Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Mededelingen vanuit de opleiding

Actuele zaken met betrekking tot de lerarenopleiding

Op donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober 2020 worden de lerarenopleidingen bezocht door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt of de opleidingen voldoen aan de criteria voor basiskwaliteit die een voorwaarde zijn voor accreditatie. Tijdens haar bezoek spreekt de commissie met panels van docenten, studenten en verantwoordelijken.
Onderdeel van het programma is een open spreekuur met de visitatiecommissie. Dit open spreekuur vindt online plaats op vrijdag 30 oktober van 9.30-10.00 uur. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de secretaris, dr. Marijn Hollestelle (hollestelle@qanu.nl). Verzoek om je aan te melden vóór 27 oktober aaanstaande.

16 oktober 2020

De afgelopen weken is - mede door de beperkingen op de scholen - vanuit jullie meermalen de vraag gesteld hoe het ICLON omgaat met de huidige corona-beperkingen en wat dit voor jullie en de scholen betekent. Zo zijn er vragen gesteld over in hoeverre de reguliere praktijkeisen van kracht blijven, welke uren/activiteiten wel/niet meetellen voor het praktijkdeel, wat te doen bij het naar huis sturen van klassen en/of sluiting van scholen, hoe het ICLON omgaat met lesbezoek op school, in hoeverre er ruimte is voor aanpassingen bij toetsing/beoordeling van het praktijkdeel, et cetera.

Om hier voor studenten, ICLON-opleiders, schoolopleiders/BOSsen en werkplekbegeleiders/vakcoaches duidelijkheid in te bieden, zijn twee documenten opgesteld:

 1. Corona-protocol (versie oktober 2020): Een document (8 pagina's) met daarin de belangrijkste uitgangspunten/richtlijnen voor het praktijkdeel van de lerarenopleiding;
 2. Handout behorend bij het corona-protocol: Een compact schema op 1 A4 met 3 denkbare scenario's gerelateerd aan corona-restricties, waarin de belangrijkste beslissingen ten aanzien van invulling praktijkdeel, lesbezoek en toetsing op een rijtje zijn gezet. In dit schema is via linkjes informatie over verschillende thema's beschikbaar, zoals:
  • wat verstaan we onder klascontacturen/zelf lesgeven en welke activiteiten vallen hieronder;
  • wanneer kunnen de praktijkeisen aangepast worden en welke procedure geldt dan;
  • welke vormen van lesbezoek kunnen toegepast worden door ICLON opleiders;
  • wat is het algemene toetsingskader in deze periode;
  • wanneer kan de beoordelingsprocedure aangepast worden, et cetera.

We hopen dat beide documenten voldoende kaders bieden om - indien nodig - in afstemming met de supervisor en de begeleider(s) op school maatwerk te bieden en jullie in staat te stellen het praktijkdeel van de opleiding succesvol af te ronden.

Mochten er vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met je supervisor.

15 oktober 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.