Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.L. van Emmerik
Telefoon
+31 71 527 8945
E-mail
m.l.vanemmerik@law.leidenuniv.nl

Michiel van Emmerik is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Curriculum vitae

Michiel van Emmerik studeerde van 1983-1989 Nederlands recht en Internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van zijn studie was hij enige tijd griffier bij de kinderrechter van de rechtbank Amsterdam. Vanaf eind 1990 was hij als assistent in opleiding, respectievelijk universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over Schadevergoeding bij schending van mensenrechten (zie hierna). Vanaf 1999 tot 2005 was Michiel van Emmerik werkzaam bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich in het bijzonder bezig hield met wetgeving en advisering op het terrein van het bestuursrecht, de grondrechten en de internationale dimensie van het Nederlandse staatsrecht. Sinds 1 april 2005 is hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Sinds juni 2007 is hij rechter-plaatsvervanger bestuursrecht, eerst in de Rechtbank Amsterdam en sinds oktober 2015 in de rechtbank Midden- Nederland.

Op 5 juni 1997 promoveerde Michiel van Emmerik aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland.’ Promotoren waren Prof. mr. E.A. Alkema en Prof. mr. Jac. Hijma. In zijn huidige onderzoek ligt de nadruk op de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Hij heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs op dit terrein op alle niveaus (bachelor, doctoraal, PAO). Een bijzonder interessegebied vormen mensenrechten en de rechten van kinderen (hij was onder meer vrijwilliger van de Kinderrechtswinkel Amsterdam en redacteur van het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind).  

Van januari tot eind april 2012  was Michiel van Emmerik als visiting professor verbonden aan Hastings College of the Law, University of California  in San Francisco. Hij verzorgde daar een mastercursus Introduction to European Union Law met speciale aandacht voor mensenrechten en de eurocrisis. Ook heeft hij rechtsvergelijkend onderzoek verricht op het terrein van de rol van de volksvertegenwoordiging ten aanzien van het budgetrecht en het doen van (grote) financiële uitgaven.

Overige nevenfuncties

 • vaste annotator AB (Administratiefrechtelijke beslissingen);
 • redactielid van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht;
 • gastdocent SSR (Opleidingscentrum voor de Rechterlijke macht)

Proefschrift

Universiteit Leiden, 5 juni 1997, Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland. 

Onderwijs

 • Staats- en bestuursrecht;
 • Mensenrechten;
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen van het staats- en bestuursrecht, in het bijzonder de wisselwerking met het EVRM;
 • Scriptiebegeleiding (zie lijst met suggesties voor onderwerpen elders op de site van de afdeling staats- en bestuursrecht).

Onderzoek

Michiel van Emmerik verricht onderzoek op de hiervoor onder het kopje ‘onderwijs’ genoemde terreinen. Voor een indruk van de resultaten daarvan zij verwezen naar de hierna opgenomen lijst ‘publicaties en voordrachten’ . 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B115

Contact

 • rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht rechter-plaatsvervanger