Universiteit Leiden

nl en

Opening CRK academisch jaar

Bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague werd op vrijdag 5 september het academisch jaar 2014-2015 geopend. Prof. Joris Voorhoeve sprak hierbij over de relatie tussen wetenschap en beleidspraktijk.

De opening biedt nieuwe promovendi de gelegenheid ons centrum en elkaar beter te leren kennen en heeft ook de bedoeling om energie te geven voor het nieuwe jaar. De middag startte met een presentatie van stafleden Mark Dechesne en Charlotte de Roon over het vernieuwde CRK opleidingsprogramma, Blackboard en het monitorsysteem PhD TRACK. Dit is een interactief volg- en beoordelingssysteem waarmee de prestaties van de promovendi nauwkeurig kunnen worden gevolgd en geevaluaeerd.

Dit studiejaar zal gestart worden met een vernieuwd opleidingsprogramma. De focus is gericht op de pre-PhD fase. Dat is een funderend, opleidend en selectief programma van een jaar. Het bestaat uit verplichte onderdelen en keuzevakken. Het mondt uit in het schrijven van een gedetailleerd onderzoeksvoorstel. Bij succesvolle afsluiting wordt een certificaat uitgereikt. Verplichte vakken zijn onder andere: projectmanagement, onderzoeksmethoden, en hoe schrijf ik een PhD proposal. Keuzevakken zijn bijvoorbeeld 'Introduction to SPSS' en 'Open interview and qualitative data analysis'

De directeur van het centrum, dr. Adriaan in 't Groen, opende daarna het seizoen met een column over houding en gemeenschap. Hij is daarbij geinspireerd door de Duitse staatsrechtgeleerde Wilhelm von Humboldt. Zijn kerngedachte is Bildung durch Wissenschaft: wetenschap creëert voor de onderzoeker een persoonlijk ontwikkelingsproces (Bildung). Voor dat Bildungsproces, dat ook weten  schept (Wissen schafft), is een open, lerende, ontvankelijke, zelf-kritische houding en een interactieve gemeenschap van samen scheppende wetenschappers nodig. Dat alles samen met de promotores van de faculteiten te creëren is de belangrijkste opdracht van het centrum. Zo kan Bildung durch Wissenschaft zowel gericht zijn op de ontplooiingskansen van de promovendus als een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wetenschap, maatschappij en beroepspraktijk. Bildung is een duaal begrip en daarmee het kernbegrip van het duale promotieprogramma. Bij het centrum spelen waarden als variëteit, transdisciplinariteit, respect voor afwijkende opvattingen, een positief-kritische houding tegenover elkaar, transparantie van onderzoeksaanpak en onderzoekresultaten en bovenal een hoge mate van integriteit een belangrijke rol.

Als keynote speaker van de middag trad Professor Joris Voorhoeve, bijzonder hoogleraar politiek-bestuurlijke aspecten van internationale organisaties op. Hij is de promotor van enkele duale promovendi. Kennis en praktijk moeten elkaar aanvullen. Hoewel dit een voorwaarde lijkt te zijn voor veel onderzoek bereiken wetenschap en beleidspraktijk elkaar slecht. Hij behandelde allerlei casussen uit zijn veelkleurige beroepspraktijk in politiek en wetenschap. Zijn conclusie is dat we voortdurend de verkeerde lessen leren, dat wetenschappelijke bevindingen vaak ontoegankelijk zijn en dat onderzoeksjournalisten over onvoldoende mogelijkheden beschikken. Wetenschappers, journalisten, beleidsmakers en politici worden opgejaagd door tijdsdruk. Dat leidt er onder andere toe dat zij onvoldoende in de gelegenheid zijn om zich te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Dat is een belangrijke reden voor de kloof tussen wetenschap en praktijk. Prof. Voorhoeve deed een oproep aan de promovendi om kort en helder te schijven met het doel een groot lezerspubliek te bereiken.

Ten slotte presenteerden vier duale promovendi hoofdpunten van hun onderzoek. Kees Nagtegaal, Cor den Ridder, Ries Kamphof en Anita van der Hulst. De middag werd afgesloten met een informeel samenzijn.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.