Universiteit Leiden

nl en

José Brittijn

Office Manager

Naam
J.G.H.C. Brittijn
Telefoon
+31 71 527 2210
E-mail
j.g.h.c.brittijn@hum.leidenuniv.nl

José is office manager of LIAS & LUCSoR

In office Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday     

Office Manager

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Institute for Area Studies
  • LIAS Stafbureau

Werkadres

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 3
2311 BZ Leiden
Kamernummer 0.10

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden