Universiteit Leiden

nl en

Economie

Bachelorscriptie

Ba3-studenten van de Afstudeerrichting Recht en Economie. De scriptie (5 EC) heeft een omvang van ca. 5.000 woorden.

Het vak

Beschrijving
U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een economisch onderwerp. Uitgaande van de verschillende economische vakken binnen de afstudeerrichting Recht en Economie wordt een lijst met onderwerpen aangeboden, waaruit u via een centraal inschrijvingsproces een keuze kunt maken. U moet er blijk van geven in staat te zijn om u op basis van onderzoek in de wetenschappelijke literatuur, beleidsstukken, wetgeving e.d. snel in te werken in een probleem op een gegeven beleidsterrein en om op analytische en kritische wijze na te denken over een oplossing van dat probleem. U moet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Toegangseisen
U kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald. Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis geldt. (Cf. art. 4.2.1.a bachelor OER).

Doel van het vak
Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen én nader aanleren van vaardigheden zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, het structureren van een betoog en het schrijven van een wetenschappelijke tekst.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 

 • het doen van economisch onderzoek; 
 • het schrijven van een goed economisch betoog; 
 • het vormen van een oordeel en/of het innemen van een beargumenteerde positie en het verwoorden van een standpunt met kracht van argumenten.

Onderwijsvorm
Het scriptietraject voor de afstudeerrichting Recht en Economie start met een centrale intake bijeenkomst van 2 uur. Daarna worden de studenten op individuele basis begeleid door hun eigen scriptiebegeleider.  

Aanmelding en begeleiding

De inschrijving van de bachelorscriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving
 • Een inschrijving op onderwerp

In januari 2017 start de algemene inschrijving.
Ongeveer een maand later vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor diegenen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving. Het aantal plaatsen per onderwerp is beperkt. Op de onderwerpen kan worden ingeschreven volgens het beginsel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin januari 2017 op Blackboard geplaatst.

Opmerkingen
Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer: Kluwer, meest recente druk (te raadplegen op internet).

 Aanbevolen studiemateriaal

 • Jan Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom, 5e druk 2012
 • Scriptiehandleiding voor Bachelor- en Masterscriptie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (zie de facultaire website)

Onderwerpen en literatuur

 • Kansrijk arbeidsmarktbeleid:  effecten van arbeidsmarktmaatregelen op de werkgelegenheid
  (afstudeerrichting Recht en economie)
 • Hervorming van het stelsel van sociale zekerheid
  (afstudeerrichting Recht en economie)
 • Criminalisering/legalisering van drugs in economische perspectief
  (afstudeerrichting Recht en economie) 
 • Labour participation among Dutch women 
  (afstudeerrichting International Business Law )