Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

BOS-opleiding 2019-2020

In het cursusjaar 2019-2020 organiseren wij opnieuw een opleiding voor vakoverstijgend Begeleider Op School.

De Begeleider Op School (BOS) is een docent die nieuwe of onervaren collega's en studenten begeleidt bij hun professionalisering. 
De BOS heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een middenkaderfunctionaris, die bij de begeleiding van studenten en docenten contacten onderhoudt met directie, lerarenopleidingen, sectievoorzitters en vakcoaches. Op sommige scholen fungeert de BOS ook als coach van de vakcoaches. Op dit moment vinden op een aantal scholen inductietrajecten plaats voor nieuwe docenten. Bij deze door de overheid gestimuleerde trajecten spelen gecertificeerde BOSsen een essentiële rol.

Doelgroep

De BOS-opleiding is bestemd voor ervaren docenten die vakoverstijgend onervaren collega’s of studenten op hun school gaan begeleiden.

De twee randvoorwaarden voor het volgen van het traject zijn:

 • De cursist moet vanaf de start van het schooljaar iemand begeleiden (student of startend docent) zodat zij ook praktijkervaring opdoen.
 • Het is belangrijk dat de school de cursist de tijd en ruimte geeft de ICLON-bijeenkomsten bij te wonen.

Doelen van de opleiding

Aan het eind van deze opleiding heeft de BOS zich een heel arsenaal aan vaardigheden eigen gemaakt. Te denken valt aan:

 • observatietechnieken
 • feedback geven
 • reflective coaching
 • omgaan met weerstand
 • gesprekstechnieken
 • videoanalyse

De BOS is voldoende geëquipeerd om studenten en beginnende docenten te begeleiden in hun professionaliseringsproces. 

De opleiding heeft de volgende kenmerken: 

 • Opdoen van praktijkervaring: Aan de hand van ervaringen uit de praktijk bouwt de BOS efficiënte coachingsroutines op en wordt de leer/werkcontext van de BOS en van de gecoachte docent(en) verhelderd. 
 • Betekenisgericht leren: De BOS reflecteert op de eigen ervaringen en verleent er persoonlijke betekenis aan die hem/haar verder helpt in het verdiepen en verbreden van coachingsvaardigheden en theoretische inzichten. 
 • Theoretische inzichten gebruiken: Met behulp van theoretische kaders verdiept de BOS de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden. 
 • Individualiseren: De BOS ontwikkelt zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat hij/zij wil en kan en ook bij wat de schoolcontext vereist. 
 • Leren van elkaar: De BOSsen leren via dialoog en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.

Inhoud van het programma

De opleiding bestaat uit een training van tien bijeenkomsten, een middenevaluatie en een eindevaluatiegesprek tussen de BOS-in-opleiding en de begeleider(s). De studiebelasting bedraagt ongeveer 100 uur. Aan het eind van de opleiding wordt een nascholingscertificaat uitgereikt.

De tien bijeenkomsten tijdens het schooljaar verschillen in tijdsduur: twee bijeenkomsten beslaan een hele dag, de overige acht starten steeds in de middag en lopen door tot 18.00 uur.

De opleiding kent een drietal vaste onderdelen: 

 • Training: tijdens de opleiding worden tien workshops aangeboden met als onderwerpen o.a.: observatietechnieken, feedback geven, reflective coaching, intervisie, beoordeling portfolio, omgaan met weerstand en adequaat begeleiden.
 • Intervisie: Er worden vijf intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarin de BOSsen en/of de begeleiders casussen uit de begeleidingspraktijk inbrengen. Bespreking van begeleidingsonderwerpen aan de hand van de reflectiecirkel van Korthagen, EVA-gespreksmodel, continuüm van König, Merid-model en intervisietrainingen van De Groot. De BOSsen werken tijdens de intervisie ook met elkaar aan de eindopdracht.
 • Individuele coaching: De BOS geeft aan wanneer en waarom hij/zij verschillende interventietechnieken heeft gebruikt en wat daarvan het effect was. Aan het begin van de opleiding neemt de BOS een begeleidingsgesprek met een student of nieuwe docent op. Hieruit maakt hij/zij een representatieve keuze van maximaal drie minuten. Dit fragment wordt voorgelegd aan de andere BOSsen-in-opleiding, die daarop feedback kunnen geven. In de maanden april/mei neemt de BOS een tweetal videoclips op en bespreekt deze met de begeleider(s).

Data bijeenkomsten

De cursus zal in collegejaar 2019-2020 uitsluitend van start gaan in september 2019. Inschrijven hiervoor is helaas niet meer mogelijk. De eerstvolgende cursus zal in september 2020 van start gaan, u kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Zodra de data voor de cursus in het collegejaar 2020-2021 bekend zijn, zullen deze op de website geplaatst worden.

Het maximaal aantal deelnemers voor de cursus is 15. Mochten we meer aanmeldingen ontvangen, dan zal er gewerkt gaan worden met een reservelijst.

Kosten

 • €1.500 voor deelnemers van opleidingsscholen
 • €1.850 voor deelnemers van niet-opleidingsscholen

De prijs is inclusief opleidingsmap, koffie en thee, en nascholingscertificaat. Kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden met het online aanmeldingsformulier.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 
Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Locatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52 te Leiden, en/of in het Willem Einthovengebouw, Kolffpad 1 te Leiden. Het lokaal wordt nader bekend gemaakt.

Contactpersoon

Sanne Bosker

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.