Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Aanmelden

Hieronder leest u hoe de aanmeldingsprocedure in z'n werkt gaat

De aanmeldprocedure stap voor stap

Het eerste contact met het Ambulatorium gaat via de huisarts, medisch specialist of een medewerker van het Centrum voor jeugd en Gezin. Als de arts zelf niet een passende behandeling kan bieden dan kan hij/zij u doorverwijzen middels een verwijsbrief.

In deze verwijsbrief moet een aantal punten opgenomen worden:

 • De datum van verwijzen (deze moet voor de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
 • naam, adres en woonplaats van uw zoon of dochter (de zogenoemde NAW-gegevens);
 • naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw arts met daarbij de functie;
 • de AGB-code van de huisarts;
 • handtekening en/of stempel van de praktijk;
 • een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische (DSM-IV) stoornis zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Autisme, AD(H)D etcetera;
 • een uitspraak of het een doorverwijzing voor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) betreft of gespecialiseerde ggz (G-GGZ).

De aanmelding van kinderen/jeugdigen moet altijd door de gezaghebbende ouder(s) gedaan worden (en niet door de huisarts of andere hulpverlener). Als beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders ook toestemming geven. Indien er sprake is van voogdij/pleegzorg is er schriftelijke toestemming van de voogd nodig.

Bij hulpverlening aan kinderen vanaf 12 jaar is ook de toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar heeft het kind het recht om zelf hierover te beslissen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar dient de patiënt zich altijd zelf aan te melden.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding per brief.

Enkele weken voordat u aan de beurt bent, krijgt u een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de wachtlijst en de hulpvraag die u heeft. Bij deze uitnodiging worden verschillende vragenlijsten mee gestuurd met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen. Op die manier kan degene met wie u het eerste gesprek heeft, zich goed voorbereiden.

In het intakegesprek worden de zorgen en problemen die u als opvoeder(s) heeft bij de ontwikkeling en het gedrag van uw kind besproken. Er wordt gekeken naar het huidige gedrag maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling tot nu toe.

Samen met u wordt er gekeken op welke manier uw kind en uw gezin geholpen kunnen worden en wat hiervoor nodig is.

Op het einde van het intakegesprek hebben wij een voorstel gedaan over het vervolg. Vaak is dit een diagnostisch onderzoek, maar in overleg kan dit aangevuld worden met een gezinsobservatie, een schoolbezoek of een huisbezoek, afhankelijk van de hulpvraag.

De onderzoeksfase kan enkele weken in beslag nemen

Uit het diagnostisch onderzoek volgt een diagnose welke de basis vormt voor verdere behandeling. In het adviesgesprek worden met u deze diagnose en de beeldvorming besproken, wordt er gekeken naar mogelijke veranderingen en welke vervolgstappen nodig zijn.

Binnen enkele weken na het adviesgesprek ontvangt u een rapport over het onderzoek dat heeft plaats gevonden waarna er mogelijk een tweede adviesgesprek volgt. De conclusies van het rapport worden na toestemming eveneens naar de verwijzer gestuurd.

Voordat een behandeling begint, wordt een individueel behandelplan opgesteld met daarin de doelen voor de behandeling. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding;
 • Gezinstherapie;
 • Individuele gesprekstherapie waaronder cognitieve gedragstherapie;
 • Groepstherapie/trainingen.

Regelmatig wordt een behandeling geëvalueerd. Dat gebeurt in gesprek met u en aan de hand van vragenlijsten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie