Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Eerste selectieronde: Cijfers en BMAT

Biomedische wetenschappen is een intensieve opleiding met een hoog studietempo. Daarom bekijken we in de eerste selectieronde op twee manieren of je de nodige kennis en basisvaardigheden bezit. Dit doen we via je cijfers en de Biomedical Admissions Test (BMAT).

Cijfers

Er zijn twee routes mogelijk, waarbij je 5vwo-cijfers wel of niet meetellen. 

Indien je onder route A valt, tellen je 5vwo-cijfers verplicht mee. Het betreft de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde a of b en Nederlands. In aanvulling op de BMAT, geven deze cijfers een goed beeld van hoe je kennis ervoor staat voor de vakken die belangrijk zijn voor Biomedische wetenschappen. Je kunt de cijfers insturen als je aanmelding voor de selectie verwerkt is.

Je eindscore bestaat voor 60% uit de gewogen score voor de BMAT en voor 40% uit je 5vwo-overgangscijfers.

Heb je een 5 vwo-gemiddelde hoger of gelijk aan een 8 voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan lever je deze cijfers en je personal statement in (via universitaire registratiesysteem uSis).  Indien je personal statement met een voldoende wordt beoordeeld, ontvang je een rangnummer dat recht geeft op plaatsing. Je hoeft dus geen BMAT-toets te maken en je neemt niet deel aan de tweede selectieronde. De eerste week van februari ontvang je een bericht of jouw cijfers zijn goedgekeurd, in maart onvang je bericht of jouw personal statement positief is beoordeeld en of je geplaatst bent, onder voorbehoud van behalen van je diploma. 

Je wordt gerankt op basis van het 5 vwo-gemiddelde. Indien je personal statement met een onvoldoende wordt beoordeeld, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Hieruit kan een positief of negatief advies met betrekking tot het volgen van de opleiding. Bij een negatief advies word je onderaan de ranglijst geplaatst.

Je score voor ronde 1 wordt bij route B voor 100% bepaald door de BMAT.

Aanleveren cijfers

Instructies voor het (niet) aanleveren van cijfers staan per route in onderstaande uitklapmenu’s beschreven.

De instructies zijn voor alle kandidaten uit route A (dus ook de 8+-ers) hetzelfde.

Het insturen gaat als volgt:

 1. Open het formulier 5vwo-cijferverklaring, vul het in en klik op verzenden. Wees zorgvuldig, want het is niet mogelijk om gegevens aan te passen na verzending.

2. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier. Bewaar de mail. Je hoeft hier verder niets mee te doen.

3. Scan het afschrift van je 5vwo-overgangsrapport: de pagina van je overgangsrapportcijfers, dus geen overzicht uit het magister. Het afschrift van je 5vwo-overgangsrapport moet zijn voorzien van een datum en handtekening van docent of decaan van de school. Controleer op leesbaarheid en sla het document op, met de naam: Achternaam_kandidaatnummer_overgangsrapport.

Ps: gebruik niet de cijfers uit het magister.
Ps: 
Indien er op je 5vwo-overgangsrapport geen decimalen vermeld staan, vul je de hele cijfers in met ,0, bijvoorbeeld bij een 7 vul je 7,0 in.

4. Alleen indien je in mei 2019 het volledig centraal schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd in het genoemde profiel, scan je ook nog een 3e document: het afschrift van je eindexamendiploma. Sla het document op, met de naam: Achternaam_kandidaatnummer_vwodiploma.

Let op: dit is alleen om te controleren of je je vwo-eindexamen in 2019 hebt behaald, de eindexamencijfers tellen niet mee.

5. Upload het afschrift van je 5vwo-rapport en evt. je vwo-diploma uiterlijk 31 januari 2020 vóór 12:00 's middags via 'Serviceaanvraag' in usis. Zie de instructie serviceaanvraag.

Account universitair registratiesysteem (uSis)

Zodra je je hebt aangemeld bij Studielink, krijg je een account voor uSis, het registratiesysteem van de Universiteit Leiden.

In uSis kun je je '5vwo-cijferverklaring' en een gescand afschrift van je 5vwo-overgangsrapport of een verklaring 'geen 5vwo-cijfers' uploaden. Ook het personal statement en een eventuele aanvraag voor speciale voorzieningen bij een functiebeperking kan in het registratiesysteem worden geupload.

Meer informatie over hoe je werkt met het registratiesysteem vind je in de Instructie Serviceaanvraag.

Kandidaten uit route B* moeten een toelatingsverzoek indienen. Op de website kun je zien onder welke route je valt en wat het toelatingsverzoek inhoudt.

* Route B-kandidaten die tussen 2010 en 2018 of het volledige 5vwo-eindexamen succesvol hebben afgerond hoeven geen toelatingsverzoek in te dienen. Deze kandidaten moeten een mail sturen naar selectiebw@lumc.nl, en hierin vermelden wanneer ze (het volledige) vwo-eindexamen hebben afgerond.

Biomedical Admissions Test (BMAT)

De Biomedical Admissions Test (BMAT) vindt plaats in Utrecht op zaterdag 15 februari. Je moet je tussen 11.15 uur en 12.30 uur melden en je bent rond 16.00 uur klaar. Rond 1 februari ontvang je een e-mail met praktische informatie over de BMAT.

Je krijgt automatisch een e-mail rond 27 januari waarin je deelname voor de BMAT wordt bevestigd. We verwachten dat je naar aanleiding van deze mail aanwezig bent op zaterdag 15 februari. Indien je besluit níet deel te nemen, geef dan een reply op het mailtje dat je binnenkrijgt. Geef daarbij de reden en je kandidaatnummer aan. Er zijn geen kosten verbonden aan de BMAT.

De Cambridge Assessment Admissions Testing (CAAT) van de University of Cambridge organiseert de test op deze dag speciaal voor het LUMC. De test is in het Engels en bestaat uit drie delen. De BMAT Leiden is ontworpen om aan te sluiten op Nederlandse kandidaten.

Sectie 1: Aanleg en vaardigheden

 • 60 minuten
 • 35 multiple-choice vragen
 • Test algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies.

Sectie 2: Wetenschappelijke kennis en toepassingen

 • 40 minuten
 • 27 multiple-choice vragen
 • Test hoe goed je wetenschappelijke kennis en wiskunde op het niveau van de middelbare school kunt toepassen.

Sectie 3: Schrijfopdracht

 • 30 minuten
 • één schrijfopdracht, keuze uit vier vragen
 • test hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en schriftelijk communiceren.

De test gaat grotendeels uit van de kennis en vaardigheden van een scholier met het goede profiel aan het eind van 5vwo. We raden je aan om vooraf te oefenen voor de BMAT, zodat je vast gewend raakt aan het type vragen dat je kunt verwachten. Hieronder staan oefenvragen, specimen papers en documenten om je een idee te geven wat je kunt verwachten. 

Naast deze papers, kun je naar een algemene website over voorbereiden op de BMAT. Hier vind je onder andere een webinar en oude specimen papers. Let wel op: de BMAT Leiden wijkt iets af van deze papers en oude specimen papers kunnen onderwerpen bevatten die nu niet meer terugkomen in de BMAT.

Op deze website vind je ook de 'BMAT Section 2: Assumed Subject Knowledge guide', met een overzicht van de wetenschappelijke en wiskundige kennis die je nodig hebt voor de test. Het meeste hiervan heb je al gehad op school, maar mogelijk zijn er onderwerpen waar je minder vanaf weet en waar je nog informatie over wilt opzoeken. De gids is alleen online beschikbaar. Op de website staat een link (onder ‘access the guide’), waarop je kunt inloggen.

Let op: er zijn externe aanbieders van cursussen en materialen ter voorbereiding op de BMAT. Het LUMC, de Universiteit Leiden en de Cambridge Assessment Admissions Testing (CAAT) zijn hierin in geen enkele zin partij. Gebruikmaken van deze informatie is voor rekening en risico van de betrokkene zelf. De ondersteuning en informatie die het LUMC en CAAT aanbieden ter voorbereiding op de BMAT vind je op deze website en de website van CAAT. 

Score voor BMAT en cijfers

Op 6 maart maakt de Cambridge Assessment Admissions Testing de ‘ruwe’ resultaten voor de BMAT bekend op je personal webpage. Ook krijg je op 6 maart van het LUMC je eindscore voor ronde 1 en het besluit of je door bent naar ronde 2. 

Op basis van de resultaten van de eerste ronde en afhankelijk van het aantal kandidaten dat gerankt wordt op basis van artikel 7, lid 3 uit het reglement (onder voorbehoud van bekrachtiging door het College van Bestuur) worden maximaal 120 kandidaten toegelaten tot de tweede ronde. 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de BMAT? Bekijk dan eerst in onderstaand overzicht of jouw vraag ertussen staat, voordat je contact opneemt met de Universiteit Leiden.

De volgende bacheloropleidingen in Nederland maken gebruik van de BMAT:

 • Geneeskunde, Universiteit Leiden
 • Biomedische wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Technische geneeskunde, Universiteit Twente
 • Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit

Voor al deze opleidingen vindt de BMAT plaats op dezelfde dag. Neem je deel aan meerdere van deze selectieprocedures, dan hoef je de BMAT maar één keer te maken. Je BMAT-score telt dan mee voor beide opleidingen.

Gaat het om twee opleidingen van de Universiteit Leiden? Deze toets wordt centraal georganiseerd door het LUMC en maak je dus op de locatie waar het LUMC de toets organiseert.

Gaat het om een opleiding van de Universiteit Leiden en een opleiding elders? Dan nemen wij, of de andere opleiding, contact met je op over waar je de toets maakt.

Als je zowel een 5vwo-overgangscijfer hebt voor wiskunde A als voor wiskunde B, vul dan het hoogste van beide overgangscijfers in op het formulier.

De test is in het Engels en bestaat uit drie onderdelen:

 • Sectie 1 (60 minuten): Aptitude and Skills (multiple choice)
 • Sectie 2 (40 minuten): Scientific Knowledge and Applications (multiple choice)
 • Sectie 3 (30 minuten): Writing Task (schrijfopdracht in het Engels)

Bij sectie 2 ontvang je op de dag van de test een woordenlijst met de vertaling van vakspecifieke termen.

Als je een onregelmatigheid wilt melden die optrad tijdens de BMAT, dan kan dat op twee manieren:

 1. Op de dag zelf: meld het bij de informatiebalie direct na afloop van de test;
 2. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na 15 februari: e-mail naar selectiegnk@lumc.nl of selectiebw@lumc.nl.

 Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Afhankelijk van je vraag kun je één van onderstaande routes volgen:

 1. Als je denkt dat er iets is misgegaan bij het berekenen of verwerken van de BMAT-resultaten door de Cambridge Assessment Admissions Testing, dan kun je daar vragen over stellen bij hun Service Helpdesk tot uiterlijk 5 werkdagen na de bekendmaking van de resultaten. Je moet hiervoor een 'Results Enquiry'-formulier invullen.  Als je score hetzelfde blijft moet je een financiële bijdrage betalen aan ATS voor de behandeling van je verzoek. Als je score verandert, wordt deze bijdrage kwijtgescholden. Bedenk dat je resultaten zowel naar boven als naar beneden kunnen worden bijgesteld en dat het bijna nooit voorkomt dat een score verandert. 
 2. Als je iets wilt melden of vragen over de berekeningen of uitslag van het LUMC, stuur dan een e-mail naar selectiegnk@lumc.nl of selectiebw@lumc.nl.

Een paar tips bij veel voorkomende problemen:

 • Je hebt je account nog niet geactiveerd (je hebt als het goed is een mail ontvangen van ULCN, check ook je spam), activeer deze.
 • Je krijgt vanuit ULCN een tijdelijk wachtwoord waarmee je 6x kan inloggen. Doe je dit vaker dan 6x en heb je je wachtwoord niet gewijzigd dan moet het wachtwoord gereset worden.
 • Je hebt de 's' niet voor je kandidaatnummer gezet met inloggen.
 • Als er een wachtwoord wordt gereset of aangepast en je kunt niet meteen inloggen, kan het zijn dat er nog een aantal berichten in de queue staan tussen ULCN en uSis. 
 • Je staat ingeschreven als hogerejaars of gaststudent, check dit en wijzig evt. naar eerstejaars-aanmelding.
 • Als inloggen op een smartphone of tablet niet lukt, probeer het dan op een PC of desktop.
 • Probeer het later nogmaals.

Wanneer je al student bent in Leiden en al in kunt loggen in uSis, dan heb je geen aparte mail ontvangen, maar kun je inloggen met de gegevens die je normaal ook gebruikt.

Als het nog steeds niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met het Onderwijsservicepunt: 071-5268700.

Ja, je moet je cijfers en personal statement opnieuw uploaden. Je moet ook opnieuw je cijfers indienen via het online formulier, dit mag alleen als je in 2019 het volledig centraal schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd in het genoemde profiel.  Je mag evt. wel het formulier van een vorig jaar opnieuw uploaden, indien je eerder aan de selectie hebt deelgenomen.

Heb je een andere vooropleiding, een buitenlandse vooropleiding, of kun je om een andere reden niet over de 5vwo-overgangscijfers beschikken? Als je geen 5vwo-overgangscijfers voor de genoemde vakken hebt én geen eindexamen hebt gedaan in  2018 of gaat doen in 2019, dan mag je geen cijfers aan te leveren. Geef wel voor 31 januari 12:00 uur 's middags aan in het universitaire registratiesysteem Usis  waarom je geen cijfers aanlevert. Kies: ‘geen 5vwo-cijfers aanleveren’. Zet in het veld [opmerking] “Ik beschik niet over een (volledige) 5vwo-cijferlijst, omdat ….” en vul dit aan met de reden. 

Wij controleren aan de hand van je gegevens in Studielink of je over een 5vwo-cijferlijst zou moeten beschikken en nemen in geval van twijfel contact op met je school. 

Als je geen 5vwo-overgangscijfers kunt aanleveren voor de genoemde vakken, dan wordt je score voor ronde 1 voor 100% bepaald door de BMAT.

Als biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde of Nederlands ontbreekt op je 5vwo cijferlijst, hoef je geen cijfers aan te leveren. Ook als je voor dat vak wel een certificaat hebt (en dus een cijfer), hoef je geen cijfers aan te leveren. Cijfers van certificaten en cijfergemiddelde gebaseerd op minder vakken zijn niet vergelijkbaar met de cijfers en gemiddeldes van andere kandidaten. 

Het is wel belangrijk dat je aan het LUMC doorgeeft waarom je geen cijfers aanlevert (in Usis). 

Zie verder onder "Ik kan de genoemde 5vwo-overgangscijfers niet aanleveren, wat nu?"

Als je al een vwo-diploma hebt, zijn er twee opties: 

Je hebt in 2019 of later je vwo-diploma gehaald

Indien je in 2020 eindexamen gaat doen, of in mei 2019 het volledig centraal schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd in het genoemde profiel, tellen je 5vwo-cijfers verplicht mee. In dit geval val je onder route A.

In dit geval moet je je 5vwo-overgangscijfers inleveren. Deze 5vwo-overgangscijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de andere kandidaten. 

Je hebt een vwo-diploma van 2018 of eerder

In dit geval mag je geen cijfers aanleveren. In plaats daarvan geef je door aan het LUMC waarom je geen cijfers aanlevert, via Usis. Zie verder onder “Ik heb geen 5vwo-overgangscijfers voor de genoemde vakken,” wat je moet doen.  

De Admissions Testing Service/Cambridge English Language Assessment verwerkt en controleert je antwoorden voor secties 1 en 2 en beoordeelt je in het Engels geschreven opdracht (sectie 3). De resultaten zijn volgens de Engelse beoordelingsschalen (van 1 tot 9 en A tot F). Het LUMC ontvangt de ruwe resultaten uit Engeland. We wegen ze en vertalen ze naar een Nederlands rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10.

De eindscores van kandidaten uit route A en B worden omgerekend naar het aantal standaarddeviaties dat een score afligt van het gemiddelde,  zodat kandidaten uit beide routes goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

De omgerekend score = (de score van de kandidaat op de toets  - de gemiddelde score van alle kandidaten) / standaarddeviatie

Je mag op dit moment in Leiden twee keer deelnemen aan de selectie voor de bachelor Geneeskunde en twee keer aan de selectie voor de bachelor Biomedische wetenschappen. Hier wordt de gewone instroom in het eerste jaar van de bachelor bedoeld. Je verbruikt een selectiepoging als je na 15 januari ingeschreven staat voor de selectie van een opleiding. 

Er is een aantal redenen waarom alleen de 5vwo-cijfers die recent (niet langer dan 2 jaar geleden) zijn behaald meetellen. Ten eerste zijn de examenprogramma’s van verschillende exacte vakken binnen het vwo aan verandering onderhevig. Cijfers van enige tijd geleden zijn niet goed vergelijkbaar met die van het huidige examenprogramma. Daarnaast willen we in de selectie graag gebruik maken van zo recent mogelijke prestaties van alle kandidaten. Als een kandidaat langer geleden examen heeft gedaan zijn de bijbehorende 5vwo-cijfers geen goede afspiegeling van de huidige kennis en vaardigheden van een kandidaat. Natuurlijk kan een kandidaat ondertussen een andere studie of scholing gevolgd hebben, waardoor de kennis en vaardigheden zijn uitgebreid. Deze ontwikkeling kan aangetoond worden door de prestatie op de BMAT.

Nee, voor de selectie vinden wij het van belang dat we cijfers hebben van alle kandidaten die op eenzelfde moment zijn vastgesteld. Namelijk in juni/juli als bewijs voor bevordering naar 6vwo.

Inleveren van verbeterde cijfers van 5vwo zou oneerlijk zijn, omdat er enkele maanden tot een half jaar tijd -en dus ontwikkeling- in zitten. Kandidaten kunnen op de BMAT ook hun kwaliteiten laten zien.

Gegeven dat de BMAT voor 60% meetelt t.o.v. de 5vwo overgangcijfers, geeft dit deze kandidaten ook een faire kans om door te komen naar de volgende ronde.

Indien er 1 cijfer ontbreekt op je 5vwo-overgangsrapport, omdat je al een eindexamencijfer hebt voor dit vak, geldt dit laatste cijfer als overgangscijfer. In dat geval moet door de onderwijsinstelling een document worden opgesteld en ondertekend waarop het eindexamencijfer voor het(de) ontbrekende vak(ken) staat vermeld. Dit document moet vervolgens worden geüpload in uSis. Uit het document moet blijken dat het in de afgelopen 2 jaar is opgesteld en ondertekend.  

Ter indicatie: afhankelijk van het aantal inschrijvingen starten circa 10-20 Pre-University en 8+-kandidaten met de bacheloropleiding.

Pre-University en 8+-kandidaten krijgen de hoogste rangnummers. Daarna volgen de rangnummers voor de kandidaten die de selectierondes hebben doorlopen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie