Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kent subsidie toe aan twee projecten op het gebied van professionele ontwikkeling van docenten.

De twee projecten worden uitgevoerd door onderzoekers van het ICLON in het kader van de Lerarenagenda. De Lerarenagenda is een initiatief van het ministerie van OCW dat onder meer gericht is op de opleiding en verdere professionalisering van leraren in Nederland. Leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, onderzoekers en bestuurders werken hierin samen met het ministerie.

Project 1: Delen van kennis op internationale scholen


Waarover gaat dit onderzoek?

Docenten op internationale scholen kunnen – in teams of zelfs op schoolniveau - bepalen in welke richting zij zich willen ontwikkelen. Gegeven de rijkdom aan ervaring en achtergronden van de docenten op zulke scholen, verwachten de onderzoekers dat docenten veel van elkaar kunnen leren. Vormen van teamleren, peer coaching en gezamenlijk actieonderzoek kunnen op deze scholen effectief worden toegepast. In deze studie wordt onderzocht hoe docenten zelf hun eigen professionaliseringstraject rond eenzelfde thema vormgeven en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Per school wordt er een professionaliseringsteam van vijf docenten gevormd onder leiding van één docent-onderzoeker. Elk team geeft vorm aan de ontwikkeling van professionalisering in hun school door professionaliseringsactiviteiten te ontplooien en het hele docentteam van de school hierbij te betrekken. De docentonderzoekers van de drie scholen zullen met elkaar ideeën en informatie uitwisselen.

Dit project wordt geleid door Jan van Driel.

Project 2: Van masterstudent naar masterdocent


Waarover gaat dit onderzoek?

De impact van onderwijsonderzoek op het onderwijs in scholen in beperkt. Praktische wijsheid is daarom voor docenten dikwijls de enige bron voor goed lesgeven. Docenten maken meestal weinig gebruik van al bestaande wetenschappelijke kennis en theorieën over onderwijs. Ook is het vaak onduidelijk waarom sommige strategieën, methoden en benaderingen in de ene context wel werken, en in de andere niet.

Hoe verloopt het onderzoek?

Men probeert deze situatie te verbeteren door te bevorderen dat docenten zelf onderzoek gaan doen Maar het is onduidelijk welk effect onderzoek door docenten heeft op hun onderwijs. Bij een aantal docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs wordt nagegaan hoe zij de betekenis ervaren van docentonderzoek voor de onderwijspraktijk. Vervolgens wordt een biografische studie uitgevoerd met 36 studenten (van drie master lerarenopleidingen) om hun ontwikkeling als docentonderzoeker te onderzoeken, vanaf de eindfase van hun masteropleiding tot en met het eerste jaar van hun beroepsuitoefening.

Dit project wordt geleid door Wilfried Admiraal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.