Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Aanmelding en kosten

Het Ambulatorium van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is een van de landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens gemeenten afspraken mee heeft gemaakt, de zogeheten raamovereenkomst. Met het sluiten van deze raamovereenkomst met de VNG is deze vorm van zorg dus gecontracteerde zorg waarnaar door heel Nederland verwezen kan worden. Dit betekent dat ook als u niet in de regio Leiden/Den Haag woont, u toch de specialistische hulp kunt krijgen die noodzakelijk is.

Wat heeft u nodig om aan te melden?

Voor de specialistische hulp van het Ambulatorium is het nodig dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of medisch specialist. Ook een verwijzing vanuit het Centrum Jeugd en Gezin is voldoende. In de verwijzing moet expliciet aangegeven staan dat het gaat om specialistische GGZ hulpverlening naast het vermoeden of aanduiding van een DSM-IV of DSM-5 stoornis.

Wat gebeurt daarna?

Als u de eerste afspraak heeft gehad, dan wordt er een hulpverleningsplan opgesteld waarin de inhoud, vorm, omvang en duur van de jeugdhulp wordt aangegeven. Dit hulpverleningsplan wordt aan de gemeente gestuurd waarin uw zoon/dochter ingeschreven staat (document: Start aanvang zorg). Op die manier is de gemeente tijdig geïnformeerd als een jeugdige in zorg is bij een jeugdhulpaanbieder van de landelijke afspraken.

Welke gegevens worden aan de gemeente verstrekt?

 • naam van de jeugdige;
 • BSN van de jeugdige;
 • Verwijzing naar de overeenkomst, in het bijzonder artikel 2.1. (inroepen);
 • Prestatie die in rekening wordt gebracht;
 • Gemiddelde behandelduur behorende bij de prestatie

Voor welke problemen kan met bij het Ambulatorium terecht?

Het Ambulatorium in Leiden is gespecialiseerd in X-chromosomale stoornissen en overige (pervasieve) ontwikkelingsstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn het  syndroom van Klinefelter, het syndroom van Trisomie X maar ook ADHD, ADD, autisme spectrumstoornissen, PDD-NOS en problemen die hier mogelijk aan gerelateerd zijn, zoals angststoornissen en depressieve stoornissen.

Stap voor stap

De procedure bij het Ambulatorium verloopt via de volgende stappen:

1. Verwijzing

Het eerste contact met het Ambulatorium gaat via de huisarts of kinderarts. Als de arts zelf niet een passende behandeling kan bieden dan kan hij/zij u doorverwijzen middels een verwijsbrief. In deze verwijsbrief moet een aantal punten opgenomen worden zoals:

 • De datum van verwijzen (deze moet voor de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
 • Naam, adres en woonplaats van uw zoon of dochter (de zogenoemde NAW-gegevens);
 • Naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw arts met daarbij de functie; 
 • De AGB-code van de huisarts;Handtekening en/of stempel van de praktijk;
 • Een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische (DSM-IV) stoornis zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Autisme, AD(H)D etcetera;
 • Een uitspraak of het een doorverwijzing voor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) betreft of gespecialiseerde ggz (G-GGZ)

2. Aanmelden

De aanmelding van kinderen/jeugdigen moet altijd door de gezaghebbende ouder(s) gedaan worden (en niet door de huisarts of andere hulpverlener). Als beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders ook toestemming geven. Indien er sprake is van voogdij/pleegzorg is er schriftelijke toestemming van de voogd nodig. Bij de hulpverlening aan kinderen vanaf 12 jaar is ook de toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar heeft het kind het recht om zelf hierover te beslissen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar dient de patiënt zich altijd zelf aan te melden. De aanmelding gebeurt door op de website het in te vullen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding per brief.

3. Uitnodiging intakegesprek

Enkele weken voordat u aan de beurt bent, krijgt u een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de wachtlijst en de hulpvraag die u heeft. Bij deze uitnodiging worden verschillende vragenlijsten mee gestuurd met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen. Op die manier kan degene met wie u het eerste gesprek heeft, zich goed voorbereiden.

4. Intakegesprek

In het intakegesprek worden de zorgen en problemen die u als opvoeder(s) heeft bij de ontwikkeling en het gedrag van uw kind besproken. Er wordt gekeken naar het huidige gedrag maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling tot nu toe. Samen met u wordt er gekeken op welke manier uw kind en uw gezin geholpen kunnen worden en wat hiervoor nodig is.

5. Onderzoeksfase

Op het einde van het intakegesprek hebben wij een voorstel gedaan over het vervolg. Vaak is dit een diagnostisch onderzoek, maar in overleg kan dit aangevuld worden met een gezinsobservatie, een schoolbezoek of een huisbezoek, afhankelijk van de hulpvraag. De onderzoeksfase kan enkele weken in beslag nemen.

6. Adviesgesprek

Uit het diagnostisch onderzoek volgt een diagnose welke de basis vormt voor verdere behandeling. In het adviesgesprek worden met u deze diagnose en de beeldvorming besproken, wordt er gekeken naar mogelijke veranderingen en welke vervolgstappen nodig zijn. Binnen enkele weken na het adviesgesprek ontvangt u een rapport over het onderzoek dat heeft plaats gevonden waarna er mogelijk een tweede adviesgesprek volgt. De conclusies van het rapport worden eveneens naar de huisarts gestuurd.

7. Behandelingen

Voordat een behandeling begint, wordt een individueel behandelplan opgesteld met daarin de doelen voor de behandeling. De behandeling kan bestaan uit:

 • Ouderbegeleiding;
 • Gezinstherapie;
 • Individuele gesprekstherapie waaronder cognitieve gedragstherapie;
 • Groepstherapie/trainingen.

Net zoals bij het begin van het diagnostiektraject, moet u ook hiervoor een toestemmingsverklaring tekenen.

8. Evaluatie

Regelmatig wordt een behandeling geëvalueerd. Dat gebeurt in gesprek met u en aan de hand van vragenlijsten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.
Ook  kunt u bellen met het secretariaat van het Ambulatorium, tel. 071-5274063 op maandag van 9:00 tot 13:00 uur, op woensdag van 9:00 tot 13:00 uur en op donderdag van 9:00 tot 17:00 uur. 

Tarieven

Wij werken volgens de NZA-tarieven (pdf).
Het uurtarief voor Onverzekerd product Consult (OVP) is eveneens volgens de NZA-tarieven. Voor 2016 is dit €95,89 en voor 2017 is dit €98,00.

Afzeggen

Als een afspraak geen doorgang kan vinden, moet deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden. Dit kan telefonisch of via een e-mail. Als cliënten niet komen zonder de afspraak af te zeggen, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor 45 euro in rekening te brengen.