Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
vrijdag 2 november 2018
Tijd
Bezoekadres
Jaarbeurs
 
 Utrecht

De volgende werkconferentie voor opleiders mvt vindt plaats op vrijdag 2 november 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht, tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen. Voor de lerarenopleiders is er een speciaal programma: de eerste workshop start tegelijk met de opening van de studiedag in de grote zaal. Er zijn workshops op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs, vakdidactische observatie-instrumenten en het meten van gespreksvaardigheid.

Programma

Vanaf 8.30: Ontvangst met koffie en thee, uitgeversmarkt

9.30: start Programma voor lerarenopleiders in eigen zaal (tegelijkertijd met opening studiedag en lezing in grote zaal).

9.30 – 10.45: Ontwikkelingen in curriculum.nu (Monica Sienders, vakdidactica Engels HvA/lid ontwikkelteam mvt curriculum.nu)
De afgelopen maanden heeft het ontwikkelteam mvt gewerkt aan een document met de grote lijnen voor het curriculum. In dit document is ook de feedback verwerkt van docenten, organisaties en opleiders. In de huidige fase zoeken de ontwikkelteams naar mogelijke overlap in deze grote lijnen (bij mvt bijvoorbeeld met het curriculum Nederlands en met burgerschap) en identificeren ze bouwstenen voor het curriculum. Deze workshop gaat over enkele interessante thematische ontwikkelingen in het curriculum mvt. Na een korte inleiding bespreken we met elkaar hoe wenselijk en haalbaar deze ontwikkelingen zijn en delen we de opbrengsten. De workshop heeft als concreet resultaat feedback van de aanwezige mvt-opleiders aan het ontwikkelteam – tevens kan deze werkvorm ook met de eigen studenten worden ingezet.

10.45-11.15: Pauze

11.15-12.45: Vakdidactiek in de opleiding en de schoolpraktijk: een observatie-instrument voor inventarisatie, reflectie en feedback (Rick de Graaff, lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Hogeschool Utrecht/ hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs, Universiteit Utrecht, en leden van de lectoraatsgroep Didactiek van de Moderne Vreemde Talen)
Vakdidactiek vormt de brug tussen vakinhoudelijke kennis, kennis over vakspecifieke leerprocessen, kennis van het schoolvakcurriculum en het functioneren van een vakdocent in de praktijk. Het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen ontwikkelt en valideert een observatie-instrument dat het vakdidactisch handelen van mvt-docenten observeerbaar en evalueerbaar maakt. Met inzet van dit instrument  beogen we de congruentie tussen vakdidactische theorie, opleiding en mvt-praktijk te verbeteren. In deze workshop doen we verslag van bevindingen uit onze praktijkverkenning en validering, werken de deelnemers met het instrument en gaan we in discussie over de bruikbaarheid van het instrument in de opleidingspraktijk.

12.45-13.45: Lunchpauze, uitgeversmarkt, inzendingen Europees Talenlabel beoordelen en stem uitbrengen

13.45 – 15.15:  De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels in het vmbo (Eline Batenburg, vakdidactica Engels, Hogeschool van Amsterdam)
Eline deed in de afgelopen vier jaar promotieonderzoek naar het ontwikkelen van de gespreksvaardigheid Engels voor vmbo-kaderleerlingen. Tijdens deze workshop zal zij ingaan op opzet en resultaten van haar eerste studie, die zich richtte op het toetsbaar maken van interactievaardigheden. Ontwerpcriteria en praktische voorbeelden komen aan bod. Tevens wordt er een koppeling gemaakt met de vormgeving van gespreksvaardigheidsonderwijs. Deelnemers zullen m.b.v. een voor de studie ontwikkeld beoordelingsinstrument video-opnames van spreektaken beoordelen, en feedback geven op dit instrument.  Daarnaast gaan zij in discussie over de toepasbaarheid van dit taaktype in het onderwijs.

15.15-16.00: Thee- en koffiepauze, uitgeversmarkt

16.00-17.15: Prijsuitreiking Europese talenlabels en Talendidactiekprijs voor de beste scriptie aan eerstegraads lerarenopleidingen in de grote zaal. Aansluitend optreden van cabaretier Peter Heerschop.

17.15: Borrel

Aanmelden

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september 2018 via de site van de Landelijke Studiedag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie