Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
vrijdag 1 november 2019
Tijd
Bezoekadres
Jaarbeurs
 
 Utrecht

De volgende werkconferentie voor lerarenopleiders mvt vindt plaats op vrijdag 1 november 2019, op de Landelijke Studiedag van Levende Talen. Er is zoals de afgelopen jaren een speciale 'track' voor lerarenopleiders. Thema’s van de workshops zijn lesgeven in tto, meertaligheid en taal- en cultuurbewustijn. De laatste twee onderwerpen zijn actueel in het kader van de voorstellen van curriculum.nu.

Programma

Vanaf 9.00: Ontvangst met koffie en thee, uitgeversmarkt

9.30: start programma voor lerarenopleiders in eigen zaal (tegelijkertijd met opening studiedag in grote zaal).

9.30 – 10.45: Over-asked or under-used? Hoe docenten Engels in het tweetalig onderwijs lesgeven en samenwerken
Liz Dale (hoofddocent en vakdidactica Engels, HvA)
In scholen voor tweetalig onderwijs leren leerlingen Engels in vaklessen die parallel worden gegeven aan taallessen Engels. Vakdocenten zijn in de regel non-native speakers en/of hebben geen achtergrond als docent Engels naast hun vakspecialisme. In dit context zijn er voor docenten Engels kansen en uitdagingen, zowel wat betreft de didactiek als de samenwerking met de collega’s van andere vakken. Zijn docenten Engels overvraagd of onderbenut? Hoe zouden de lerarenopleidingen studenten Engels het beste kunnen voorbereiden op het lesgeven op tto scholen? In deze workshop zal ik een aantal resultaten uit mijn promotie-onderzoek presenteren en we zullen samen deze vragen beantwoorden.

10.45-11.15: pauze

11.15-12.45: Meertaligheid in talenonderwijs: een grote opdracht voor schoolpraktijk én lerarenopleiding
Catherine van Beuningen (senior onderzoeker lectoraat Didactiek van de de moderne vreemde talen, HU/ hoofdddocent Nederlands HvA) en Daniela Polisenska, (hoofddocent onderzoek masters, HvA)Meertaligheid is een feit in de Nederlandse samenleving en daarmee in het onderwijs. Hoewel theorie en onderzoek wijzen op de voordelen van het erkennen en benutten van de meertalige repertoires van leerlingen, staan er in de onderwijspraktijk ‘hekjes’ om talen. Ten eerste worden andere thuistalen zoveel mogelijk buiten de schoolmuren gehouden, vanuit het idee dat ze eerder een belemmering voor schoolsucces vormen dan een verrijking. Ten tweede wordt in (vreemde)taallessen nauwelijks doelgericht voortgebouwd op al aanwezige kennis van andere (thuis- en/of vreemde) talen. Ook voor het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van meertaligheid is geen systematische aandacht.

Dat hier voor het talenonderwijs een belangrijk aandachtspunt ligt, blijkt ook uit het feit dat de valorisatie van meertalige repertoires door de Curriculum.nu-ontwikkelteams Engels/Moderne vreemde talen én Nederlands aangemerkt is als kernthema of ‘grote opdracht’. Vanuit het idee dat lerarenopleiders een belangrijke schakel vormen in de benodigde praktijkontwikkeling, ontwerpen de tweedegraads opleidingen Nederlands, Engels, Frans en Duits van de HvA een gezamenlijke curriculumlijn waarin studenten de kansen die een meertalige onderwijssituatie biedt, leren waarderen en benutten. In deze workshop doen we verslag van dat ontwikkelproces, leggen we deelnemers concrete voorbeelden van ontwikkelde materialen voor en gaan we graag met collega’s in gesprek over de gewenste plek van meertaligheid in het mvt-opleidingscurriculum

12.45-13.45: Lunchpauze, uitgeversmarkt, inzendingen Europees Talenlabel beoordelen en stem uitbrengen

13.45 – 15.15: Naar een perspectiefgerichte benadering van het modernevreemdetalenonderwijs
Nivja de Jong (universitair hoofdddocent tweedetaalverwerving en -onderwijs, Universiteit Leiden) en Janneke Geursen (vakdidactica Engels, ICLON, Universiteit Leiden)
Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. In de voorstellen van het curriculum.nu ontwikkelteam en het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen gaat het niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn.
in deze workshop bespreken we wat het inzetten van een meerperspectivische benadering (Janssen, Hulshof & Van Veen, 2018) voor het mvt-onderwijs zou kunnen betekenen. Daarbij zullen de volgende vragen centraal staan:

Zetten de perspectieven leerlingen aan tot het nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden, maar ook taal- en cultuurbeschouwers?
Hoe draagt deze benadering bij aan het ontwikkelen van interculturele communicatieve competentie?
En hoe kunnen we docenten-in de opleiding voorbereiden op hun (nieuwe?) taak?

15.15-15.45: Thee- en koffiepauze, uitgeversmarkt

15.45-16.45: Prijsuitreiking Europese talenlabels en Talendidactiekprijs voor de beste scriptie aan tweedegraads lerarenopleidingen in de grote zaal.  Aansluitend een schrijver/cabaretier.

17.00: Borrel

Aanmelden

Het is vanaf 1 september mogelijk om zich aan te melden voor de Landelijke Studiedag via www.levendetalen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie