Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
woensdag 20 april 2022
Tijd
Bezoekadres
Drift 21
Utrecht
Zaal
Sweelinckzaal (begane grond)

Op woensdag 20 april 2022 organiseert het Expertisecentrum mvt in samenwerking met het Meesterschapsteam mvt (een project van de Stuurgroep vakdidactiek Geesteswetenschappen) een conferentie voor mvt-opleiders met workshops rond het thema meertaligheid en de implicaties daarvan voor het curriculum van de lerarenopleidingen.

Programma

Vanaf 9.30 Inloop met koffie en thee
 
10.00-10.10 Opening 
 
10.10-10.30 Introductie: Meertaligheid benutten ten behoeve van taalvaardigheid, taalbewustzijn en (inter)cultureel bewustzijn (Catherine van Beuningen, hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid, Hogeschool van Amsterdam)
 
Steeds meer kinderen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Bovendien kent ook het Nederlands zelf vele variëteiten (streektalen, sociolecten, et cetera). En natuurlijk leren alle leerlingen op school nieuwe registers (of ‘vaktalen’) én vreemde talen. Kortom: in feite is iedere leerling meertalig. Uit onderzoek weten we dat deze meertalige rijkdom momenteel nog onvoldoende erkend en benut wordt. Andere thuistalen dan het Nederlands worden vaak zoveel mogelijk buiten de schoolmuren gehouden en in (vreemde)taallessen wordt te weinig doelgericht voortgebouwd op al aanwezige kennis van andere (thuis- en/of vreemde) talen. En dat terwijl een meertalige benadering juist kansen biedt op het gebied van taalvaardigheid, taalbewustzijn en (inter)cultureel bewustzijn. Hier ligt een opdracht voor het vreemdetalenonderwijs, maar uiteraard ook voor onze opleidingen. In deze eerste bijdrage schetst Catherine van Beuningen kort de achtergrond van deze opdracht. 

10.30-11.15 Thuistalen benutten in het vreemdetalenonderwijs (Mirjam Günther, associate lector Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden) – deel I

Meertaligheid op een natuurlijke wijze integreren in het onderwijs van een middelbare school, hoe doe je dat? Vanuit het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool hebben we een aanpak ontwikkeld die zich richt op een brede aanpak meertaligheid in het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt hierbij is een benadering waarin alle in de klas en de regio aanwezige talen bij het onderwijs worden betrokken. Hierbij worden verschillende didactische benaderingen gecombineerd om de meertaligheid van de leerlingen te benutten. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan taalbewustzijn en taalhouding. In deze bijdrage geeft Mirjam Günther de achtergrond van deze aanpak en deelt ze praktische voorbeelden. In het tweede deel van de bijdrage gaat ze in op de werkwijze van de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en hoe Design Based Education helpt om studenten voor te bereiden op de dagelijkse meertalige onderwijspraktijk.

11.15-11.40 Koffie- en theepauze 
 
11.40-12.30 Thuistalen benutten in het vreemdetalenonderwijs (Mirjam Günther, associate lector 
Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden) – deel II

12.30-13.30 Lunch (met thee/koffie aan het eind)
 
13.30-15.00 Meertalige competenties verstevigen: lessen uit het mbo (Eline van Batenburg, vakdidactica Engels en onderzoeker, HvA) 
 
In deze workshop staat de vraag centraal welke competenties er schuilgaan achter succesrijke meertalige communicatie en hoe meertalige competenties versterkt kunnen worden in de klas. Eline van Batenburg vliegt dit vraagstuk aan vanuit inzichten die zij opdeed in recent onderzoek onder mbo-docenten en mbo-studenten. Een aanzienlijk deel van de mbo-studenten spreekt thuis al dan niet naast het Nederlands een andere taal of taalvariëteit. Deze groep studenten wordt opgeleid voor een specifiek beroep, dat zij uiteindelijk in een meertalige omgeving zullen uitvoeren. Dit vraagt van hen dat zij effectief kunnen communiceren in situaties waar anderen (liever) geen of beperkt Nederlands spreken, bijvoorbeeld door flexibel te schakelen tussen en binnen talen en door specialistische informatie toegankelijk te maken voor anderen. Op basis van haar onderzoek laat Eline zien in welke mate (meertalige) mbo-studenten al over de competentie beschikken om hun meertalige repertoires kansrijk in te zetten in studie en beroep. Middels opdrachten zal zij vervolgens samen met deelnemers op zoek gaan naar manieren om deze meertalige competenties te ontwikkelen in de les.   

15.00-15.45 (Na een korte pauze) uitwisseling en afstemming (o.l.v. Catherine van Beuningen): welke concrete ontwikkelopdracht ligt er voor onze eigen opleidingen?

Vanaf 15.45 Afsluiting met borrel

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Het maximum aantal deelnemers is bereikt – aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.