Universiteit Leiden

nl en

Ingrid Leijten

Universitair docent

Naam
Dr. A.E.M. Leijten LLM
Telefoon
+31 71 527 7398
E-mail
a.e.m.leijten@law.leidenuniv.nl

Dr. Ingrid Leijten, LL.M. is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Ingrid Leijten

Leiden Law Blog

Curriculum vitae

Dr. Ingrid Leijten, LL.M. is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij studeerde Political Science en Rechtsgeleerdheid in Leiden en New York. In 2009 rondde zij haar Masterstudies in Political Science ( cum laude) en Staats- en Bestuursrecht ( cum laude) in Leiden af. In 2010 behaalde zij haar LL.M.-diploma ( Harlan Fiske Stone Scholar) aan Columbia Law School in New York. Zij is toegelaten als  attorney-at-law tot de New Yorkse balie. 

In 2015 rondde Ingrid Leijten haar promotieonderzoek af. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het heeft betrekking op de kern van fundamentele rechten en de bescherming van sociaaleconomische belangen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en werd begeleid door Prof.mr. J.H. Gerards (Radboud Universiteit Nijmegen). Ingrid Leijten verbleef als gastonderzoeker bij het Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, Duitsland, en bij het Human Rights Centre van de Universiteit Gent in België. 

Ingrid Leijten is lid van de werkgroep Europees Recht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en vaste annotator van  European Human Rights Cases( EHRC). Tevens is zij redactielid van de  Newsletter van de Netherlands School of Human Rights Research, en als (gast)blogger actief op het  Leiden Law Blog en bij  Strasbourg Observers.

Onderzoek

Lijst met publicaties 
Het proefschrift van Ingrid Leijten betreft de ontwikkeling van de rechten die zijn neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met name de meer sociaaleconomische dimensie van deze rechten. Daarbij staat de vraag centraal hoe het EHRM een juiste balans kan vinden tussen het garanderen van effectieve, individuele mensenrechtenbescherming, en het bewaren van de nodige afstand ten opzichte van de lidstaten om acceptatie en tenuitvoerlegging van zijn uitspraken te blijven waarborgen. In het licht hiervan onderzoekt Ingrid Leijten het mogelijke nut van de notie van ‘kernrechten’ voor het verbeteren van de argumentatie van het EHRM in sociaaleconomische zaken. Kernrechtbescherming houdt – kort gezegd – in dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de essentiële aspecten van een recht, die extra bescherming verdienen, en de meer perifere aspecten ervan. Met behulp van een studie naar verschillende kernrechtdoctrines heeft zij inzichten verkregen in de zowel de kansen als de mogelijke problemen die kernrechtbescherming met zich brengt. Het onderzoek gaat uitvoerig in op de Duitse Wesensgehaltgarantie en de  minimum core obligations-doctrine die een rol speelt bij het monitoren van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). Ook wordt stilgestaan bij de discussie omtrent de bescherming van sociaaleconomische rechten onder de Zuid-Afrikaanse Constitutie. Op basis van deze vergelijkende studie wordt een ‘kernrechtperspectief’ ontwikkeld dat aansluit op de bescherming van sociaaleconomische belangen door het EHRM. Beargumenteerd wordt dat het EHRM met dit perspectief een meer principiële aanpak van sociaaleconomische zaken kan ontwikkelen, gekenmerkt door een duidelijke afbakening van de reikwijdte van het EVRM en een focus op minimum waarborgen, de bescherming van kwetsbare individuen en non-discriminatie. Op die manier kan het EHRM voldoende ruimte laten voor nationale wetgeving en beleid, terwijl tegelijkertijd robuuste sociaaleconomische bescherming wordt geboden.

Voor een korte uitleg van het onderzoek,  zie deze video op YouTube.

Ingrid Leijten publiceert over het onderwerp van haar promotieonderzoek alsmede over andere onderwerpen die verband houden met internationale en Europese (EVRM; EU) fundamentele rechtenbescherming. Ook is zij geïnteresseerd in de internationalisering en constitutionalisering van publiekrecht en in juridische argumentatie en rechtstheorie. Haar werk verscheen in het  Human Rights Law Review, het  Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, het  German Law Journal en het  Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, evenals in verschillende bundels, zoals  Shaping Rights (CUP 2014). Tevens schrijft zij annotaties en bijdragen voor blogs over recente jurisprudentie en andere ontwikkelingen op het terrein van fundamentele rechten.

 

Onderwijs

  • Beginselen van de democratische rechtsstaat (Bachelor I)
  • Staats- en bestuursrecht (Bachelor II)
  • Constitutionele Vraagstukken in Europese context (Master)
  • Vergelijkend Constitutioneel Recht (Master)
  • European Human Rights Law/Human Rights Conceptions in a Pluralist World (LL.M.)
  • Begeleiding van Bachelorscripties; begeleiding van Masterscripties
  • Postacademisch onderwijs (EVRM, sociale zekerheid)

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.10

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie