Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Aanmelding en toelatingseisen

Wil je Biomedische wetenschappen studeren en meedoen aan de selectie en plaatsing? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en deadlines.

Toelatingseisen

Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Biomedische wetenschappen in Leiden. Hoe het aanmelden werkt lees je op de pagina algemene aanmeldingsprocedure. Je kunt je aanmelden als je in het bezit bent of komt van een:

 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)
 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Techniek mét biologie (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)

Wil je meer weten de aanmeldprocedure? Lees dan het reglement Selectie Biomedische wetenschappen. In uitzonderlijke gevallen (onvoorziene omstandigheden of overmacht) kan van deze procedure worden afgeweken.

De routes tot toelating

Als je voor 15 juli 2022 aan de toelatingseisen voldoet, mag je meedoen en word je ingedeeld in route A of B. Of je onder route A of B valt, heeft gevolgen voor het wel of niet meetellen van je 6vwo-SE-cijfers.

Vwo-profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek

Onder Route A vallen kandidaten die: 

 • In mei 2022 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg zullen afleggen met het  profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of het profiel Natuur en techniek met biologie

Voor route A-kandidaten tellen de 6 vwo SE-cijfers met peildatum 15 januari 2022 mee. Deze worden opgevraagd bij de school en moeten uiterlijk 31 januari via het universitaire registratiesysteem uSis geüpload zijn. Je ontvangt hiervan de inloggegevens na aanmelding voor de opleiding.

Studenten die niet voor de 8+ route in aanmerking komen, moeten de BMAT-toets maken.

Heb je op peildatum 15 januari 2022 een 6 vwo SE-gemiddelde van 8,00 of meer voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan val je onder de 8+regeling en hoef je de BMAT niet te maken. Je maakt wel de non-cognitieve testen (voor de reguliere kandidaten de tweede selectieronde). Voorwaarde is dat je uiterlijk 31 januari 2022 je 6vwo SE-cijfers en routeverklaring hebt ingeleverd.

Indien je niet in mei 2022 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen of een andere vooropleiding hebt, val je onder route B.

Onder Route B vallen onder andere kandidaten die: 

 • in mei 2022 deels meedoen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo, met als doel het behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding
 • in 2020 of eerder al in het bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel
 • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
 • deficiënties hebben in hun vakkenpakket
 • met een andere vooropleiding 
 • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan

Kandidaten met onder andere een buitenlands diploma, deficiënties in het vakkenpakket, een andere vooropleiding moeten een toelatingsverzoek indienen.

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking.

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2022 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit). De kandidaat moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (een verklaring van de school of opleiding eventueel aangevuld met medische of psychologische verklaring). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd.

Het verzoek moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

a.           Het verzoek maakt duidelijk om welke functiebeperking het gaat.

b.           Het verzoek gaat vergezeld van een officiële verklaring van de onderwijsinstelling waar de kandidaat op dit moment onderwijs volgt of waar de kandidaat meest recent onderwijs heeft gevolgd, ondertekend door de onderwijsinstelling en voorzien van een afgiftedatum en waarin is aangegeven welke faciliteit door de onderwijsinstelling aan de kandidaat is/was toegekend op basis van zijn/haar functiebeperking. De verklaring mag op 31 januari 2022 niet ouder zijn dan twee jaar.

c.            Het verzoek gaat, indien van toepassing, tevens vergezeld van een officiële medische of psychologische verklaring betreffende de functiebeperking, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en voorzien van een datum van afgifte. In geval van dyslexie wordt onder ‘bevoegde persoon’ verstaan een persoon die volgens de Stichting Dyslexie Nederland bevoegd is tot afgifte van een dergelijke verklaring.

Instructies indienen verzoek extra tijd bij functiebeperking:

 1. Scan de medische / psychologische verklaring. Scan ook de verklaring van je school / opleiding, voorzien van datum en ondertekend door de school / opleiding. In deze verklaring is aangegeven welke faciliteit is/was toegekend op basis van je functiebeperking. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
 2. Doe een serviceaanvraag in het universitaire registratiesysteem ‘Verklaring dyslexie of andere beperking aanleveren’.
 3. Upload je .pdf of .jpg bestand in die aanvraag en schrijf in het veld ‘Opmerking’ wat precies je verzoek is en welke voorziening je wenst. Zorg dat dit voor 31 januari 2022, 12:00 uur 's middags bij ons binnen is.

Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en plaatsing of er sprake is van: 

 • significant nadeel voor jou wegens je functiebeperking, én
 • een gewenste voorziening die past bij je beperking én het nadeel significant vermindert, én
 • een voorziening die het LUMC, in redelijkheid en billijkheid, kan aanbieden.

De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden.

Let op:

Het oordeel van de commissie geldt alleen voor je deelname aan de selectie en plaatsing. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de website van Universiteit Leiden.

Instructies indienen verzoek extra tijd bij functiebeperking:

 1. Scan de medische / psychologische verklaring. Scan ook de verklaring van je school / opleiding, voorzien van datum en ondertekend door de school / opleiding. In deze verklaring is aangegeven welke faciliteit is/was toegekend op basis van je functiebeperking. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
 2. Doe een serviceaanvraag in het universitaire registratiesysteem ‘Verklaring dyslexie of andere beperking aanleveren’.
 3. Upload je .pdf of .jpg bestand in die aanvraag en schrijf in het veld ‘Opmerking’ wat precies je verzoek is en welke voorziening je wenst. Zorg dat dit voor 31 januari  2022, 12:00 uur 's middags bij ons binnen is.

Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en plaatsing of er sprake is van: 

 • een significant nadeel voor jou wegens je functiebeperking, én
 • een gewenste voorziening die past bij je beperking én het nadeel significant vermindert, én
 • een voorziening die het LUMC, in redelijkheid en billijkheid, kan aanbieden.

De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden. 

Let op:

Het oordeel van de commissie geldt alleen voor je deelname aan de selectie en plaatsing. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de website van Universiteit Leiden.

Andere vooropleiding

Heb je een ander profiel, of heb je een niet-Nederlands diploma? In het onderstaande overzicht zie je aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen.

Ander profiel

Uiterste submitdatum voor een toelatingsverzoek én upload alle gevraagde documenten is 31 januari 2022.
Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Biomedische wetenschappen studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Ben je niet direct toelaatbaar bent, dan dien je naast je aanmelding in Studielink, óók een online toelatingsverzoek in via het toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis). In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende gescande documenten: 

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort (niet als je in Nederland staat ingeschreven)
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV)
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing) 
 5. Diploma’s en cijferlijsten

Let op: studenten met een vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010 moeten ook online een verzoek tot toelating indienen. 

Je dient je toelatingsverzoek in en upload alle gevraagde documenten vóór 31 januari 2022. Verzoeken ingediend na 31 januari 2022 worden niet in behandeling genomen. Stuur je je verzoek in voor 15 november 2021 dan streven wij er naar om je voor 15 januari 2022 te informeren over de toelaatbaarheid van je vooropleiding. Voor de deadline is dan bekend of je aanvullende certificaten moet behalen en of dit te realiseren is voor 15 juli 2022. Is het niet te realiseren, dan kun je alsnog je aanmelding in Studielink voor 15 januari 2022 annuleren en een jaar uitstellen. 

Belangrijk:

Inhoudelijke kennis voor de BMAT:
Je hebt de kennis van de vwo-vakken wiskunde A of B, biologie, scheikunde en natuurkunde nodig voor de BMAT-toets. Mis je een vak [of meerdere vakken] dan heeft dit invloed op de resultaten van je BMAT-score. 

Deficiënties wegwerken:
Deficiënties wegwerken op 6 vwo-niveau kan door het afleggen van Staatsexamens of de examens van de Centrale Commissie Voortentamens (www.ccvx.nl). Andere toetsen of examens worden niet geaccepteerd. Onderwijs voor deze vakken kun je o.a. volgen bij een ROC of een VAVO in je omgeving, bij privé-instituten, privélessen of zelfstudie. Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor 15 juli 2022. Houd rekening met een termijn van minimaal een jaar voor het wegwerken van deze deficiënties. Per situatie hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt.

Andere vooropleiding

Per situatie hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt:

Belangrijke data m.b.t. aanmelding voor bachelor Biomedische wetenschappen Leiden

01-11-2021

Laatste dag aanvragen procedure Colloquium Doctum

15-01-2022 23.59 uur

Laatste dag aanmelding Studielink

31-01-2022  23.59 uur CET

Laatste dag submitten compleet toelatingsverzoek in toelatingsportaal uSis.

Laatste dag aanvragen extra faciliteiten.

20-02-2022

Biomedical Admissions Test (BMAT) online

13-03-2022

Deadline bevestigen deelname tweede ronde

20-03-2022

Tweede selectiedag - Online

15-04-2022

Bekendmaking rangnummers via Studielink

Binnen 2 weken aangeboden plek accepteren

15-07-2022

Laatste dag insturen diploma’s en cijferlijsten naar postadres Admissions Office Universiteit Leiden / aanvraag uitstel aanleveren diploma.

Toelatingsverzoeken gesubmit na de deadline van 31-01-2022 worden niet in behandeling genomen.

Staat jouw situatie er niet tussen? Neem dan contact op met de commissie bijzondere toelatingen van het LUMC.

Buitenlands diploma behaald in 2020 of eerder

Submit na je aanmelding in Studielink, een verzoek tot toelating in via het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden (uSis). Deadline is 31 januari 2022.

In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende (gescande) documenten:

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV)
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing)
 5. Diploma’s en cijferlijsten

De Faculteit zal aangeven of en welke aanvullende examens of testimonia je moet behalen. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

 

Buitenlandse opleiding en eindexamen in mei/juni 2022

Volg je een buitenlandse opleiding en zitten de vakken biologie, natuurkunde scheikunde en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de Faculteit controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Biomedische wetenschappen. Submit bij voorkeur voor 15 november 2021 maar uiterlijk 31 januari 2022 een compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis). Je overlegt (gescande) certificaten en/of cijferlijsten. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. De Faculteit zal aangeven of je eindexamenpakket voldoende overeenkomt met de gestelde toelatingseisen en/of je aanvullende examens of testimonia moet behalen. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Heb je een of meerdere vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde en/of wiskunde) niet in je eindexamenpakket of niet op het gewenste vwo-niveau/inhoud of kun je geen certificaat overleggen voor 15 juli 2022 dan voldoe je niet aan de toelatingseisen voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Na je eindexamen kun je in studiejaar 2022-2023 deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) behalen en je opgeven voor de selectieprocedure voor 2023-2024. Check vanaf oktober 2021 de website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2023-2024.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen

Deze toelatingsprocedure is niet makkelijk. Zo maken kandidaten 4-6 toetsen op vwo-niveau. Voor Biomedische wetenschappen betekent dat in ieder geval biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en Engels. Ook aan de Nederlandse taal kunnen eisen gesteld worden. De voorbereiding voor tentamens en toetsen van deze procedure vraagt veel investering in tijd. Zodra je de colloquium doctum-procedure positief afgerond hebt (dus alle toetsen en examens behaald zijn) krijg je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de selectieprocedure.  

Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen. Je hebt met een vwo-diploma meer mogelijkheden om eventueel een andere studie te beginnen mocht je niet geselecteerd worden.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum voor Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, kan deze verklaring alléén inzetten voor de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Procedure
Kandidaten die een colloquium doctum-procedure willen aanvragen, moeten uiterlijk 01-11-2021 een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Voor vragen over de colloquium doctum kun je via de mail contact opnemen met de Informatiebalie Studentenzaken.

General information for non-Dutch educated speakers

ENG General information BS 

Additional subject requirements

Additional subject requirements BSc Med & BMS

Documenten andere vooropleiding

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

Allereerst vragen we om scans van je diploma’s en cijferlijsten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt. De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.

Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.

International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.

European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.

Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding.

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.