Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Aan te leveren documenten

Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen heb je meerdere documenten nodig.

Iedereen die deelneemt aan selectie en plaatsing zal cijfergegevens van de vooropleiding moeten indienen. Verder zullen studenten die niet direct toelaatbaar zijn (zie 'Toelating en aanmelding - Toelatingseisen') in het toelatingsportaal in uSis mogelijk ook andere documenten moeten indienen. Deze toelatingsprocedure staat los van de documenten die je voor selectie en plaatsing moet aanleveren. Het kan dus zijn dat je een bepaald document (bv cijferlijst) op twee plekken moet indienen!

**Voor academisch jaar 2021-2022 is er besloten dat bij kandidaten die in 2019-2020 VWO5 deden, VWO5 overgangsrapport cijfers niet zullen worden gebruikt als selectiecriterium. Voor de selectie van 2021-2022 zullen voor deze groep alternatieve cijfers worden gebruikt. De wijzigingen voor 2021-2022 in het oorspronkelijke reglement zijn hieronder aangegeven.**

Om deel te mogen nemen aan de selectie dien je uiterlijk 31 januari 2021 23:59 uur CET cijfergegevens van je vooropleiding aan te leveren. Dit doe je op twee plekken (beide moet je dus doen!):

 1. via een service aanvraag in uSis. Hierin upload je het officiële  bewijs van je onderwijsinstelling van je behaalde cijfers. Zie 'instructies uploaden cijfers'
  EN
 2. via een formulier (link staat ook in de welkomstmail die je na je aanmelding in studielink ontvangt). In het formulier geef je de gevraagde cijfers van bepaalde vakken op één decimaal aan.

Welke cijfers moet je aanleveren?
Voor elke kandidaat is dit afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wanneer je het formulier invult zal vanzelf duidelijk worden welke cijfers je moet aanleveren en welk document je moet indienen bij je service aanvraag 'cijfers vooropleiding':

 • Indien je in 2019-2020 in VWO5 zat, lever dan gemiddelde SE cijfers van VWO6 tot en met 15-1-2021 voor de vakken Wiskunde A of B, Scheikunde, Biologie, Nederlands, en indien van toepassing Engels en Natuurkunde aan. Indien je nu in VWO6 zit maar in 2018-2019 VWO5 hebt gedaan (en vervolgens een tussenjaar), lever dan je overgangscijfers van VWO5 cijfers aan. Indien je eerder dan 2018-2019 VWO5 hebt gedaan en inmiddels je VWO diploma hebt gehaald, lever dan òfwel VWO5 cijfers òfwel de SE-cijfers met peildatum eindexamendatum aan (dit zijn dus niet de CSE-cijfers maar de SE-cijfers op de eindlijst).
 • Beschik je niet over de overgangscijfers 5 VWO maar heb je de HAVO afgerond? Lever dan de CSE-cijfers cijferlijst HAVO-eindexamen Wiskunde A of B, Scheikunde, Biologie, Nederlands, en indien van toepassing het vak Engels en Natuurkunde aan.
 • Heb je een HBO-Propedeuse? Lever de cijferlijst van behaalde vakken aan.
 • Heb je een buitenlandse vooropleiding? Lever dan een cijferlijst van behaalde vakken van het jaar voorafgaande aan het jaar dat je deelneemt aan de selectie aan. Uitzondering hierop zijn kandidaten afkomstig uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij leveren in plaats van VWO5 cijfers SE cijfers van VWO6 tot en met 15-1-2021 aan.

Let op: Als je de gevraagde documenten voor 31 januari 23:59 uur CET nog niet hebt ingeleverd, word je uitgesloten van deelname aan de selectie en heb je een selectiepoging verbruikt!

De universiteit Leiden vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om speciale voorzieningen te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking, of extra ondersteuning op locatie in verband met een handicap. Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2021 CET kenbaar te maken middels een service-aanvraag 'Functiebeperking' in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) en moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (medische of psychologische verklaring en een verklaring van de school / opleiding). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd bij de eerste en eventueel tweede selectieronde.

Bij het indienen van het verzoek lever je het volgende aan:

 1. een officiële verklaring van de onderwijsinstelling waar je op dit moment onderwijs volgt of waar je meest recent onderwijs hebt gevolgd, ondertekend door de onderwijsinstelling en voorzien van een afgiftedatum  en waarin is aangegeven welke faciliteit  aan jou is/was toegekend op basis van je functiebeperking.
 2. een officiële medische of psychologische verklaring betreffende de functiebeperking, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en voorzien van een datum van afgifte. In geval van dyslexie wordt onder ‘bevoegde persoon’ verstaan een persoon die volgens de Stichting Dyslexie Nederland bevoegd is tot afgifte van een dergelijke verklaring. 

Instructies indienen verzoek extra tijd / aparte ruimte bij functiebeperking:

 • Scan de medische / psychologische verklaring. Scan ook de verklaring van je school / opleiding, voorzien van datum en ondertekend door de school / opleiding. In deze verklaring is aangegeven welke faciliteit is/was toegekend op basis van je functiebeperking. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
 • Doe een serviceaanvraag in het universitaire registratiesysteem ‘functiebeperking’.
 • Upload je .pdf of .jpg bestand in die aanvraag en schrijf in het veld ‘Opmerking’ wat precies je verzoek is en welke voorziening je wenst. Zorg dat je de service aanvraag uiterlijk op 31 januari 2021 hebt ingediend.

Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en plaatsing of er sprake is van: 

 • significant nadeel voor jou wegens je functiebeperking, én
 • een gewenste voorziening die past bij je beperking én het nadeel significant vermindert, én
 • een voorziening die de opleiding, in redelijkheid en billijkheid, kan aanbieden.
 • De commissie kan je aanvraag goedkeuren ('afgehandeld'), of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden.

**Voor 2021-2022 geldt dat ronde 2 komt te vervallen. De eindscore van ronde 1 is tevens de totaalscore. **

De eerste selectieronde vindt online plaats op een vast moment. Kandidaten die in het buitenland verblijven kunnen op dezelfde manier als kandidaten in Nederland deelnemen aan de toets. Voor kandidaten die een vast woonadres in het buitenland hebben en waarbij deelname aan ronde 2 een verplicht onderdeel is van het selectie en plaatsing proces zal er een online alternatief worden aangeboden.  

Heb je een vast woonadres in het buitenland en kan je daardoor niet aanwezig zijn bij ronde 2, dien dan uiterlijk op 31 januari 2021 CET een service-aanvraag ‘woonachtig in buitenland’ in uSis in (het registratiesysteem van de universiteit). Onderbouw dit verzoek met documentatie waaruit blijkt dat je vaste verblijfplaats in het buitenland is (bv een verklaring van de school / opleiding). De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.