Universiteit Leiden

nl en

Michal Diamant

Gastmedewerker

Naam
Mr. M. Diamant
Telefoon
+31 71 527 6444
E-mail
m.diamant@law.leidenuniv.nl

Vanaf 2011 is Michal werkzaam bij de afdeling staats- en bestuursrecht. Eerst als onderzoeks- en onderwijsmedewerker en sinds september 2012 als promovendus.

Meer informatie over Michal Diamant

Leiden Law Blog

Curriculum vitae

Mr. M. (Michal) Diamant (1986) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Na haar master staats- en bestuursrecht, die zij  cum laude afrondde in 2009, heeft ze een semester gestudeerd aan de University of Connecticut School of Law. Terug in Nederland heeft ze onder andere gewerkt als projectmedewerker bij de afdeling advisering van de Raad van State, waar zij onderzoek deed naar de Crisis- en herstelwet. 

Vanaf 2011 is Michal werkzaam bij de afdeling staats- en bestuursrecht. Eerst als onderzoeks- en onderwijsmedewerker en sinds september 2012 als promovendus. Als onderzoeks- en onderwijsmedewerker volgde Michal het Talentprogramma van de Graduate School of Legal Studies. Daarnaast heeft ze als onderzoeks- en onderwijsmedewerker deelgenomen aan verschillende onderzoeksprojecten van de afdeling. Sinds september 2012 werkt Michal aan een proefschrift over het budgetrecht van het Nederlandse parlement onder leiding van Prof. dr. W.J.M. Voermans en mr. dr. M.L. van Emmerik. 

Michal is (gast)blogger op  Leiden Law Blog.

Onderwijs

  • Beginselen van de democratische rechtsstaat (bachelor I)
  • Staats- en bestuursrecht (bachelor II)
  • Begeleiding bachelor- en masterscripties

Onderzoek

Het onderzoek dat Michal verricht, onder begeleiding van Prof. dr. W.J.M. Voermans en mr. dr. M.L. van Emmerik, richt zich op het budgetrecht van het Nederlandse parlement. De werktitel van haar proefschrift is:  Het budgetrecht van het Nederlandse parlement in een toenemend complexe en Europese context. Het lijkt er op dat de rol van het parlement bij de vaststelling van - en controle op de begroting aan het veranderen is. De regering krijgt steeds meer de overhand bij de vaststelling van de rijksbegroting. Daarnaast krijgt ook Europa steeds meer invloed op de (vaststelling van de) nationale begroting. Voor het parlement is voornamelijk een rol als controleur van de overheidsfinanciën weggelegd. Deze veranderende verhoudingen tussen de regering en het parlement ten opzichte van de begroting lijken onder andere het gevolg te zijn van de maatregelen die zijn genomen in reactie op de financiële - en de eurocrisis. Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de Nederlandse regering verschillende maatregelen genomen waarbij het parlement niet altijd vooraf betrokken werd. Daarnaast is in reactie op de eurocrisis de nationale begrotingsdiscipline aangehaald via Europese regelgeving.  Deze regelgeving heeft grote gevolgen voor de beleidsruimte van de nationale autoriteiten om de begroting vast te stellen. In dit proefschrift wordt bezien of en zo ja in hoeverre het parlementaire budgetrecht, en dus de betrokkenheid van het parlement bij de vaststelling van - en controle op de begroting, wordt beïnvloed door bovenstaande ontwikkelingen. En vervolgens hoe de huidige (veranderende) rol van het parlement bij de begroting kan worden beoordeeld tegen de achtergrond van de functies die het budgetrecht in onze parlementaire democratie vervult.

Media

Interview in SC ( Staatscourant) van 17 september 2013.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden