Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Aanmelding en toelatingseisen

Wil je Biomedische wetenschappen studeren en meedoen aan de selectie en plaatsing? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en deadlines.

Toelatingseisen

Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Biomedische wetenschappen in Leiden. Hoe het aanmelden werkt lees je op de pagina algemene aanmeldingsprocedure. Je kunt je aanmelden als je in het bezit bent van een:

 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)
 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Techniek mét biologie (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)

Daarnaast moet je de volgende documenten kunnen aanleveren:

 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
 • Kopie van diploma’s en cijferlijsten.
 • Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing).

Wil je meer weten de aanmeldprocedure? Lees dan het reglement Selectie Biomedische wetenschappen.

De routes tot toelating

Als je voor 15 juli 2019 aan de toelatingseisen voldoet, mag je meedoen en word je ingedeeld in route A of B. Of je onder route A of B valt, heeft gevolgen voor het wel of niet meetellen van je 5 vwo-cijfers.

Vwo-profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek

Onder Route A vallen kandidaten die: 

 • in mei 2018 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg hebben afgerond met het profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde, of het profiel Natuur en Techniek met biologie
 • in mei 2019 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg zullen afleggen met het  profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of het profiel Natuur en techniek met biologie

De tweede voorwaarde voor deelname aan deze selectieroute is dat je in bezit bent van een 5 vwo-overgangsrapport, volgens de in het reglement genoemde definitie.

Alle kandidaten die onder route A vallen, moeten in het bezit zijn van een 5 vwo-overgangsrapport, volgens de in het reglement genoemde definitie. Studenten die niet voor de 8+ route in aanmerking komen, moeten de BMAT-toets maken.

Heb je een 5 vwo-gemiddelde hoger of gelijk aan een 8 voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan ontvang je direct een rangnummer. Dit rangnummer leidt tot een bewijs van toelating. Je wordt gerankt op basis van het 5 vwo-gemiddelde.

Je hoeft dus geen BMAT-toets te maken en je hoeft ook niet op gesprek te komen. Wel wordt van je verwacht dat je een personal statement aanlevert dat door de universiteit met een voldoende wordt beoordeeld. Alle acties die je moet ondernemen zijn terug te vinden in het tijdspad.

Je valt onder Route B, indien je niet aan de voorwaarden van Route A voldoet. 

Onder Route B vallen onder andere kandidaten die: 

 • in mei 2019 deels meeedoen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo, met als doel het behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding
 • in 2017 of eerder al in het bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel
 • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
 • deficiënties hebben in hun vakkenpakket
 • met een andere vooropleiding 
 • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om speciale voorzieningen te krijgen (extra tijd, aparte ruimte) in verband met dyslexie of een andere functiebeperking, of extra ondersteuning op locatie in verband met een handicap.

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2019 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) en moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (medische of psychologische verklaring). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd bij de BMAT en afname van de BMAT in een aparte ruimte. Voor de tweede selectieronden is geen bijzondere faciliteit beschikbaar.

Bij het indienen van het verzoek moet in ieder geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 • Het verzoek is voor 31 januari 2019 ingediend middels een service aanvraag in uSis
 • Het verzoek maakt duidelijk welke voorziening de kandidaat wenst (extra tijd en/of aparte ruimte) en wat de reden is.
 • Bij dyslexie is een officiële verklaring nodig van psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij een kandidaat dyslexie is vastgesteld. De verklaring is voorzien van datum van afgifte niet ouder dan 2 jaar en afgegeven door persoon die bevoegd is volgens de stichting dyslexie Nederland (SDN). Indien niet beschikbaar, kun je een verklaring van je school aanleveren, waarin staat vermeld op welke voorzieningen je daar aanspraak maakt.

Als je een functiebeperking hebt, bijvoorbeeld een handicap, een chronische ziekte of dyslexie, en je zou daardoor tijdens de selectie nadeel hebben, volg dan de volgende stappen:

 1. Scan een recente ondertekende verklaring. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
 2. Doe een serviceaanvraag in het universitaire registratiesysteem ‘Verklaring dyslexie of andere beperking aanleveren’.
 3. Upload je .pdf of .jpg bestand in die aanvraag en schrijf in het veld ‘Opmerking’ wat precies je verzoek is en welke voorziening je wenst. Zorg dat dit voor 31 januari 12:00 uur 's middags bij ons binnen is.

Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en plaatsing of er sprake is van: 

 • significant nadeel voor jou wegens je functiebeperking, én
 • een gewenste voorziening die past bij je beperking én het nadeel significant vermindert, én
 • een voorziening die het LUMC, in redelijkheid en billijkheid, kan aanbieden.

De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden.

Let op:

Het oordeel van de commissie geldt alleen voor je deelname aan de selectie en plaatsing. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de website van Universiteit Leiden.

Andere vooropleiding

Heb je een ander profiel, of heb je een niet-Nederlands diploma? In het onderstaande overzicht zie je aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen.

Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Biomedische wetenschappen studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Per situatie hebben wij kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt.

Als je niet direct toelaatbaar bent, moet je een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis) nadat je je hebt aangemeld via Studielink voor de bachelor Biomedische wetenschappen in Leiden. Uitgebreide informatie over deze aanmeldprocedure vind je op deze pagina.

Let op: studenten met een vwo-diploma met juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010 moeten ook online een verzoek tot toelating indienen.

We raden je aan je toelatingsverzoek zo vroeg mogelijk in te dienen (uiterlijk 15-12-2018). Je weet dan voor de sluitingstermijn van Studielink (15-01-2019) of je voldoende tijd hebt om de kennis te behalen die nodig is voor de BMAT of dat misschien beter je verzoek een jaar uit kan stellen.

Belangrijk: 

Inhoudelijke kennis voor de BMAT

Je hebt de kennis van de eindexamenvakken wiskunde A of B, biologie, scheikunde en natuurkunde nodig voor de BMAT-toets. Mis je een vak [of meerdere vakken] dan heeft dit invloed op de resultaten van je BMAT-score.

Deficiënties wegwerken

Deficiënties wegwerken op 6 vwo-niveau doe je door het afleggen van Staatsexamens  of de examens van de Centrale Commissie Voortentamens. Andere toetsen of examens worden niet geaccepteerd.  Onderwijs voor deze vakken kun je o.a. volgen bij een ROC in je omgeving, privé-instituten of d.m.v. privélessen. Houd rekening met een termijn van minimaal een jaar voor het wegwerken van deze deficiënties. Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor de start van het studiejaar.

Buitenlands diploma behaald in 2018 of eerder

Bezit je een buitenlands diploma dan moet je een verzoek tot toelating indienen via het online toelatingsportaal. De Faculteit zal aangeven of je diploma voldoende overeenkomt met de inhoud en niveau van het vwo-eindexamen. Daarnaast moet je aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. Dien bij voorkeur voor 15-12-2018 een verzoek in via het online toelatingsportaal. De Faculteit zal aangeven welke aanvullende examens of testimonia je eventueel moet behalen. Je wordt gevraagd certificaten of diploma’s en cijferlijsten te overleggen. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Buitenlandse opleiding en eindexamen in mei/juni 2019

Volg je een buitenlandse opleiding en zitten de vakken biologie, natuurkunde scheikunde en wiskunde (afhankelijk van inhoud en niveau) in je eindexamenpakket dan ben je mogelijk toelaatbaar tot de opleiding Biomedische wetenschappen. Dien bij voorkeur voor 15-12-2018 een verzoek in via het online toelatingsportaal. De Faculteit zal aangeven of je eindexamenpakket voldoende overeenkomt met de gestelde toelatingseisen. Je wordt gevraagd certificaten en/of cijferlijsten te overleggen. Daarnaast moet je aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Heb je een of meerdere vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde en/of wiskunde) niet in je eindexamenpakket of niet op het gewenste vwo-niveau/inhoud of kun je geen certificaat overleggen voor de start van het studiejaar dan voldoe je nog niet aan de toelatingseisen voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Na je eindexamen kun je in studiejaar 2019-2020 deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) behalen en je opgeven voor de selectieprocedure voor 2020-2021. Check vanaf oktober 2019 de website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2020-2021.

Meer informatie lees je in: Additional subject requirements BSc Med & BMS

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is niet makkelijk. Zo maken kandidaten toetsen op vwo-niveau. Voor Biomedische wetenschappen betekent dat in ieder geval biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en Engels. Ook aan de Nederlandse taal kunnen eisen gesteld worden. De voorbereiding voor tentamens en toetsen van deze procedure vraagt veel investering in tijd. Zodra je de colloquium doctum-procedure positief afgerond hebt (dus alle toetsen en examens behaald zijn) krijg je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de selectieprocedure.  Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is gelijk aan de geldigheid van de huidige toelatingseisen.

Procedure
Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten uiterlijk 15-10-2018 een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Voor vragen over de colloquium doctum kun je via de mail contact opnemen met de Informatiebalie Studentenzaken.

Staat jouw situatie er niet tussen? Neem dan contact op met de commissie bijzondere toelatingen van het LUMC.

General information for non-Dutch educated speakers

ENG General information BS 28-09-2018

Additional subject requirements

Additional subject requirements BSc Med & BMS

Brochure general non-Dutch

ENG Brochure non-Dutch educated candidates 01-09-2018

 

Documenten andere vooropleiding

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

Allereerst vragen we om scans van je diploma’s en cijferlijsten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt. De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.

Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.

International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.

European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.

Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding.

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden