Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Aanmelding en toelatingseisen

Als je Geneeskunde wilt studeren moet je eerst deelnemen aan de selectie en plaatsing. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en deadlines.

Toelating

Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Geneeskunde in Leiden. Hoe het aanmelden werkt lees je op de pagina algemene aanmeldingsprocedure. Je kunt je aanmelden als je in het bezit bent van een:

 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)
 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Techniek mét biologie (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)

Wil je meer weten de aanmeldprocedure? Lees dan het reglement Selectie Geneeskunde.

De routes tot toelating

Als je voor 15 juli 2020 aan de toelatingseisen voldoet, mag je meedoen aan de selectie en word je ingedeeld in route A of B. Of je onder route A of B valt heeft gevolgen voor het wel of niet meetellen van je 5 vwo-cijfers. In de onderstaande uitklapmenu's lees je onder welke route jij valt.

Vwo-profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek

Onder Route A vallen kandidaten die: 

 • in mei 2019 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg hebben afgerond met het profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde, of het profiel Natuur en Techniek met biologie
 • in mei 2020 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg zullen afleggen met het  profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of het profiel Natuur en techniek met biologie

De tweede voorwaarde voor deelname aan deze selectieroute is dat je in bezit bent van een 5 vwo-overgangsrapport, volgens de in het reglement genoemde definitie.

Alle kandidaten die onder route A vallen, moeten in het bezit zijn van een 5 vwo-overgangsrapport, volgens de in het reglement genoemde definitie. Studenten die niet voor de 8+ route in aanmerking komen, moeten de BMAT-toets maken.

Heb je een 5 vwo-gemiddelde hoger of gelijk aan een 8 voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan lever je deze cijfers en je personal statement in (via universitaire registratiesysteem uSis). 

Indien je personal statement met een voldoende wordt beoordeeld, ontvang je een rangnummer dat recht geeft op plaatsing. Je hoeft dus geen BMAT-toets te maken en je neemt niet deel aan de tweede selectieronde. De eerste week van februari ontvang je een bericht of jouw cijfers zijn goedgekeurd, in maart ontvang je bericht of jouw personal statement positief is beoordeeld en of je geplaatst bent, onder voorbehoud van behalen van je diploma. 

Je valt onder Route B, indien je niet aan de voorwaarden van Route A voldoet. 

Onder Route B vallen onder andere kandidaten die: 

 • in mei 2020 deels meeedoen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo, met als doel het behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding
 • in 2018 of eerder al in het bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel
 • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
 • deficiënties hebben in hun vakkenpakket
 • met een andere vooropleiding 
 • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan

Kandidaten uit route B moeten een toelatingsverzoek indienen (kijk op deze webpagina onder ‘Ander profiel, andere vooropleiding of ontbrekend vak?’). Uitzondering hierop zijn de kandidaten die tussen 2010 en 2018 of het volledige 5vwo-eindexamen succesvol hebben afgerond. Zij hoeven geen toelatingsverzoek in te dienen, maar sturen een mail naar selectiegnk@lumc.nl en vermelden wanneer ze het volledige vwo-eindexamen hebben afgerond. 

VAVO-kandidaten hoeven niet altijd een toelatingsverzoek in te dienen. We verzoeken alle VAVO-kandidaten een mail te sturen naar selectiegnk@lumc.nl, met de mededeling dat je VAVO doet.

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om speciale voorzieningen te krijgen (extra tijd, aparte ruimte) in verband met dyslexie of een andere functiebeperking, of extra ondersteuning op locatie in verband met een handicap.

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2020 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) en moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (medische of psychologische verklaring en een verklaring van de school of opleiding). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd bij de BMAT en afname van de BMAT in een aparte ruimte. Voor de tweede selectieronde is geen bijzondere faciliteit beschikbaar.

Bij het indienen van het verzoek lever je het volgende aan:

 1. een officiële verklaring van de onderwijsinstelling waar je op dit moment onderwijs volgt of waar je meest recent onderwijs hebt gevolgd, ondertekend door de onderwijsinstelling en voorzien van een afgiftedatum  en waarin is aangegeven welke faciliteit  aan jou is/was toegekend op basis van je functiebeperking.
 2. een officiële medische of psychologische verklaring betreffende de functiebeperking, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en voorzien van een datum van afgifte. In geval van dyslexie wordt onder ‘bevoegde persoon’ verstaan een persoon die volgens de Stichting Dyslexie Nederland bevoegd is tot afgifte van een dergelijke verklaring.

Instructies indienen verzoek extra tijd / aparte ruimte bij functiebeperking:

 1. Scan de medische / psychologische verklaring. Scan ook de verklaring van je school / opleiding, voorzien van datum en ondertekend door de school / opleiding. In deze verklaring is aangegeven welke faciliteit is/was toegekend op basis van je functiebeperking. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
 2. Doe een serviceaanvraag in het universitaire registratiesysteem ‘Verklaring dyslexie of andere beperking aanleveren’.
 3. Upload je .pdf of .jpg bestand in die aanvraag en schrijf in het veld ‘Opmerking’ wat precies je verzoek is en welke voorziening je wenst. Zorg dat dit voor 31 januari 12:00 uur 's middags bij ons binnen is.

Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en plaatsing of er sprake is van: 

 • een significant nadeel voor jou wegens je functiebeperking, én
 • een gewenste voorziening die past bij je beperking én het nadeel significant vermindert, én
 • een voorziening die het LUMC, in redelijkheid en billijkheid, kan aanbieden.

De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden. 

Let op:

Het oordeel van de commissie geldt alleen voor je deelname aan de selectie en plaatsing. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de website van Universiteit Leiden.

Andere vooropleiding

Heb je een ander profiel, of een niet-Nederlands diploma? In het onderstaande overzicht zie je per situatie aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen om deel te mogen nemen aan de selectie.

Uiterste submit-datum voor een toelatingsverzoek én upload alle gevraagde documenten is 31 januari 2020.

Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Geneeskunde studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als je niet direct toelaatbaar bent, moet je naast je aanmelding in Studielink, óók een online toelatingsverzoek indienen via het toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis). In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende gescande documenten:

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort (niet als je in Nederland staat ingeschreven)
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV)
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing)
 5. Diploma’s en cijferlijsten

Let op: studenten met een vwo-diploma met juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010 moeten ook online een verzoek tot toelating indienen. Studielink kan diploma’s afgegeven voor 2010 niet herkennen.

Je dient je toelatingsverzoek in en upload alle gevraagde documenten vóór 31 januari 2020.   Verzoeken ingediend na 31 januari worden niet meer in behandeling genomen. Stuur je je verzoek in voor 15 november 2019 dan streven wij er naar om je voor 15 januari 2020 te informeren over de toelaatbaarheid van je vooropleiding. Je weet dan voor de sluiting van de deadline of je aanvullende certificaten moet behalen en of dit te realiseren is voor 15 juli 2020. Is het niet te realiseren, dan kun je alsnog je aanmelding in Studielink voor 15 januari 2020 annuleren en het een jaar uitstellen. 

Belangrijk

Inhoudelijke kennis voor de BMAT

Je hebt de kennis van de vwo-vakken wiskunde A of B, biologie, scheikunde en natuurkunde nodig voor de BMAT-toets. Mis je een vak [of meerdere vakken] dan heeft dit invloed op de resultaten van je BMAT-score.

Deficiënties wegwerken

Deficiënties wegwerken op 6 vwo-niveau doe je door het afleggen van Staatsexamens  of de examens van de Centrale Commissie Voortentamens. Andere toetsen of examens worden niet geaccepteerd. Onderwijs voor deze vakken kun je o.a. volgen bij een ROC of VAVO in je omgeving, privé-instituten, privélessen of d.m.v. zelfstudie. Houd rekening met een termijn van minimaal een jaar voor het wegwerken van vier deficiënties. Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor 15 juli 2020. Per situatie hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt.

Andere vooropleiding

Per situatie hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt:

Belangrijke data aanmelding Geneeskunde Leiden

01-11-2019

Laatste dag aanvragen procedure Colloquium Doctum

15-01-2020  23.59 uur

Laatste dag aanmelding Studielink

Je kunt je van 01-10-2019 t/m 15-01-2020 aanmelden in Studielink voor de

selectie en plaatsing van de bacheloropleiding Geneeskunde

31-01-2020  23.59 uur

Laatste dag submitten compleet toelatingsverzoek in toelatingsportaal uSis

Laatste dag aanvragen extra faciliteiten

15-02-2020

Eerste selectiedag in Utrecht

Toetsing aanleg en vaardigheden, wetenschappelijke kennis en toepassing

daarvan, en hoe goed je je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en communiceren.

17-03-2020

Uploaden Personal Statement in tabblad Selectie en Plaatsing in online portaal uSis

04-04-2020

Tweede selectiedag in Leiden (alleen op uitnodiging)

Je wordt beoordeeld op verschillende vaardigheden die voor een toekomstig arts belangrijk zijn. Denk hierbij aan communicatie, empathie, en professionele attitude d.m.v. gesprekken. 

15-04-2020

Bekendmaking rangnummers via Studielink

Als je een plaats krijgt aangeboden dan heb je 14 dagen de tijd om deze in

Studielink te accepteren.

15-07-2020

Laatste dag insturen diploma’s en cijferlijsten naar postadres Admissions Office Universiteit Leiden of aanvraag uitstel aanleveren diploma submitten

Toelatingsverzoeken gesubmit na de deadline van 31-01-2020 worden niet in behandeling genomen.

Buitenlands diploma behaald in 2019 of eerder

Bezit je een buitenlands diploma dan submit je na je aanmelding in Studielink, uiterlijk 31 januari 2020 een verzoek tot toelating in via het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden (uSis).

In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende (gescande) documenten:

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV)
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing)
 5. Diploma’s en cijferlijsten

De Faculteit zal aangeven of en welke aanvullende examens of testimonia je moet behalen. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Buitenlandse opleiding en eindexamen in mei/juni 2020

Volg je een buitenlandse opleiding en zitten de vakken biologie, natuurkunde scheikunde en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de Faculteit controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Geneeskunde. Submit bij voorkeur voor 15 november 2019 maar uiterlijk 31 januari 2020 een compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis).

Je wordt gevraagd (gescande) certificaten en/of cijferlijsten te overleggen. Daarnaast moet je aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. De Faculteit zal aangeven of je eindexamenpakket voldoende overeenkomt met de gestelde toelatingseisen en/of je aanvullende examens of testimonia moet behalen. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Heb je een of meerdere vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde en/of wiskunde) niet in je eindexamenpakket of niet op het gewenste vwo-niveau/inhoud of kun je geen certificaat overleggen voor 15 juli 2020 dan voldoe je niet aan de toelatingseisen voor de opleiding Geneeskunde. Na je eindexamen kun je in studiejaar 2020-2021 deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) behalen en je opgeven voor de selectieprocedure voor 2021-2022. Check vanaf oktober 2020 de website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2021-2022.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is niet makkelijk. Zo maken kandidaten 4-6 toetsen op vwo-niveau. Voor Geneeskunde betekent dat in ieder geval biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en Engels. Ook aan de Nederlandse taal kunnen eisen gesteld worden. De voorbereiding voor tentamens en toetsen van deze procedure vraagt veel investering in tijd. Zodra je de colloquium doctum-procedure positief afgerond hebt (dus wanneer álle toetsen en examens behaald zijn) krijg je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de selectieprocedure.

Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen. Je hebt met een vwo-diploma meer mogelijkheden om eventueel een andere studie te beginnen mocht je niet geselecteerd worden. 

Wie met goed gevolg een colloquium doctum voor Geneeskunde aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, kan deze verklaring alléén inzetten voor de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. 

Procedure
Studenten die een colloquium doctum-procedure willen aanvragen, moeten uiterlijk 01-11-2019 een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Voor vragen over de colloquium doctum kun je via de mail contact opnemen met de Informatiebalie Studentenzaken.

Staat jouw situatie er niet tussen? Neem dan contact op met de commissie bijzondere toelatingen van het LUMC.

General information for non-Dutch educated speakers

ENG General information GNK

Additional subject requirements

Additional subject requirements BSc Med & BMS 2020-2021

Brochure general non-Dutch

ENG Brochure non-Dutch educated candidates

Documenten andere vooropleiding

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

1. Allereerst vragen we om scans van je diploma’s en cijferlijsten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt. De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.

2. Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.

3. International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.

4. European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.

5. Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding.

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Vakken volgen als gaststudent

Studenten van de Universiteit Leiden en van andere universiteiten kunnen als gaststudent/bijvakstudent vakken volgen van de bachelor en de master Geneeskunde. In verband met een beperkte capaciteit is deze mogelijkheid er niet voor onderdelen van het eerste studiejaar van de bachelor.

Zorg dat je van tevoren alle nodige informatie hebt over de vakken die je wilt volgen. In verband met beperkte capaciteit kun je niet deelnemen aan vakken van het eerste jaar. Informatie over de vakken vind je in de studiegids en wanneer ze gegeven worden in het onderwijsrooster. Twijfel je of een bepaald vak geschikt voor je is, neem dan contact op met de studieadviseur.

Om in aanmerking te komen voor een plek als gaststudent/bijvakstudent heb je een akkoordverklaring nodig van je eigen examencommissie of studieadviseur. Verder moet je kunnen aantonen dat je over voldoende achtergrondkennis beschikt om het vak/de vakken te kunnen volgen. Definitieve deelname is alleen mogelijk bij voldoende beschikbare plaatsen.

 1. Vraag een geen-bezwaar verklaring aan: Stuur uiterlijk 6 weken voordat het vak dat je wilt volgen de volgende documenten naar studieadviseurgnk@lumc.nl:
  - Ingevuld formulier ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent/bijvakstudent’ (download onderaan deze pagina)
  - Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  - Documenten waarmee je kunt aantonen dat je beschikt over de noodzakelijke achtergrondkennis
  - De studieadviseur van het LUMC legt het verzoek voor aan de coördinator van het betreffende vak. Gaat deze akkoord, dan krijg je van de studieadviseur een geen-bezwaar verklaring. Deze heb je nodig voor de volgende stap.
 2. Schrijf je in: Print het inschrijfformulier, vul het in en stuur het op of lever het in naar/bij het op het formulier vermelde adres. Stuur de volgende documenten mee:
  - Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  - Geen-bezwaar verklaring van het LUMC
  - Bewijs Betaald Collegegeld, dit kun je afhalen bij de universiteit van je hoofdstudie
 3. Afhandeling inschrijving: Na inschrijving krijg je een studentnummer van de Universiteit Leiden, een u-account en toegang tot online leeromgeving Blackboard. De studieadviseur van het LUMC zorgt dat je wordt aangemeld bij de studentenadministratie en de coördinatoren van het betreffende vak. De studieadviseur informeert je ook over andere belangrijke zaken.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met selectiegnk@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.