Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Nieuw Strategisch Plan

Op 8 februari 2022 (tijdens de dies natalis) wil het College van Bestuur het nieuwe Strategisch Plan presenteren. Bij de vorming van dit plan willen we zoveel mogelijk mensen uit onze organisatie betrekken.

Het proces van de ontwikkeling van het Strategisch Plan hebben we ‘LDN FWD’ genoemd (spreek uit als ‘Leiden Forward’). Deze naam kom je de komende tijd vaker tegen als het gaat over ons nieuwe Strategisch Plan.

In 2021 gaan we met elkaar in gesprek tijdens (online) bijeenkomsten en bepalen we met elkaar wat de urgente thema’s en doelen voor de komende jaren zijn. De uitkomsten hiervan vormen de bouwstenen voor het nieuwe Strategisch Plan. Het plan krijgt vorm door gesprekken met en tussen studenten en medewerkers, en met onze partners en omgeving.

Het oorspronkelijke doel om het nieuwe plan in februari 2021 te presenteren, werd ingehaald door de coronacrisis. In afstemming met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad werd voor één jaar uitstel gekozen. 

Een Strategisch Plan maken we omdat

  • het richtinggevend is voor beleidskeuzes in komende jaren
  • het ons gelegenheid geeft elkaar te inspireren
  • het aanleiding geeft bestaande processen toekomstbestendig te maken
  • we daarmee voldoen aan de wettelijke eis een instellingsplan op te stellen en openbaar te maken

Transparant en open

We vinden het belangrijk dat de manier waarop het Strategisch Plan inhoud krijgt een transparant proces is. We zorgen ervoor dat in alle fasen het gesprek – in welke vorm dan ook – een dialoog is en dat we open zijn over het verloop.

Studentenconferentie ‘Missie2026’

120 studenten deden op 21 februari 2020 mee aan Mission2026, een interactieve conferentie waar zij in één middag een eigen strategisch plan uit studentenperspectief opleverden.
Lees: Studenten geven voorzet voor nieuw strategisch plan

De fasen van het proces

 
Voorbereidingsfase

(gestart najaar 2019)

Bestuurders verkennen en vormen de eerste gedachten over ons profiel en onze ambities. Ontwerp van het verdere proces (in tijd en vorm) voor de totstandkoming van het Strategisch Plan. Door de uitbraak van het coronavirus is het traject vlak na het afronden van deze fase stilgelegd.

Ontwikkelingsfase

(voorjaar/zomer 2021)

Na een heroriëntatie aan het begin van 2021 is de ontwikkeling van het Strategisch Plan weer hervat. We brengen zoveel mogelijk studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in gesprek over de thema’s en ambities die in ons nieuwe strategisch plan een plek zouden moeten krijgen. Groepen die universiteitsbreed al bezig zijn met visievorming op een bepaald thema wordt gevraagd om een eerste inhoudelijke aanzet tot een tekst voor het Instellingsplan. Daarnaast zijn er enkele nieuwe groepen geïnitieerd die zich zullen buigen over een aantal tot nog toe onderbelichte onderwerpen. Aan het eind van deze fase wordt al geschreven en herschreven.

Besluitvormingsfase

(najaar 2021)

Het (her)schrijven en schaven wordt verweven met het proces van besluitvorming. De Universiteitsraad verleent instemming en de Raad van Toezicht keurt het plan goed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.