Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.L. van Emmerik
Telefoon
+31 71 527 8945
E-mail
m.l.vanemmerik@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9683-6077

Michiel van Emmerik is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Curriculum vitae

Michiel van Emmerik (1965) studeerde van 1983-1989 Nederlands recht en Internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van zijn studie was hij enige tijd griffier bij de kinderrechter van de rechtbank Amsterdam. Vanaf eind 1990 was hij als assistent in opleiding, respectievelijk universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland (promotoren prof. mr. E.A. Alkema en prof. mr. Jac. Hijma).  Van 1999 tot 2005 was Michiel van Emmerik werkzaam bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich onder meer bezig hield met wetgeving en advisering op het terrein van het bestuursrecht (in het bijzonder de (Vierde Tranche van de) Algemene wet bestuursrecht) en de grondrechten. Sinds 1 april 2005 is hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Van 2005 tot 2011 was hij als lid van het Dagelijks Bestuur van deze afdeling verantwoordelijk voor de personeelszaken. Thans is hij coördinator van de Leidse master staats- en bestuursrecht en van de masterscripties. Hij is tevens coördinator en voorzitter van de wekelijkse jurisprudentielunches en maandelijkse dissertatielunches van de afdeling, alsmede van de facultaire Court Watchers bijeenkomsten (‘spotten’ van de Straatsburgse jurisprudentie voor diverse tijdschriften). Daarnaast is hij fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Van januari tot eind april 2012 was Michiel van Emmerik als visiting professor verbonden aan Hastings College of the Law, University of California in San Francisco, waar hij onder meer een Introduction European Union Law verzorgde.

In zijn huidige onderzoek ligt de nadruk op de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuurs(proces)recht. Michiel van Emmerik heeft een grote kennis over de volle breedte van het staats- en bestuursrecht en beschikt over bijzondere expertise als het gaat om de doorwerking van Europese grondrechten in het Nederlandse bestuursrecht (hij is coauteur van het boek Europese grondrechten in het Nederlandse bestuursrecht). Daarbij kijkt hij ook graag over de grenzen van het eigen vakgebied heen, zoals het strafrecht (onderzoek naar rechtsbescherming in het punitieve bestuursrecht) en het privaatrecht (overheidsaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder bij schending van mensenrechten). Hij heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs op alle niveaus (bachelor, master, PAO) en is al jarenlang een zeer gewaardeerd docent (diverse malen genomineerd voor de facultaire onderwijsprijs voor de beste hoorcollegedocent). Zo verzorgde hij de eerstejaarshoorcolleges Beginselen van de democratische rechtsstaat en thans de tweedejaarshoorcolleges Bestuursrecht. Daarnaast verricht hij regelmatig onderzoek en advieswerk in opdracht (onder meer evaluatie van de Nederlandse Grondwet, de Jeugdwet, kernwaarden van de rechtspraak, rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsoptreden, normering topinkomens). Ook heeft hij reeds ruim tien jaar ervaring als rechter-plaatsvervanger bestuursrecht.

Michiel van Emmerik publiceert regelmatig in toonaangevende juridische tijdschriften (onder meer NJB, AB, NTB, O&A en Themis), levert bijdragen aan boeken en bundels en schreef diverse preadviezen. Op internationaal niveau is hij actief in de Internationale Vereniging voor Rechtsvergelijking waarvoor hij regelmatig landenrapporten heeft (mee)geschreven. Hij leverde ook een bijdrage aan de laatste druk van het handboek Van Dijk & Van Hoof over The European Convention on Human Rights (2018).   

Hij is copromotor van Jerfi Uzman (Constitutionele remedies bij schending van grondrechten 2013) en  Michal Diamant (Het budgetrecht van het Nederlandse parlement in het licht van het Europees economisch bestuur 2017), nauw betrokken bij de promotie van Tess de Jong (Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten 2017) en maakte deel uit van diverse promotiecommissies.

Relevante nevenfuncties

  • Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (afdeling bestuursrecht). sinds oktober 2015, daarvoor in de Rechtbank Amsterdam (vanaf juni 2007).
  • vaste annotator AB (Administratiefrechtelijke beslissingen).
  • redacteur van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht.
  • gastdocent SSR (Opleidingscentrum voor de Rechterlijke macht).
  • Medewerker NJB (Kroniek constitutioneel recht en rechtspraak EHRM)

 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.06

Contact

Publicaties

  • rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht rechter-plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.