Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Centre for Public Sector Reform

Het Centre for Public Sector Reform heeft tot doel (inter)nationaal (vergelijkend) wetenschappelijk onderzoek te stimuleren evenals de relatie tussen wetenschap en praktijk zowel nationaal als internationaal te verbeteren.

Contact
Frits van der Meer

Het Centrum heeft dan ook de ambitie om tot een hoogwaardig  kenniscentrum te worden. Daarbij wordt uitdrukkelijk als ambitie gezien een bijdrage te leveren aan een verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur . Het centrum vormt een platform voor contacten, maar er zijn ook vaste onderzoekers aan het centrum verbonden. Het centrum beoogt door middel van een solide organisatorische basis (1) de bestaande expertise beter toe te passen en te verspreiden en (2) internationale samenwerking te vergemakkelijken.

Bij de activiteiten die binnen het centrum worden ontplooid zijn de volgende onderwerpen te noemen:

 • De stimulering en ondersteuning van internationale onderzoeksprojecten op het gebied van publieke sector hervormingen en reorganisaties;
 • Onder deze projecten vallen ook langer lopende onderzoeksprojecten waarin gezaghebbende (inter)nationale wetenschappers naast “junior” auteurs en practioners kunnen participeren;
 • De organisatie van internationale onderzoekssymposia en de verbreiding van resultaten door middel van gezaghebbende publicaties (boeken en tijdschriften) en het gebruik van andere media.
 • De uitnodiging van gerenommeerde (internationale) experts om actief deel te nemen aan symposia, master classes en lezingen voor academici en practioners.
 • De organisatie van studiemiddagen, workshops en symposia waarbij het Centrum als platform dient voor het contact tussen wetenschap en (nationale en internationale) praktijk met aanwezigheid van (inter)nationale topexperts.
 • Bij de realisering van het bovenstaande wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met de wetenschappelijke wereld en expertisecentra in en rond het openbaar bestuur;
 • Het ondersteunen en verrichten van maatschappelijke dienstverlening, praktijkonderzoek, consultancy en crossnationale benchmarking ten behoeve van het openbaar bestuur.
 • Faciliteiten worden geboden aan en voorzieningen getroffen voor mensen die werken in de bestuurspraktijk om een zogeheten externe promotie in de vorm van een PhD te voltooien. 

​Meer concreet zijn onder meer de volgende activiteiten nu al in gang gezet:

 • Comparative Public Sector Reform and the return of Public Administration: Institutional Transformation, Administrative tradition and the Reform of Civil Service Systems in an international perspective. Dr F. M. Van der Meer, prof dr J.C.N. Raadschelders, Prof dr Th, A.J. Toonen, Monografie in het kader van het Comparative Civil Service Systems project over lange termijn assessment van Publieke sector hervormingen in de periode 1980-2010 in internationaal vergelijkend bestuurskundig perspectief.
 • De Monitoring Vernieuwing Rijksdienst in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de projectsecretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst o.l.v. dr F.M. van der Meer en dr T.P.S. Steen; Aanpak en resultaten van het Programma Vernieuwing Rijksdienst worden beschreven en beoordeeld op de effecten. Onderzoek naar de werking van ‘mandaten’ (contractualisering) in Nederland in de toplagen van de Nederlandse Rijksdienst (onderzoeksproject in opdracht van de Belgische federale overheid en de Katholieke Universiteit Leuven);
 • Het internationaal vergelijkende onderzoek “Civil Service Systems in the 21ste century”, waarbij gebruik wordt gemaakt van het grootschalige civil service onderzoeksnetwerk dat vanuit Leiden wordt gecoördineerd;
 • Het onderzoek ‘Ambtenaarschap binnen de zich vernieuwende rijksdienst’ in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties;
 • Het project “Topbeloningen publieke sector” met daarbinnen het vergelijkende onderzoek Rewards at the top en het promotieonderzoek drs. J. Kenter, ministerie BZK en i.s.m. het CAOP);
 • Het project “Wie controleert de top?” waarin de these dat verborgen onder allerlei bestuurlijke transformatieprocessen sprake is van een van een internationale ontwikkeling van partijpolitieke, via bureaupolitieke naar persoonspolitieke politisering van ambtelijke systemen voor de Nederlandse rijksdienst wordt toegepast op de ontwikkeling van de Nederlandse Rijksdienst om van daaruit de werking van moderne departementen van algemeen bestuur aan een democratische en professionele robuustheids, c.q. kwetsbaarheidanalyse te onderwerpen; Prof. dr Th.A.J. Toonen, Dr F.M. van der Meer.
 • Het project afdoening OM: de aantasting van de machtenscheiding en de opkomst van de bureaucratische stafafdoening met subsidie van het Montesquie Instituut o.l.v. mr. dr. G.S.A. Dijkstra en dr P. Nieuwenburg.
 • Covert constitutional developments in the EU: bureaucratic and non-majoritan way of carving a constitution, o.l.v. prof dr. W. Voermans en prof dr. B Steunenberg.
 • Het project Integriteit en publieke waarden in de publieke sector: tussen management en borging van het publiek belang o.l.v. prof dr M.R. Rutgers.
 • Ambtenaren en technologie: over de wederkerige relatie tussen technologische en infrastructurele ontwikkeling aan de ene en institutionele bestuurlijke ontwikkeling aan de andere, met bijzondere aandacht voor politiek-ambtelijke verhoudingen in een tijdperk van ‘Klimaatverandering’.In hoeverre hebben moderne ontwikkelingen van de rijksdienst structurele gevolgen hebben voor de omgang en ‘appraisal’ van (de ambtelijke organisatie in het openbaar bestuur met hoogwaardige en complexe technologie. Prof. dr. Th.A.J. Toonen, in samenwerking met onder meer dr Willemijn Diecke (TU-Delft).
 • Onderzoek ‘In search of a new perspective on civil service reform’, naar hervormingen in een ‘post-NPM’-tijdperk, en meer specifiek naar de veranderende rol en identiteit van ambtenaren en nieuwe richtingen voor HRM in de publieke sector (o.l.v. dr T.P.S. Steen).

Gegeven de aanwezigheid van de nodige instellingen in Den Haag, die zich met de werking van het openbaar bestuur bezighouden en de ambitie van Den Haag om stad van (internationaal) recht en bestuur te zijn, is het de bedoeling dat het centrum zijn activiteiten in het bijzonder in Den Haag ontplooit. In Den Haag worden academische opleidingen, specifiek gericht op professionals, aangeboden. Sinds een geruime periode is de Leidse Universiteit in Den Haag tegenwoordig door middel van de Campus Den Haag, waar master- en in service opleidingen voor het openbaar bestuur worden aangeboden. Het departement Bestuurskunde werkt nauw samen met de Campus Den Haag. Het departement Bestuurskunde biedt bij de Campus al een initiële masteropleiding Management van de Publieke Sector en Besturing Gezondheidszorgsystemen aan. Deze bestaande activiteiten sluiten nauw aan bij het op te richten centrum.

De kern van het centrum zal bestaan uit staf werkzaam allereerst bij het departement Bestuurskunde en andere onderdelen van de Universiteit Leiden met name de rechtenfaculteit. In het bijzonder, maar niet alleen, wordt in de rechtenfaculteit nauw samengewerkt met de beide Albeda leerstoelhouders prof. mr. L Sprengers en prof. mr. R Bekker en de Campus Den Haag. Daarnaast zijn leden van het internationale Civil Service onderzoeksnetwerk organisatorisch aan het netwerk verbonden. Binnen de bredere universitaire wereld is verder gestructureerde samenwerking met de Technische Universiteit Delft (TUD), Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Tevens kunnen individuele practioners bij het centrum betrokken kunnen worden. Verder is er samenwerking met behoud van eigen verantwoordelijkheden gezocht zowel met Nederlandse als internationale expertisecentra. Te noemen zijn de Raad voor het openbaar Bestuur (Rob) en in het bijzonder het CAOP in Den Haag. De inhoudelijke onafhankelijkheid van het centrum zal door de ophanging aan en inbedding in de Leidse universiteit voldoende worden gegarandeerd.

De volgende personen uit Leiden zijn op dit moment betrokken:

 Prof. dr. F.M. van der Meer (hoofd)  f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl
 Dr. C.F. van den Berg  c.f.van.den.berg@fgga.leidenuniv.nl
 Dr. A. Dimitrova   a.l.dimitrova@fgga.leidenuniv.nl
 Dr. Mr. G.S.A. Dijkstra   g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl
 Prof. W.J. de Gooijer   w.j.degooijer@Graansilo.nl
 Prof. Dr. D. Lowery   Dlowery@fsw.leidenuniv.nl
 Dr. W. van Noort   w.j.van.noort@fgga.leidenuniv.nl
 Dr. P. Overeem   p.overeem@fgga.leidenuniv.nl
 Prof dr. Jos C.N. Raadschelders     raadschelders@ou.edu
 Prof. dr. M.R. Rutgers   rutgers@fsw.leidenuniv.nl 
 Dr. S. Resodihardjo   resodihardjo@fsw.leidenuniv.nl 
 Dr. T.P.S. Steen   t.p.s.steen@fgga.leidenuniv.nl
 Prof. dr. B. Steunenberg   b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl
 Prof. dr. Th. A.J. Toonen   toonen@tudelft.nl 
 Prof. dr. J. de Vries   j.de.vries@fgga.leidenuniv.nl


Contact: 071-5276773 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie