­genheid ge­steld om het instituutsbestuur te advise­ren over de begro­ting van het insti­tuut, een voor­genomen reorganisatie van het instituut en de struc­turele samen­werking met part­ners buiten het instituut.

De Instituutsraad bestaat uit 15 leden, waarvan 12 leden van het wetenschappelijk personeel en 3 leden uit het ondersteunend- en beheerspersoneel.

De zittingstermijn van de huidige IR-leden duurt tot januari 2018. Het lidmaatschap van de instituutsraad is onverenigbaar met dat van het instituutsbestuur. Personeelsleden van de opleidingscommissie kunnen lid zijn  van de instituutsraad.

Voor de volgende zittingstermijn van twee jaar 2018-2020 vinden verkiezingen plaats.

De studentleden van de opleidingscommissie van de binnen het instituut verzorgde opleiding(en) worden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van de instituutsraad met adviserende stem bij te wonen.

De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen.

De instituutsraad adviseert de personeelsgeleding van de faculteitsraad m.b.t. medezeggenschapsaspecten en adviseert het faculteitsbestuur over de samenstelling van het instituutsbestuur.

Indien tenminste de helft min een van het aantal leden van de instituutsraad schriftelijk hierom verzoekt, onder vermelding van het te bespreken onderwerp, belegt het instituutsbestuur een overlegvergadering met de instituutsraad.

Het instituutsbestuur houdt rekening met de door de instituutsraad uitgebrachte adviezen. Het instituutsbestuur voert regelmatig overleg met de instituutsraad over de aange­le­genhe­den het instituut betreffende.

Download het reglement van het wetenschappelijk instituut Pedagogische Wetenschappen

Notulen

Notulen zijn te vinden op onze J-schijf > map Instituutsbestuur Pedagogiek > sub-map 'Instituutsraad PW'.