Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Database of Business Ethics

Mensenrechten zijn vele jaren vooral een thema geweest waarbij staten de belangrijkste actoren waren. Zij zijn het die in multilateraal verband via internationale organisaties als de UN, de WTO en de ILO internationale verdragen maken en toezien op de implementatie en naleving daarvan.

De laatste 15 jaar is er ook een andere beweging op gang gekomen. Onder invloed van de globalisering en mondialisering van de economie zijn ook internationaal opererende bedrijven zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de handhaving van mensenrechten. Aangespoord door aandeelhouders en maatschappelijke discussie en druk willen en moeten zij zich ook verantwoorden voor hun gedrag. Onder de noemer Corporate Social Responsibility (CSR) zijn bedrijven actief geworden in het formuleren van beleid waarin zij de mensenrechten respecteren. Steeds meer bedrijven aanvaarden de Principles van de UN Committee on Human Rights: de staat is verantwoordelijk “to protect human rights”, de bedrijven “to respect human rights” en gezamenlijk hebben ze de verantwoordelijkheid “to remedy’ in geval van schending van de internationale verdragsverplichtingen.

Veel bedrijven hebben hun beleid hierover  vastgelegd in “Codes of Conduct” , waarin zij de Principles waaraan het bedrijf zich wereldwijd wil houden omschrijven. Dikwijls, maar niet altijd, wordt daarin verwezen naar internationale  verdragen op het gebied van mensenrechten.

Over de vraag of dit CSR beleid van internationale bedrijven succesvol is wordt veel gedebatteerd en gepubliceerd.

Om deze discussie goed te kunnen voeren zijn data nodig. Internationale verdragen zijn uiteraard makkelijk te vinden op de websites van de internationale organisaties en in nationale wetboeken. Moeilijker is dit met de “codes of conduct “ van internationale bedrijven.

Deze website wil hierbij behulpzaam zijn door zo veel mogelijk van deze codes te verzamelen, beschikbaar te stellen en te onderzoeken op het thema van de mensenrechten.

Dat thema is breed en omvangrijk. Om er een begin  mee te maken hebben we ons als eerste gericht op de mensenrechten die verbonden zijn met bedrijven: de mensenrechten die te maken hebben met werk. Die rechten zijn vanouds geformuleerd door de ILO, die daar 100 jaar geleden mee is begonnen en heeft gecontinueerd tot heden.

Op de website vindt u naast de letterlijke teksten van de “codes” een uitsplitsing van de codes op het gebied van kinderarbeid, dwangarbeid, de vrijheid van vakorganisatie en collectief onderhandelen. Dit zijn de Fundamental Principles and Rights at Work zoals vastgesteld door de ILO in 1998.

Het is de bedoeling de website verder uit te bouwen zodat ook andere mensenrechten worden gecategoriseerd

Nieuwsbrieven

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.