Universiteit Leiden

nl en

Visie

De onderwijsvisie van de Universiteit Leiden geeft aan waartoe we onze studenten (willen) opleiden en welke (nieuwe) eisen dat stelt aan curriculum en leeromgeving. De visie biedt een langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van het onderwijs en markeert de start van een proces van onderwijsvernieuwing.

Het onderwijsideaal van de universiteit is de vorming van studenten tot academische professionals en betrokken, verantwoordelijke burgers. We hopen dat studenten op die manier na hun afstuderen een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van de huidige maatschappij– zowel binnen als buiten de wetenschap.

Onderwijsvernieuwingsagenda

Dit vraagt om onderwijs dat nog meer door onderzoek gedreven en gevoed is. Dat het intensief en actief leren van studenten bevordert, ontwikkeling van academische en professionele vaardigheden stimuleert en ruimte biedt voor individuele keuzes. De kern van Learning@Leiden is daarom onderzoeksgedreven onderwijs in een internationale en diverse leeromgeving, waarin een actieve en ambitieuze houding van studenten wordt gestimuleerd. Deze nieuwe onderwijsvisie is de basis voor een onderwijsvernieuwingsagenda voor de komende jaren. In het visiedocument spreekt de universiteit acht ambities uit waarop de vernieuwingen gericht moeten zijn.

Acht ambities

  1. De invoering van ‘onderzoekend leren’ als didactisch concept in alle opleidingen. De student is niet alleen toeschouwer, maar wordt deelnemer.
  2. Meer onderwijs in kleinschalige learning communities waarin studenten actief deelnemen.
  3. Een flexibeler aanbod van onderwijs en leerroutes, waarmee de student de mogelijkheid krijgt om de studieloopbaan aan te passen aan de doelen die hij/zij zelf stelt.
  4. Meer aandacht voor transferable skills in het onderwijsprogramma. Dit zijn vaardigheden als samenwerken en communiceren, die de student in zijn of haar toekomstige loopbaan kan gebruiken.
  5. In het onderwijs een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt bieden.
  6. Meer inspelen op vragen en behoeften van de samenleving.
  7. Meer inspelen op technologische ontwikkelingen, zowel in de inhoud als de vorm van het onderwijs.
  8. Het bieden en stimuleren van een internationale en inclusieve onderwijsgemeenschap.