Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Filosofiedag

Deze studiedag op 9 november 2018 stond in het teken van het nieuwe examenthema filosofie voor vwo in de examenjaren 2020 t/m 2023 over 'Het goede leven en de vrije markt'.

Deelnemers kregen een grondige scholing in diverse aspecten van het thema. Specialisten lichtten de verschillende onderdelen van het thema toe en werkten het op een eigen manier uit.

De opzet van het examenthema is om de verscheidenheid aan vragen naar de relatie tussen het goede leven en de vrije markt in kaart te brengen en te laten zien hoe verschillende filosofen daarmee zijn omgegaan. Daarmee worden leerlingen en hun docenten aangespoord om hier zelfstandig en in gezamenlijkheid over na te denken en op zoek te gaan naar eigen antwoorden.

De studiedag was niet alleen verplichte kost voor docenten filosofie op het vwo, maar ook voor docenten filosofie op de havo: de thematieken rondom het goede leven en de vrije markt zijn immers onderdeel van de domeinen wijsgerige ethiek en sociale filosofie op de havo. Ook voor docenten in vakken als godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen was deze dag zeker de moeite waard. 

Programma

De presentaties stonden in nauw verband met het nieuwe examenboek dat is geschreven door Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Ad Verbrugge. Het boek werd op deze dag gepresenteerd en tevens uitgereikt aan de deelnemers. De auteurs verzorgden de openings- en slotlezingen.

Bij de lezingen en presentaties werden verschillende thema’s die in het boek naar voren komen, uitgewerkt. De rode draad werd daarbij gevormd door het verschijnsel vrije markt tegen het licht te houden vanuit vijf dimensies van het ‘goede leven’, te weten: medemensen, instituties, lichaam, natuur en zin.
Bijzondere aandacht was er bij de lezingen voor de verschillende primaire teksten die deel uitmaken van het examenboek en de eindtermen, zoals teksten van Aristoteles, Smith, Marx, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Arendt, Nussbaum en Tronto.

Bekijk het programma (pdf).

Contact

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Dirk Oosthoek, vakdidacticus Filosofie ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie