Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Beleid

De Honours Academy is sinds haar oprichting een proeftuin voor vernieuwend onderwijs. Een belangrijk en bijpassend beleidsspeerpunt is het delen van de opgedane kennis, zodat ook op andere plekken van deze proeftuin kan worden geprofiteerd. Een derde speerpunt is inclusiviteit, aangezien honoursonderwijs voor iedereen die meer wil en kan toegankelijk moet zijn.

Proeftuin

De Honours Academy streeft ernaar een proeftuin te zijn voor onderwijs en talentontwikkeling. Vanuit dit oogpunt wordt onderwijsvernieuwing (door zowel docenten als studenten) ondersteund en zoekt de Academy aansluiting bij andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners.

Virtual Reality

Om te onderzoeken op welke manier Virtual Reality ingezet kan worden in het onderwijs, organiseert het Honours College jaarlijks een Honours Class 'Learning through Virtual Reality'. Op die manier maken studenten kennis met de mogelijkheden van VR, die in het onderwijs vervolgens weer ingezet kunnen worden. In 2017 ontwierpen studenten bijvoorbeeld een 3D-model van een stuk DNA en een virtuele omgeving waarin kinderen leren omgaan met negatieve emoties (nieuwsbericht). Daarnaast liet de Honours Academy in 2016 VR-opnames maken van bijzondere universiteitslocaties en deelde VR-brillen uit aan studenten en medewerkers (nieuwsbericht).

Student At Your Desk

Een ander project waarin deze proeftuingedachte vorm heeft gekregen is het StudentAYD-project. Daarin ondersteunen studenten de docenten op hun faculteit bij het vernieuwen van hun onderwijs. Op die manier staan docenten en studenten direct met elkaar in contact en kan de kennis van studenten volledig worden ingezet.

Kennisdeling

Samen met studenten en docenten wil de Honouors Academy een community of practice vormen, waarin de ontwikkelingen uit de proeftuin kunnen worden gedeeld. Op die manier kan de Honours Academy daadwerkelijk een plek voor onderwijsinnovatie zijn. In aansluiting op de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden (Learning @ Leiden) ondersteunt de Honours Academy docenten bij het implementeren van de (in het honoursonderwijs opgedane) vernieuwende onderwijsmethoden. In 2016 kreeg dit onder meer vorm in het project 'Design Thinking', waarin een uitwisseling van scholieren en docenten uit Leiden, Ljubljana, Brno en Plzen is opgezet.

Inclusiviteit

Voor de Honours Academy is het van groot belang dat honoursonderwijs toegankelijk is voor alle studenten die meer willen en kunnen. Om die reden is een diverse instroom van studenten in het honoursonderwijs al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt. Mede door de inzet van talentcoaches en mentoren die als eerste in hun familie een academische opleiding volgen en/of met een niet-westerse achtergrond, streeft de Honours Academy naar een studentpopulatie die een weerspiegeling is van de maatschappij. Om inclusiviteit te bevorderen heeft het Honours College een werkgroep ingesteld op dit gebied, waar vanuit in 2018 de eerste projecten gestart kunnen worden. In het Pre-University College wordt daarnaast samengewerkt met zaterdagscholen in de Schilderswijk, om op die manier ook een nieuwe doelgroep scholieren te bereiken (lees meer bij 'Partners').

Formele basis

De formele basis van de Honours Academy is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de faculteiten van de Universiteit Leiden. 

Op basis van het gemeenschappelijk regelement is het Honours Academy reglement vastgesteld. In dit reglement zijn de formele zaken van de Honours Academy, zoals het bestuur, de organisatie en het onderwijs vastgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie