Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
woensdag 11 april 2018
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Domplein 29
 Utrecht
Zaal
Belle van Zuylenzaal

Op woensdag 11 april 2018 organiseert het Expertisecentrum mvt in samenwerking met het Meesterschapsteam mvt (een project van de Stuurgroep vakdidactiek Geesteswetenschappen) ) een conferentie voor mvt-opleiders rond het thema doeltaal-voertaal, met workshops vanuit onderzoek en praktijk op de lerarenopleidingen.

Programma

Vanaf 9.30  Inloop met koffie en thee

10.00-10.30 Opening en vooraankondigingen activiteiten 2018

10.30-12.00  Doeltaal Leertaal

Sebastiaan Dönszelmann (vakdidacticus Frans, VU) 

De doeltaal in de MVT-les gebruiken, daardoor leren de leerlingen de taal beter, toch? We denken het allemaal, maar vier decennia onderzoek laten zien dat alleen van de inzet van de doeltaal als instructietaal niet veel geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren van de doeltaalinzet van hun docent? Het ‘Doeltaal-Leertaal’-onderzoek waarop Sebastiaan Dönszelmann na de zomer verwacht te gaan promoveren laat zien dat het van groot belang is de doeltaal niet te zien als communicatiemiddel maar als leermiddel. En leermiddelen gaan niet zonder didactiek. De doeltaaldidactiek die uit het onderzoek voortkwam werd aangeleerd aan 35 docenten en vervolgens een jaar lang ingezet in evenveel 1hv-klassen. 

In deze workshop wordt aan de hand van zeer concrete handreikingen geschetst hoe doeltaaldidactiek eruit kan zien en welke bijzondere effecten de inzet van deze didactiek op de leerprestaties van de leerlingen blijkt te hebben. Bovendien staan we erbij stil wat het aanleren van de didactiek heeft gedaan met de werkbeleving van docenten. En natuurlijk gaat u ook zelf aan de slag met de doeltaal!

12.00-13.00 Lunch (met thee/koffie aan het eind)

13.00-14.30 Helpen of hinderen? Het gebruik van de moedertaal (L1) in de taalles.

Jeanine Mysliwiec (Docente Engels en Lerarenopleider Talen, NHL Hogeschool)

 Als lerarenopleiders promoten wij het maximale gebruik van de doeltaal, maar we zien dat studenten in de praktijk met de uitvoer hiervan worstelen. Zij hebben de neiging terug te grijpen op het gebruik van de L1 (Nederlands), mede door een gering bewustzijn van hun gebruik van zowel doel- als voertaal. Uit onderzoek blijkt dat een beperkt maar principieel gebruik van de L1 een middel kan zijn om het doeltaalgebruik juist te maximaliseren en niet slechts te beletten. In deze workshop maakt u kennis met hoe wij deze conclusie inzetten in onze English Language Teaching (ELT) lessen op NHLStenden. Hierbij analyseren studenten hun eigen taalgebruik (moedertaal en doeltaal) in een vooraf gefilmde les en stellen een advies op voor zichzelf om tot een L1 gebruik te komen dat de doeltaalverwerving niet hindert, maar juist helpt.

14.30-14.45 pauze (koffie/thee/water)

14.45-16.15  Doeltaal-voertaal in de lerarenopleiding. Waar staan we en waar gaan we naartoe?

Irene van Adrighem (oud vakdidactica Duits, Inholland), Susanne Görlich (vakdidactica Duits, Inholland)

Het gebruik van de doeltaal in de mvt-les is een bekend didactisch principe. Niet alleen in de Nederlandse context, maar ook in andere Europese landen. Elke docent kent het en is ervan overtuigd dat het een boost kan geven aan het taalonderwijs. Ook al wordt de doeltaal in de praktijk gebruikt, het kan nog kwalitatief beter en op grotere schaal. Wat doen we goed in de lerarenopleiding, wat kan beter?

Centraal in deze workshop staat het onderzoek van de Pädagogische Hochschule van St. Gallen in Zwitserland. Zij stelden vast dat de studenten van de lerarenopleiding een bepaald ERK niveau moeten behalen, maar dat zij daarmee in hun beroep niet goed uit de voeten konden. De onderzoekers voerden een behoefte-onderzoek uit onder zittende mvt-docenten en vroegen hun wat een mvt-leraar in welke situaties in de vreemde taal moet kunnen zeggen.  Zij kwamen tot ‘beroepsspecifieke taalprofielen’, ondergebracht in een vijftal domeinen, elk geconcretiseerd  in descriptoren.

In deze workshop willen we met de praktijkervaring van de opleiders en de uitkomsten van (de gepresenteerde) onderzoeken over dit thema gaan kijken wat we kunnen verbeteren in onze opleidingspraktijk.

Vanaf 16.15  borrel

Aanmelden

Deelname is kosteloos.

Aanmelden is niet meer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Achtergrond

Het Expertisecentrum mvt organiseert diverse activiteiten voor lerarenopleiders.

De studiedag wordt mede georganiseerd en gefinancierd door het Meesterschapsteam mvt 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie