Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.L. van Emmerik
Telefoon
+31 71 527 8945
E-mail
m.l.vanemmerik@law.leidenuniv.nl

Michiel van Emmerik is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Curriculum vitae

Michiel van Emmerik studeerde van 1983-1989 Nederlands recht en Internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van zijn studie was hij enige tijd griffier bij de kinderrechter van de rechtbank Amsterdam. Vanaf eind 1990 was hij als assistent in opleiding, respectievelijk universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over Schadevergoeding bij schending van mensenrechten (zie hierna). Vanaf 1999 tot 2005 was Michiel van Emmerik werkzaam bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich in het bijzonder bezig hield met wetgeving en advisering op het terrein van het bestuursrecht, de grondrechten en de internationale dimensie van het Nederlandse staatsrecht. Sinds 1 april 2005 is hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Sinds juni 2007 is hij rechter-plaatsvervanger bestuursrecht, eerst in de Rechtbank Amsterdam en sinds oktober 2015 in de rechtbank Midden- Nederland.

Op 5 juni 1997 promoveerde Michiel van Emmerik aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld ‘Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland.’ Promotoren waren Prof. mr. E.A. Alkema en Prof. mr. Jac. Hijma. In zijn huidige onderzoek ligt de nadruk op de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Hij heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs op dit terrein op alle niveaus (bachelor, doctoraal, PAO). Een bijzonder interessegebied vormen mensenrechten en de rechten van kinderen (hij was onder meer vrijwilliger van de Kinderrechtswinkel Amsterdam en redacteur van het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind).  

Van januari tot eind april 2012  was Michiel van Emmerik als visiting professor verbonden aan Hastings College of the Law, University of California  in San Francisco. Hij verzorgde daar een mastercursus Introduction to European Union Law met speciale aandacht voor mensenrechten en de eurocrisis. Ook heeft hij rechtsvergelijkend onderzoek verricht op het terrein van de rol van de volksvertegenwoordiging ten aanzien van het budgetrecht en het doen van (grote) financiële uitgaven.

Overige nevenfuncties

 • vaste annotator AB (Administratiefrechtelijke beslissingen);
 • redactielid van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht;
 • gastdocent SSR (Opleidingscentrum voor de Rechterlijke macht)

Proefschrift

Universiteit Leiden, 5 juni 1997, Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland. 

Onderwijs

 • Staats- en bestuursrecht;
 • Mensenrechten;
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen van het staats- en bestuursrecht, in het bijzonder de wisselwerking met het EVRM;
 • Scriptiebegeleiding (zie lijst met suggesties voor onderwerpen elders op de site van de afdeling staats- en bestuursrecht).

Onderzoek

Michiel van Emmerik verricht onderzoek op de hiervoor onder het kopje ‘onderwijs’ genoemde terreinen. Voor een indruk van de resultaten daarvan zij verwezen naar de hierna opgenomen lijst ‘publicaties en voordrachten’ . 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B115

Contact

 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 november 2016, nr. 18030/11, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015, nr. 75292/10, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2017), Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23 mei 2016, nr. 17502/07, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juli 2016, nr. 201509218/1/A2, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 april 2016, nr. 8602/09, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juni 2016, nr. 15/394, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 april 2016, nr. 46577/15, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, nr. C/09/482313 / HA ZA 15-155, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 31 mei 2016, nr. 37242/14, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Hoge Raad 14 oktober 2016, nr. 15/02413, AB 2017.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 13 september 2016, nr. 15-2294 WWB, AB 2017.annotatie
 • Boogaard G., Emmerik M.L. van, Uzman J. & Voermans W.J.M. (2016), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad (35): 2561-2571.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2016), Öztürk. Punitieve sancties en EVRM-waarborgen.. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. AB Klassiek nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer. 81-100.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2016), Benthem. Toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige (bestuurs)rechter.. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. AB Klassiek nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer. 117-130.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2016), Pikmeer II. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid.. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. AB Klassiek nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer. 367-384.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2016), Kudla. Redelijke termijn.. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. AB Klassiek nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer. 397-420.boekdeel
 • Emmerik M.L. van (2016), Rechtsstatelijke inbedding van hybride bestuursrecht, Anali Hrvatskog Politološkog Društva (6): 177-190.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (2016), Schadevergoeding bij schending van mensenrechten revisited, Verkeersrecht 2016(1): 6-12.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Grote Kamer) 27 januari 2015, nr. 59552/08, AB 2016,4; 143-152 (Legaliteitsbeginsel. lnvoeren strafbepaling voortdurend misdrijf Ievert i.e. een verboden terugwerkende kracht op voor gedragingen gepleegd voorafgaand aan inwerkingtreding.).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 april 2015, nr. 63629/10 en 60567/10, AB 2016,5; 219-227 (Het ontbreken van een volle rechterlijke toetsing ten aanzien van de inbeslagname van documenten, waaronder vertrouwelijke documenten met de advocaat, levert een schending op van art. 6 lid 1 EVRM en 8 EVRM).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 mei 2015, nr. 29003/07, AB 2016,6; 291-294 (Niet-ontvankelijkheid ratione personae. De rechtspersoon van de genationaliseerde bank heeft onvoldoende institutionele en operationele onafhankelijkheid van de staat en kan daarom niet worden aangemerkt als 'non-gouvernementele organisatie' in de zin van art. 34 EVRM).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23 oktober 2014, nr. 27785/10, AB 2016,7; 347-355 (De belastingrechter moet op grond van het beginsel van onschuldpresumptie rekening houden met de feiten die zijn vastgesteld in de strafrechtelijke procedure die tot vrijspraak van klager heeft geleid. Eigendomsrecht staat in de weg aan invorderingsmaatregel die vrijspraak negeert.).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23 oktober 2014, nr. 54648/09, AB 2016,7; 355-364 (Eerlijk proces. Strafvermindering na uitlokking van strafbare feiten door de politie niet voldoende. Onrechtmatig bewijs. Bewijsuitsluiting noodzakelijk.).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 oktober 2015, nr. 35399/05, AB 2016,8; 409-415 (Eigendomsrecht. Evenredigheid boete. De oplegging van een boete aan een advocaat die weigert gehoor te geven aan een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand te verlenen is weliswaar een inmenging daarin maar niet aan te merken als een onredelijke inbreuk op het eigendomsrecht. Ruime beoordelingsvrijheid. Geen schending van art. 1 EP EVRM.).annotatie
 • Emmerik M.L. van & Schuurmans Y.E. (2016), Meer transparantie bij rechterlijke zaakstoedeling dringend gewenst, Nederlands Juristenblad 91(12): 795-799.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15 maart 2016, nr. 39966/09, AB 2016,15; 769-779 (Niet horen getuigen door bestuursrechter ondanks verzoek door betrokkene. Getuigenbewijs betrof cruciale feitelijke kwestie in de procedure. Schending recht op een eerlijk proces, art. 6 lid 1 EVRM. Het verweer dat betrokkene zelf getuigen had kunnen meebrengen of oproepen treft geen doel in de omstandigheden van het geval.).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 oktober 2016, nr. 77212/12, AB 2016,19/20; 993-1001 (Medische deskundigen werkzaam onder verantwoordelijkheid bestuursorgaan. Rechter volgt hun deskundigenbericht. Afwijzing door de rechter van venoek om onafhankelijke medische deskundige te benoemen. Equality of arms. Schending art. 6 lid 1 EVRM.).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2016), Waar een land Kleyn in kan zijn: over artikel 6 EVRM en de dubbelfunctie van de Raad van State. In: Den Ouden W. e.a. (red.) 100 jaar AB.. Deventer: Wolters Kluwer. 143-144.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 15 maart 2016, nr. 14/1858 WWB, AB 2016.annotatie
 • Emmerik, M.L. van, Diamant M. & Geertjes G.J.A. (2016), Limitations on government debt and deficits. In: Morrison F.L. (red.) Fiscal Rules – Limits on Governmental Deficits and Debts.: Springer. 205-239.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Hof van Justitie van de Europese Unie 17 december 2015, nr. C-419/14, AB 2016.annotatie
 • Boogaard G., Emmerik M.L. van, Uzman J. & Voermans W.J.M. (2015), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad 90(35): 2456-2464.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17 december 2013, nr. 49893/07, AB 2015; x-x.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 juni 2014, nr. 201309661/1/A2, AB 2015; x-x.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 oktober 2014, nr. 97/11, AB 2015; x-x.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 februari 2014, nr. 29907/07, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24 juli 2014, nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11, AB 2015; x-x.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2015), Alcoholslot exit. Lessen voor nieuwe en ook voor oude gevallen?, Nederlands Juristenblad 2015/543(11): 676-679.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Hoge Raad 27 juni 2014, nr. 12/04123, AB 2015; x-x.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 april 2014, nr. 17120/09, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 juni 2015, nr. 201301980/1/A2, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 oktober 2014, nr. 15319/09, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 oktober 2014, nr. 201307908/1/A3, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 oktober 2014, nr. 201307705/1/A3, AB 2015.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 maart 2015, nr. 201500670/1/V2, AB 2015,34; 1913-1917 (Afwijzing verzoek om prejudiciële vragen te stellen; motiveringsplicht op grond van art. 6 (en 13) EVRM; beknopte motivering afwijzing verzoek met toepassing art. 91 lid 2 Vw 2000; geen schending motiveringsplicht.).annotatie
 • Emmerik M.L. van, Diamant M. & Geertjes G.J.A. (2015), Limitations on government debt and deficits. In: Vliet L.P.W. van (red.) Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law.. Cambridge, Antwerp, Portland: Intersentia.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Saris C.M. (2015), Evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht, JB-plus 17(4): 220-242.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2015), Onrechtmatige rechtspraak na 100 jaar Noordwijkerhout/Guldemond. In: Schlössels R.J.N., Schutgens R.J.B., Peters J.A.F., Feteris M.W.C., Snijders G., Keus L.A.D. (red.) De burgerlijke rechter in het publiekrecht.. Deventer: Wolters Kluwer. 179-199.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 25 september 2015, nr. 13/2833 ZVW, AB 2015 (Bestuurlijke boete wegens niet afsluiten verplichte zorgverzekering. Wettelijk gefixeerde boete. Art. 5:46 lid 3 Awb. Matiging wegen...).annotatie
 • Boogaard G., Emmerik M. van, Uzman J. & Voermans W. (2014), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht [2014/1830], Nederlands Juristenblad 89(35): 2468-2475.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Saris C.M. (2014), Preadvies VAR: Evenredige bestuurlijke boetes. In: Boetes en andere bestraffende sancties, een nieuw perspectief?, Preadviezen VAR, VAR-reeks 152. nr. 152. Den Haag: BJu.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Diamant M. (2014), Mandatory Balanced Budget in Dutch Legislation Following Examples Abroad?. In: Adams M, Fabbrini F, Larouche P. (red.) The Constitutionalization of European Budgetary Constraints.. Oxford and Oregon: Hart Publishing. 249-271.boekdeel
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P. & Schuurmans Y.E. (2014), Systeemwaarborgen voor de kernwaarden van de rechtspraak (. Public Law, Leiden Law School, Leiden University) Research Memoranda - Raad voor de Rechtspraak nr. 2/2014. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.rapport
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 2 juni 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 17 september 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 11 juni 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van., annotatie bij: EHRM 14 mei 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van., annotatie bij: EHRM 30 april 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 29 januari 2014, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014,115.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 29 januari 2014, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: HR 28 maart 2014, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2014), Constitutionele (nood)zaak: noodrecht nader bezien, Nederlands Juristenblad : 1485-1489.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Hoge Raad 28 maart 2014, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014.annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van, Ettekoven B.J. van, Mul V., Stijnen R. & Werd M.E.J.M. de (2014), Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen: Studie naar aanleiding van de agenda voor de rechtspraak. Deventer: Kluwer.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2014), Het recht op een eerlijk proces en deskundigenbewijs. In: Schlössels R.J.N., Bots A.M.M.M., Albers C.L.G.F.H., Kole S.D.P. (red.) JB Select: Jurisprudentie Bestuursrecht Select.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 191-208.boekdeel
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P. & Schuurmans Y.E. (2014), Rechtspraak anno 2014 : vertrouwen is goed maar controle kan (nog) beter, Nederlands Juristenblad 2014(32): 2228-2236.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2014), De veellagige benadering van identiteitsfraude. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 15-18.boekdeel
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Gerards J.H. (2014), De invloed van de Europese fundamentele rechten op het bestuursrecht.. In: Schueler B.J., Widdershoven R. (red.) Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, 75 jaar VAR.. Den Haag: Boom Jurische uitgevers. 33-56.boekdeel
 • Boogaard G., Emmerik M.L. van, Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2013), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad 88: 2411-2419.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, Napel H.M.T.D. ten, Pill K. & Voermans W.J.M. (2013), Kroniek van het Nederlands en Europese constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad (88): 2411-2419.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Uzman J. (2013), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 38(3): 419-431.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Emmerik M.L. & Uzman J. (2013), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 38(2): 299-313.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van, Uzman & J. (2013), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 38(1): 125-141.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: HR 11 januari 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013.annotatie
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Uzman J. (2013), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 37(6): 773-781.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 9 oktober 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Diamant M. (2013), Het Nederlandse budgetrecht in Europees perspectief, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 4(2): 94-129.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2013), Politieke rechten: kiesrecht en petitierecht. In: Gerards J.H. (red.) Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 25-44.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2013), Het recht op familie- en gezinsleven en het recht om te huwen. In: Gerards J.H. (red.) Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 185-194.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2013), Procedurele rechten. In: Gerards J.H. (red.) Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 211-230.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2013), Het recht op eigendom. In: Gerards J.H. (red.) Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 313-326.boekdeel
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Gerards J.H. (2013), Rechten van bijzondere groepen en collectieve rechten. In: Gerards J.H. (red.) Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 413-436.boekdeel
 • Diamant M., Emmerik M.L. van, Loof J.P. & Voermans W.J.M. (2013), The Powers that Be: Op zoek naar nieuwe checks and balances in de verhouding tussen wetgever, bestuur, rechter en media in de veellagige rechtsorde. Publikaties van de Staatsrechtkring nr. 17. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 16 oktober 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 2 oktober 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013.annotatie
 • Diamant M. & Emmerik M.L. van (2012), Verplicht begrotingsevenwicht in Nederlandse (Grond)wet naar buitenlands voorbeeld?, NJB (29): 2024-2031.artikel in tijdschrift
 • Voermans W.J.M., Emmerik M.L. van, Metselaar A.J. & Diamant M. (18 juli 2012), Steun van EU aan banken kan illegaal zijn. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 10 januari 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 5 mei 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 september 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 9 november 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 9 november 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 27 september 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Hulle R. van der (2012), Onrechtmatige rechtspraak in Nederland: coulanter compenseren?. In: Barkhuysen T., Ouden W. den, Tjepkema M.K.G. (red.) Coulant compenseren. Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek.. Deventer: Kluwer. 235-254.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2012), Mensenrechten als waarborg voor toegankelijk, zorgvuldig, voortvarend en evenredig bestuursrecht, JB-plus .artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 30 november 2011, AB 2012 (AB 2012, 142).annotatie
 • Emmerik M.L. van, Napel H.M.Th.D. ten, Pill K. & Voermans W.J.M. (2012), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, NJB (35): 2434-2442.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: CRvB 22 mei 2012, AB 2012 (AB 2012, 272).annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 14 februari 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 20 maart 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 27 september 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 15 mei 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 28 februari 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 5 april 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 7 juni 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 29 juni 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Uzman J. (2012), Mensenrechten-actualiteiten.nl (verschijnt zes maal per jaar), NJCM-Bulletin 37.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 mei 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 23 februari 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2011), Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 juli 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011; 721-732.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 4 mei 2011, AB 2011 (AB 2011, 171).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 19 april 2011, AB 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Hoge Raad 10 juni 2011, AB 2011.annotatie
 • Diamant M. & Emmerik M.L. van (2011), Parlementair budgetrecht onder vuur?, NJB (29): 1942-1950.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 14 januari 2011, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 16 november 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 16 maart 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 19 april 2011, JV 2011.annotatie
 • Emmerik M.L. van, Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2011), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, NJB 86(34): 2307-2314.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2011), Straf of bestuurlijke boete?. In: Breedveld-De Voogd (red.) Signora Senatrice, Opstellen aangeboden aan Ankie Broekers-Knol.. Den Haag. 129-134.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 15 juli 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2011.annotatie
 • Diamant M. & Emmerik M.L. van (2011), Het parlementaire budgetrecht als wapen?, NJB (38): 2586.artikel in tijdschrift
 • Uzman J., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2011), The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator. In: Brewer-Carías A.R. (red.) Constitutional Courts as Positive Legislators.: Cambridge. 645-688.boekdeel
 • Voermans W.J.M., Gerards J.H., Napel H.M.Th.D. ten & Emmerik M.L. van (2011), Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de jurisprudentie en legisprudentie van de Raad van State. Den Haag: Raad van State.rapport
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Uzman J. (2011), Mensenrechtenactualiteiten.nl (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin 36.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Uzman J. (2010), Mensenrechtenactualiteiten.nl (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin 35.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 15 oktober 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 27 november 2008, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2010), Het EVRM als inspiratiebron en correctiemechanisme voor de Awb. In: Barkhuysen T., Ouden W. den, Polak J.E.M. (Red.) Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 557-558.congresbijdrage
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 17 september 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 28 april 2010, JB 2010.annotatie
 • Emmerik M.L. van (2010), Overheidsaansprakelijkheid en EVRM: op het grensvlak van privaat- en publiekrecht, Overheid & Aansprakelijkheid 2: 69-74.artikel in tijdschrift
 • Uzman J., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2010), The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator?. In: Erp J.H.M. van, Vliet L.P.W. van (Red.) Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law. Antwerpen-Oxford-Portland: Intersentia. 423-468.congresbijdrage
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 1 april 2010, JB 2010 (JB 2010, 164).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 28 april 2010, JB 2010 (JB 2010, 168).annotatie
 • Emmerik M.L. van, Napel H.M.Th.D. ten, Uzman J. & Voermans W.J.M. (2010), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad 85(34): 2205-2213.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 1 juni 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 mei 2010, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 15 december 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 29 september 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2010.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2010), Ongebonden binding: verwijzing naar soft law standaarden in uitspraken van het EHRM, NJCM-Bulletin 35(7): 827-835.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2009), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer.boek
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Gerards J.H. (2009), De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces?. Alphen aan den Rijn: Kluwer.rapport
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2009), Het recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet?. In: Barkhuysen T., Emmerik M.L. van, Loof J.P. (Red.) Geschakeld recht. Verdere studies naar Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag prof. mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer. 13-40.congresbijdrage
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 26 januari 2009, JB 2009 (JB 2009, 66).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 24 december 2008, USZ 2009 (USZ 2009, 75).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 3 december 2008, JV 2009 (JV 2009, 114).annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van, Griffioen H.M., Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2009), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, Nederlands Juristenblad (De staat van het recht): 2198-2206.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Dimitrova A.L., Emmerik M.L. van, Gerards J.H., Griffioen H.M., Groothuis M.M., Jong T. de, Loof J.P., Napel H.M.Th.D. ten, Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2009), De Nederlandse Grondwet geëvalueerd; anker- of verdwijnpunt?. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 12 maart 2009, JB 2009 (JB 2009, 135).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 27 januari 2009, AB 2009.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 16 december 2009, AB 2009.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 5 juli 2009, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2009.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 10 februari 2009, AB 2009.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 januari 2009, AB 2009.annotatie
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (2009), Mensenrechten-actualiteiten.nl (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin 34.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (2009), Öztürk. Punitieve sancties en EVRM-waarborgen. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M. (red.) AB Klassiek.. Deventer: Kluwer. 105-123.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (2009), Pikmeer II. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M. (red.) AB Klassiek.. Deventer: Kluwer. 449-464.boekdeel
 • Emmerik M.L. van, Barkhuysen T. & Rieter E. (2008), Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 15 februari 2008, AB 2008 (AB 2008/140; Arvanitaki-Roboti e.a. t. Griekenland).annotatie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: EHRM 2 november 2006, AB 2008 (AB 2008/23; Giacomelli t. Italië).annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van, Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2008), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, NJB 34: 2145-2152.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2008), Schadevergoeding bij schending van de redelijke termijn: op weg naar een effectief rechtsmiddel?, NJB: 1579-1582.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 29 juni 2007, AB 2008 (O'Halloran en Francis t. Verenigd Koninkrijk).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 26 februari 2008, AB 2008 (Fägerskiöld t. Zweden).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 8 april 2008, AB 2008 (Megadot.com SRL t. Moldavië).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 29 april 2008, AB 2008 (Burden t. Verenigd Koninkrijk).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 20 maart 2008, AB 2008 (Budayeva e.a. t. Rusland).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: ABRvS 4 juni 2008, USZ 2008.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 11 juli 2008, USZ 2008.annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Hielkema H.M. (2008), Onrendabele huurwoningen en het Europese eigendomsrecht. Is ons huurrecht in strijd met de fundamentale rechten van de eigenaar?, Tijdschrift voor Huurrecht 2(2008): 291-299.artikel in tijdschrift
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2008), Staatssteun en kredietcrisis. Staats(steun)rechtelijk noodrecht gewenst?, NJB-kronieken (42): 2622-2626.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (2008), De Nederlandse Grondwet in een veellagige rechtsorde, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 4: 145-161.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Emmerik M.L. van (2008), Verplichtingen voor de wetgever na Straatsburgse uitspraken op grond van het EVRM. In: Publicaties van de staatsrechtkring, Wetgever en grondrechten. Nijmegen: WLP. 129-160.congresbijdrage
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2008), Mensenrechten-actualiteiten.nl (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin 2008.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2008), Legitimacy of European Court of Human Rights Judgments: Procedural aspects. In: Huls N.J.H. (Red.) The Legitimacy of Highest Courts Ruling. Den Haag. 437-449.boekdeel
 • Barkhuysen T., Bulterman M.K., Emmerik M.L. van, Griffioen H.M., Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2007), Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, NJB 35(82): 2209-2218.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 6 juli 2006, AB 2007 (AB 2007/77; Baybassin t. Nederland).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: CRvB 21 juli 2006, AB 2007 (AB 2007, 97).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 26 september 2006, AB 2007 (AB 2007, 83; Campoloro t. Frankrijk).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 23 november 2006, AB 2007 (AB 2007, 51; Jussika t. Finland).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 19 april 2007, AB 2007 (AB 2007, 324; Vilho Eskelinen e.a. t. Finland).annotatie
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(1): 54-69.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(2): 224-233.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(3): 383-396.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(4): 531-543.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(5): 734-744.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(7): 1051-1065.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(8): 1196-1210.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2007), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 32(6): 897-905.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 24 mei 2006, AB 2006.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 1 maart 2005, AB 2006.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 13 december 2005, AB 2006.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 29 maart 2006, AB 2006.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg, NJCM-Bulletin 31(1): 39-64.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Rechtsbescherming tegen de overheid en het EVRM, TMA (4): 130-142.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Accountability of the Judiciary on the National Level for Violations of the European Convention on Human Rights. In: Canivet G., Andenas M., Fairgrieve D. (Red.) Independence, Accountability and the Judiciary. London: The British Institute of International and Comparitive Law. 419-429.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Constitutionalisation of Private Law: the European Convention of Human Rights Perspective. In: Lindenbergh S.H. (Red.) Constitutionalisation of Private Law. Leiden/Boston: Koninklijke Brill NV. 43-57.congresbijdrage
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Constitutionalism of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective. In: Lindenbergh S.D. (Red.) Constitutionalisation of Private Law. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 43-57.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 1 maart 2005, AB 2006.annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 30 juni 2005, AB 2006.annotatie
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 258-270.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 402-416.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten, NJCM-Bulletin: 582-597.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 759-768.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 916-934.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 1056-1063.artikel in tijdschrift
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Het EU-recht en bestuurlijke punitieve sancties (preadvies). In: Europeesrechtelijke eisen bij de toepassing van bestuurlijke punitieve sancties. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 18-50.boekdeel
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2006), Bestuurlijke punitieve sancties in Nederland in het licht van Europeesrechtelijke vereisten (preadvies). In: Europeesrechtelijke eisen bij de toepassing van bestuurlijke punitieve sancties. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 99-157.boekdeel
 • Barkhuysen T., Loof J.P. & Emmerik M.L. van (2005), Mensenrechten-actualiteiten.nl. Verschijnt 8 maal per jaar (pp. 93-106, 193-203, 345-355, 481-491, 642-652, 860-866, 1043-1051, 1166-1178), NJCM-Bulletin.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2005), A comparative view on the execution of judgements of the European Court of Human Rights. In: Christou Th., Raymond J.P. (Red.) European Court of Human Rights, Remedies and Execution of Judgements. London: BIICL. 1-23.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2005), Overheidsaansprakelijkheid voor falend toezicht en ontoereikende handhaving: nadere lessen uit de uitspraak van de Grote Kamer van het EHRM inzake öneryildiz t. Turkije, Overheid & Aansprakelijkheid: 76-88.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 2 maart 2005, EHRC 2005 (EHRC 2005/55).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2005), De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlands burgerlijk recht: Het Straatsburgse perspectief. In: De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Emmerik M.L. van (2005), Toepassing van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, NJCM-Bulletin: 700-716.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van, annotatie bij: Rb 24 december 2004, NJCM-Bulletin 2004; 698-722 (Overheidsaansprakelijkheid voor de Enschedese vuurwerkramp).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Het EVRM en het Nederlandse milieurecht, JB-plus: 234-246.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 120-125.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 252-262.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 436-449.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 502-511.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 761-769.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 845-851.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2004), Mensenrechten actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 1048-1060.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (2004), Goede raad voor de Nederlandse rechter in het EHRM vanuit het perspectief van de wetgever, NJCM-Bulletin: 928-930.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2003), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 683-695.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2003), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 813-828.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2003), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 917-929.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2003), EHRM-uitspraak Önderyildiz tegen Turkije: Europese grenzen aan het gedogen van gevaarlijke situaties en aan beperkingen van overheidsaansprakelijkheid bij ongelukken en rampen, Overheid en aansprakelijkheid: 109-121.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2003), Het EVRM dwingt tot verruiming van de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden, Nederlands Juristenblad 28: 1444-1445.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2003), De toekomst van het EHRM;: meer middelen voor effectievere rechtsbescherming, NJCM-Bulletin: 298-304.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2003), De eigendomsbescherming van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, JB-plus: 2-14.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T., annotatie bij: HR 16 november 2001, NJCM-Bulletin 2003; 142-150 (Hoge Raad oordeelt over varkensrechten en het eigendomsrecht).annotatie
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 1112-1117.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 932-937.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 774-783.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 665-674.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 81-87.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 168-175.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2002), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin: 492-500.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Rieter E. (2002), Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2002), De betekenis van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlandse recht inzake overheidsaansprakelijkheid, Overheid & Aansprakelijkheid November(4): 102-116.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2002), Advocaten voor advocaten: over ministeriële toezeggingen, vergoedingen voor de sociale advocatuur, mensenrechtenverdragen en het rechterlijk toetsingsrecht. In: 1000 weken bestuursrecht. 69-82.boekdeel
 • Emmerik M.L. van (2002), De Grondwet en afwijkende verdragen. In: Wetten, woorden, wensen. Opstellen over constitutie, wetgeving en beleid.. Den Haag: Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 79-87.boekdeel
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2001), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 26(4): 470-482.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2001), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 26(5): 676-683.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2001), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 26(6): 813-821.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (2001), Mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 26(7): 932-941.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2001), mensenrechten-actualiteiten.nl, NJCM-Bulletin 26(8): 1059-1064.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2001), Herzie het herzieningsvoorstel, Het wetsvoorstel heropening van strafzaken na uitspraken EHRM nader beschouwd, Nederlands Juristenblad: 1291-1294.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Loof J.P. (2000), 50 jaar EVRM en het Nederlandse staats- en bestuursrecht. In: Lawson R.A., Myjer E. (Red.) 50 jaar EVRM. 327-408.boekdeel
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (2000), Procedures onder het EVRM. In: Praktijkboek bestuursrecht.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1999), Eigendom en varkensrecht: de vervuiler betaalt?, Nederlands Juristenblad: 2024-2024.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (1999), Mensenrechten, Ars Aequi: 3691-3694.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (30 september 1999), Staats- en Bestuursrecht: kinderen en fundamentele rechten (Lezing). Amsterdam.overig
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1999), Aandachtspunten voor een regeling van de executie van Staatsburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde, Nederlands Juristenblad: 1259-1260.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (11 juni 1999), Referaat bij preadvies van R.A. Lawson, De internationale rechter en de Nederlandse rechter (Lezing). Den Bosch.overig
 • Emmerik M.L. van (1999), Mensenrechten, Ars Aequi: 3546-3550.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (25 januari 1999), Schadevergoeding bij schending van mensenrechten door rechterlijke fouten (Lezing). Groningen.overig
 • Loof J.P., Dersjant N., Emmerik M.L. van, Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Myjer E., Verhey L.F.M., Woltjer A.J.T. & Zaaijer B.M.T.L. (1999), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1997, NJCM-Bulletin 24(1): 51-96.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T., Emmerik M.L. van & Kempen P.H.P.H.M.C. van (red.) (1999), The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order International Studies in Human Rights nr. 57. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.boekredactie
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1999), Improving the implementation of Strasbourg and Geneva decisions in the Dutch legal order: reopening of closed cases or claims of damages against th State. In: Barkhuysen T, et al (Red.) The Execution of Starsbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International. 3-27.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1999), Legal Protection Against Violations of the European Convention on Human Rights: Improving (Co-)operation of Strasbourg and Domestic Institutions, Leiden Journal of International Law 12: 33-45.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Smals-van Dijk C. (Red.) (1999), Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij.boekredactie
 • Emmerik M.L. van, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 23 december 1998, NJCM-Bulletin 1999; 494-511 (NJCM-Bulletin 1999, , (eigendomsbescherming en herstructurering varkenshouderij)).annotatie
 • Emmerik M.L. van (12 november 1998), VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind (Lezing). Maastricht.overig
 • Emmerik M.L. van (5 november 1998), Kinderen en fundamentele rechten (Lezing). Amsterdam.overig
 • Emmerik M.L. van, Brenninkmeijer A.F.M. & Barkhuysen T. (1998), Access to justice as a fundamental right in the Dutch legal order. In: Hondius E.H. (Red.) Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative Law. Antwerpen/Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen. 395-420.boekdeel
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1998), Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking van Straatsburgse en Nederlandse instanties gewenst, NJCM-Bulletin 23-6: 678-688.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P., Barkhuysen T., Woltjer A.J.T., Lawson R.A., Zaaijer B.M.T.L., Loenen M.L.P., Verhey L.F.M., Ellens P.J. & Heerma van Voss G.J.J. (1998), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1996, NJCM-Bulletin 22-8: 1006-1051.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, Galama I., Poublon H.A., Quint R. & Boegborn J. (Red.) (1998), Een omgangsregeling. Amsterdam: Kinderrechtswinkel Amsterdam.boekredactie
 • Emmerik M.L. van (5 juni 1997), Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland (Dissertatie). Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. Promotor(en) en Copromotor(en):Alkema E.A., Hijma Jac.dissertatie
 • Emmerik M.L. van (1997), Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: de rechtspraktijk onder het EVRM, Ars Aequi (oktober 1997): 712-719.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (1997), Kinderen en het EVRM. In: Verhellen E. (Red.) Internationale regelgeving m.b.t. kinderrechten, Lezingenbundel 6, Cahier 17. Gent: Centrum voor de Rechten van het Kind. 61-92.congresbijdrage
 • Emmerik M.L. van (1998), , NJCM-Bulletin juni 1998.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 7 augustus 1996, NJCM-Bulletin 1998; 454-463 (NJCM-Bulletin 1998, , (Schadevergoeding en interpretatie)).annotatie
 • Barkhuysen T. & Emmerik M.L. van (1996), Betere tenuitvoerlegging van Straatburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde, NJCM-Bulletin: 987-1005.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1996), Tenuitvoerlegging van Straatsburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde na Dombo, NJB: 1861-1862.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van (1995), Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: hoe ver ligt San José van Straatsburg?, NJCM-Bulletin: 303-315.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 25 maart 1993, NJCM-Bulletin 1993; 575-588 (NJCM-Bulletin 1993, , (Lijfstraffen op Engelse privéscholen)).annotatie
 • Emmerik M.L. van (1993), Toegang tot de rechter voor kinderen, NJB: 1191-1191.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 31 maart 1992, NJCM-Bulletin 1992; 660-669 (NJCM-Bulletin 1992, , (Schadevergoeding voor met aids besmette hemofiliepatiënt)).annotatie
 • Emmerik M.L. van (1992), Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp (6/7): 9-18.artikel in tijdschrift
 • Emmerik M.L. van, annotatie bij: EHRM 27 september 1990, NJCM-Bulletin 1991; 448-458 (NJCM-Bulletin 1991, , (Schadevergoeding bij onrechtmatige detentie)).annotatie
 • Emmerik M.L. van (1989), Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. In: Kinderen en Recht. Deventer/Arnhem: Kluwer/Gouda Quint. 59-71.boekdeel
 • rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht rechter-plaatsvervanger