Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Beleid

De Honours Academy is sinds haar oprichting een proeftuin voor vernieuwend onderwijs. Door in het honoursonderwijs ervaring op te doen met onderwijsinnovatie en deze kennis te delen, kan binnen de universiteit geprofiteerd worden van de proeftuin. Een tweede speerpunt is inclusiviteit, omdat honoursonderwijs voor iedereen die meer wil en kan toegankelijk moet zijn.

Proeftuin

De Honours Academy streeft ernaar een proeftuin te zijn voor onderwijs en talentontwikkeling. Vanuit dit oogpunt wordt onderwijsvernieuwing (door zowel docenten als studenten) ondersteund en zoekt de Academy aansluiting bij andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners.

Virtual Reality

Om te onderzoeken op welke manier Virtual Reality ingezet kan worden in het onderwijs, organiseert het Honours College jaarlijks een Honours Class 'Learning through Virtual Reality'. Op die manier maken studenten kennis met de mogelijkheden van VR, die in het onderwijs vervolgens weer ingezet kunnen worden. Studenten ontwierpen bijvoorbeeld een 3D-model van een stuk DNA en een virtuele omgeving waarin kinderen leren omgaan met negatieve emoties (nieuwsbericht). Daarnaast liet de Honours Academy VR-opnames maken van bijzondere universiteitslocaties en deelde VR-brillen uit aan studenten en medewerkers (nieuwsbericht).

Spin-off Studenten als Partners

Een ander voorbeeld van een succesvol proeftuinproject is Student at your Desk: een project waarin studenten ondersteuning bieden aan docenten die hun onderwijs willen vernieuwen. Op die manier staan docenten en studenten direct met elkaar in contact en kan de kennis van studenten volledig worden ingezet. Dit project is overgegaan in het universiteitsbrede programma ‘Studenten als Partners’. Studenten gaan vanuit dit programma de faculteiten in om samen met docenten te werken aan de implementatie van de onderwijsvisie Learning @ Leiden.

Inclusiviteit

De Honours Academy vindt het van groot belang dat honoursonderwijs toegankelijk is voor alle studenten die meer willen en kunnen. Om die reden is een diverse instroom van studenten in het honoursonderwijs al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt. Mede door de inzet van talentcoaches en mentoren die als eerste in hun familie een academische opleiding volgen en/of met een migratieachtergrond, streeft de Honours Academy naar een studentpopulatie die een weerspiegeling is van de maatschappij. Om inclusiviteit te bevorderen heeft het Honours College een werkgroep ingesteld op dit gebied. In het Pre-University College wordt daarnaast samengewerkt met zaterdagscholen in de Schilderswijk, om op die manier ook een nieuwe doelgroep scholieren te bereiken (lees meer bij 'Partners').

Formele basis

De formele basis van de Honours Academy is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de faculteiten van de Universiteit Leiden. 

Op basis van de gemeenschappelijk regeling is het Honours Academy reglement vastgesteld. In dit reglement zijn de formele zaken van de Honours Academy, zoals het bestuur, de organisatie en het onderwijs vastgelegd.

Honours Council

De Honours Council adviseert het bestuur van de Honours Academy over de strategische koers van het onderwijs. Het gaat daarbij om zaken die afzonderlijke honoursprogramma’s of de faculteiten overstijgen. De Honours Council bestaat uit twee leden van de Universiteit Leiden, twee leden van buiten de Universiteit Leiden die deskundig zijn op het gebied van honoursonderwijs, twee leden uit het werkveld (bij voorkeur alumni) en twee studentleden.

Jaarslag en beleidsvoornemens 

In het jaarverslag blikt de Honours Academy terug op het voorgaande academisch jaar en worden beleidsvoornemens gepresenteerd. De jaarverslagen van de Honours Academy zijn hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.