Universiteit Leiden

nl en

Research project

Gemeente Leiden

Kwetsbaarheid en marginalisering in de Slaaghwijk

Contact
Erik de Maaker
Partners

Gemeente Leiden

MSc Cultural Anthropology and Development Sociology: Policy-oriented research internship (in Dutch)
 

De Gemeente Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek in de Slaaghwijk in Leiden. Deze wijk kent veel faciliteiten, maar is ook een wijk met veel overlast en sociale problematiek. Er is weinig cohesie in de wijk en de wijk kleurt rood (onvoldoende tot ruim onvoldoende) op leefbaarometer.nl. Het aandeel werkenden in deze wijk is het laagst van heel Leiden en hiermee samenhangend is het aandeel bijstandsgerechtigden fors hoger dan in de rest van de gemeente (10.8% ten opzichte van 4.5%). De zwakke sociaal economische positie van een groot deel van de bewoners, gecombineerd met een relatief laag niveau van opleiding, en een hoge mate van culturele diversiteit maken de bewoners van de wijk kwetsbaar. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat in de Slaaghwijk het veiligheidsgevoel in de buurt en de tevredenheid met de woonomgeving is verslechterd. Het percentage bewoners dat zich in de eigen buurt vaak of soms onveilig voelt, is in de Slaaghwijk het hoogst van heel Leiden. Al enkele jaren is er sprake van overlast door jongeren en jongvolwassenen in de Slaaghwijk. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in een groot deel van de wijk en zorgt voor spanningen.

Concrete thema’s waar de Gemeente Leiden graag onderzoek naar wil laten doen zijn:

 1. Zwerfvuil, huisvuil en grofvuil in de Slaaghwijk

  Vanuit de Gemeente Leiden zijn de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven genomen om de leefbaarheid in de Slaaghwijk te verbeteren. Hoewel het gemeentelijk beleid soms in succesjes heeft geresulteerd, heeft dit tot op heden niet geleid tot een trendbreuk. De slechte score van de Slaagwijk, als het gaat om leefbaarheid, komt onder meer tot uiting in afvalproblematiek. Er sprake van zwerfvuil, de huisvuilinzameling gaat gepaard met overlast, en ook het (laten) ophalen van grootvuil verloopt niet volgens de (gemeentelijke) regels. De aanwezigheid van zwerfafval, huisvuil en grofvuil in de openbare ruimte roept vragen op omtrent de omgang van bewoners met hun wijk. Welke categorieën bewoners veroorzaken deze vormen van overlast? In hoeverre ervaren bewoners dit zelf als problematisch? Wat zegt dit over de relatie van de bewoners van de Slaagwijk tot de publieke ruimte, en de gemeentelijke diensten die deze beheren? De gemeente Leiden heeft op korte termijnbehoefte aan etnografisch onderzoek ten aanzien van deze problematiek.
   

 2. Ervaringen met de overheid.
  Wat zijn verwachtingen van buurtbewoners van de overheid? Wat zijn ‘beelden’ die bij hen van de overheid bestaan, met name bij degenen die actief zijn in een van de wijkorganisaties? Hoe werken in hun ervaring verschillende overheidsinstanties samen?
   

 3. In en uitstroom uit een ‘roltrapwijk’.
  De Slaaghwijk is een aankomstwijk voor nieuwkomers met een laag inkomen, maar ook een wijk met een groot verloop. Welke factoren beïnvloeden de doorstroming vanuit de Slaaghwijk naar elders? Wanneer en waarom besluiten mensen om de wijk uit te gaan, of er juist te blijven wonen?
   

 4. Vertrouwen en respect op school.
  Hoe krijgen normativiteit en autoriteit vorm in les situaties (en daarbuiten) op de basisschool? Hoe gaan leerlingen en leerkrachten om met vertrouwen en respect? In hoeverre ervaren leerlingen en leerkrachten uitsluiting en discriminatie?
   

 5. Gebukt onder schulden.
  Hoe gaan mensen in de Slaaghwijk om met schulden, en schuldsanering? Wie zijn hun schuldeisers, en in hoeverre werken die met elkaar samen of juist niet? Wat is de rol van de gemeente ten aanzien van de financiële problemen waar een deel van de bewoners van de Slaaghwijk mee kampt.
   

 6. Netwerken met vrienden.
  Hoe zijn jongeren in de Slaaghwijk onderdeel van netwerken die hen steun geven, maar ook hun banden met sociale verbanden ‘buiten’ de wijk beperken? Welke rol spelen sociale labels zoals etniciteit, taal, religie en gender in de vorming van dergelijke vriendengroepen? In hoeverre spelen deze een rol ten aanzien van grensoverschrijdend en crimineel gedrag?

Belangstellenden kunnen contact opnemen met dr. Erik de Maaker, door toezending van een motivatiebrief met CV en een proeve van academisch schrijven. Aan toelating tot deze Policy in Practice stage gaat een beoordelingsgesprek met betrokkenen van de Gemeente Leiden vooraf.

This website uses cookies.  More information.