Universiteit Leiden

nl en

Johan van de Worp

PhD candidate

Name
B.J.T. van de Worp MA
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
b.j.t.van.de.worp@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6082-3776

Fields of interest

De opkomst van de moderne politiek in de tweede helft van de negentiende en de vroege twintigste eeuw. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in de relatie tussen politiek en samenleving. Of anders gezegd: de manier waarop de politiek enerzijds en kerken, maatschappelijke instellingen en verenigingen elkaar wederzijds beïnvloeden.

Research

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn nooit afzonderlijk te onderzoeken, zij staan altijd in relatie tot elkaar. In dit promotieonderzoek wordt de vraag beantwoord hoe de verhoudingen tussen de Koninklijke Marine, een grotendeels geïsoleerd bedrijf, en de Nederlandse samenleving zich gedurende de periode 1870-1914 hebben ontwikkeld. Het centrale thema daarbinnen is de wijze waarop de marineautoriteiten het lagere marinepersoneel (o.a. scheepsjongens en matrozen) rekruteerden en behandelden, en de politiek-maatschappelijke reactie die dat vervolgens opriep. Vanwege het voortdurende tekort aan personeel, werd er namelijk actief geworven onder jongens van 13 of 14 jaar. Zowel binnen als buiten de marine riep deze ‘kinderwerving’ rond de eeuwwisseling in toenemende mate verzet op. Deze kritiek balde zich samen in de in 1897 opgerichte Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen. Hoewel niet formeel, bestonden er indirect banden met de SDAP. Dat riep de vraag op of de SDAP geen dubbele agenda hanteerde en de socialistische revolutie van binnenuit wenste te ontketenen.

Teaching activities

Vaardighedencollege Vaderlandse Geschiedenis (propedeuse), 2015-2016.

Curriculum vitae

Johan van de Worp (1988) studeerde geschiedenis en politicologie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde cum laude af op de scriptie Van strijd, beschaving en gezelligheid. Veranderende vormen van politiek in de stad Delft, 1885-1915. Daarin onderzocht hij de wijze waarop burgers destijds betrokken waren en werden bij de (lokale) politiek. Momenteel werkt hij onder supervisie van prof. dr. Ben Schoenmaker aan een proefschrift waarin hij de werving van het lagere marinepersoneel in een brede maatschappelijke context onderzoekt. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

PhD candidate

  • Faculty of Humanities
  • Institute for History
  • Vaderlandse Geschiedenis

Publications

  • Vereniging van Christen-Historici redactielid geschiedenistijdschrift Transparant
This website uses cookies.  More information.