Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Onderzoeksproject

Juridische mogelijkheden voor het verlenen van (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen

Geeft het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18 - 23 jaar) en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke?

Looptijd 2016  -  2016
Contact Mariëlle Bruning
Financiering WODCWODC

Dit onderzoek richt zich op de beschikbare mogelijkheden voor kwetsbare jongvolwassenen om (verplicht) nazorg te krijgen. Het gaat hierbij om jongvolwassenen die tot hun achttiende te maken hebben gehad met een maatregel van kinderbescherming.

Risicojongeren

In het wetgevingsoverleg dat de staatssecretaris van VWS op 15 november 2015 voerde met de Tweede Kamer werd hem door het CDA de vraag voorgelegd of hij bekend was met de problematiek van jongeren met een licht verstandelijke beperking die, wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken, voor de Nederlandse wet volwassen zijn en dus niet meer beschermd kunnen worden met een kinderbeschermingsmaatregel, maar in hun ontwikkeling zodanig achterlopen dat voortgezette zorg en bescherming nodig zijn. Het is volgens de geschetste problematiek niet denkbeeldig dat deze kwetsbare jongvolwassenen terecht komen in een onveilige situatie en uiteindelijk vervallen in criminaliteit, verslaving en/of prostitutie. Om die reden worden deze jongeren ook wel risicojongeren genoemd. In reactie op een verzoek van het CDA zegde de staatsecretaris toe een onderzoek te laten doen naar het wettelijk instrumentarium voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken.