Universiteit Leiden

nl en

Hetty ten Oever

Promovendus/gastmedewerker

Naam
H.A. ten Oever
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
h.a.ten.oever@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0014-3522

Hetty ten Oever was van 2011 tot en met 2018 verbonden aan het instituut voor Privaatrecht als PhD Fellow.

Meer informatie over Hetty ten Oever

Leiden Law Blog

Hetty ten Oever was van 2011 tot en met 2018 verbonden aan het instituut voor Privaatrecht als PhD Fellow.

Onderzoek

Titel onderzoek: De contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (de zorginkoopovereenkomst).

Hetty ten Oever werkt aan een proefschrift over de contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De gezondheidszorg is een van de terreinen waar de afgelopen pakweg twintig jaar de marktwerking gestimuleerd is. Marktwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zou moeten bijdragen aan doelmatige, kwalitatief goede en betaalbare zorg. Verzekeraars en zorgaanbieders sluiten zorginkoopcontracten over de door de zorgaanbieder aan verzekerden te leveren zorg, de kwaliteitseisen waaraan die zorg moet voldoen en de door de verzekeraar aan de zorgaanbieder te betalen prijs. Daarbij geldt als uitgangspunt het beginsel van contractvrijheid. Als zij een geschil hebben kunnen zij zich wenden tot de civiele rechter en zich bedienen van privaatrechtelijke remedies. Met hun handelen is naast hun wederzijdse belangen echter tevens het belang van patiënten en het publieke belang gemoeid. Op welke wijze werken regels die ertoe strekken de (grond)rechten van de patiënt te verwezenlijken, het publieke belang van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg te waarborgen en ongeoorloofde mededinging te beperken door in de contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders? Leidt de instrumentele toepassing van het contractenrecht in deze rechtsverhouding tot bijzondere contractenrechtelijke regels?

Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op zorginkoopovereenkomsten met betrekking tot zorg die onder de dekking van de Zorgverzekeringswet valt.

Promovendus/gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.