Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Organisatie

De medewerkers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgen onderwijs en doen daarnaast onderzoek op het terrein van pedagogische wetenschappen. Ook hebben zij een taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening - bijvoorbeeld het adviseren over diagnostiek en behandeling van kinderen met psychosociale problemen of ontwikkelingsstoornissen, of het adviseren over onderzoeken en beleidsvragen buiten de universiteit.

Binnen het instituut bestaan kleinere eenheden, de afdelingen. Dit zijn onderdelen van het instituut die zich bezighouden met een van de deelgebieden binnen de pedagogische wetenschappen. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft 3 afdelingen: Algemene en Gezinspedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijsstudies.

 

Instituutsbestuur

Het instituutsbestuur draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek en de personele- en materiĆ«le middelen van het instituut. De leden van het instituutsbestuur worden voor ten hoogste drie jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk.

De leden van het Instituutsbestuur zijn:

Bestuursondersteuning:

Opleidingsbestuur

De opleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen worden bestuurd door het opleidingsbestuur.

De leden van het opleidingsbestuur zijn:

  • Dr. Kristiaan van der Heiden - voorzitter
  • Prof. dr. Eric Fischer - wetenschappelijk directeur ad interim
  • Joosje Westink - student-lid

Ondersteuning van het opleidingsbestuur:

  • Drs. Carien Nelissen - adviseur
  • Drs. Esther Truijen - secretaris

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissie (OCP) denken studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur, faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van de onderwijsprogramma's en onderwijsfaciliteiten.
Meer over de Opleidingscommissie

Instituutsraad

De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen.  
Meer over de Instituutsraad

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het Instituut over allerlei zaken die het instituut betreffen, zoals onderwijs en communicatie.
Meer over de Raad van Advies

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coƶrdinatie van de tentamens. Zij stelt regels vast voor de gang van zaken bij de tentamens en wordt gehoord over het Onderwijs- en Examenreglement (OER), voordat dit door de factulteitsraad wordt vastgesteld. De examencommissie is bovendien verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van toetsen en examens.
Meer over de Examencommissie

Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie Masteropleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen beoordeelt of studenten toegelaten worden tot de (research) master opleiding.
Meer over de Toelatingscommissie

Ethiek Commissie

De Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen en de studentencommissie Ethiek zijn ingesteld om medewerkers en studenten in de gelegenheid te stellen onderzoek van staf en studenten in de voorbereidingsfase ter toetsing voor te leggen.
Meer over de Ethiek Commissie

ICT Commissie

Meedenken en meepraten over hoe de ICT kan worden ingezet in het onderwijsproces, doet de ICT Commissie.
Meer over de ICT Commissie

Rommert Casimir Instituut

Het Rommert Casimir Instituut is het onderzoeksinstituut van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. 
Meer over het onderzoek bij Pedagogische Wetenschappen

Instituutsbureau

Het Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen zorgt voor een optimale dienstverlening aan zowel bestuur, studenten als medewerkers.

Het instituutsbureau is als volgt ingedeeld: