Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Helen Westgeest

Speerpunt academische vaardigheden.

Er bestaat een grote behoefte aan een interfacultaire denktank die over het oefenen en toetsen van academische vaardigheden in werkcolleges gaat brainstormen en best practices inventariseert.

Speerpunt Academische Vaardigheden

Het doel van mijn project is het optimaliseren van de inhoud van contacturen van werkcolleges ter verbetering van de academische vaardigheden van studenten. Het project richt zich in eerste instantie op de opleiding Kunstgeschiedenis, maar het te ontwikkelen onderwijsmateriaal is eenvoudig bruikbaar te maken voor vele andere opleidingen.

Het uitgangspunt van het project is dat academische vaardigheden momenteel in werkcolleges wel worden getoetst (beoordeling van onderzoeksvoorstel, referaat, paper), maar amper geoefend. De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan oefen- en verbetermomenten is het gebrek aan goed onderwijsmateriaal hiervoor. 

Er wordt een werkgroep ingesteld die bestaat uit een recent afgestuurde onderwijskundige en neerlandicus en een Research Master student Arts & Culture voor de periode van een jaar. De werkgroep inventariseert onder mijn leiding het huidige onderwijsmateriaal voor de werkcolleges van de opleiding Kunstgeschiedenis en de behoeftes bij docenten en studenten met betrekking tot nieuw onderwijsmateriaal. Zij zoekt bovendien best practices bij andere opleidingen van de Leidse universiteit op basis van suggesties van andere Teaching Fellows. Vervolgens ontwikkelen zij instructies en oefeningen (en de toetsing ervan) die specifieke academische vaardigheden betreffen, zoals het formuleren van onderzoeksvragen, het opzetten van een argumentatie/betoog, en vooral ook het stimuleren van creatief denken als vaak veronachtzaamde academische vaardigheid.

Voortgang van het project

Inventarisatie
Uit de inventarisatie van het onderwijsmateriaal voor de werkcolleges is gebleken dat met name voor de tweedejaarsstudenten oefenmateriaal voor de academische vaardigheden ontbreekt. Daardoor zijn er ook geen oefen- en verbetermomenten. Het project richt zich daarom vooral op de tweedejaars werkcolleges; voor de propedeuse-werkgroepen is goed onderwijsmateriaal beschikbaar is om de studenten uit te leggen wat academische vaardigheden zijn en voor de derdejaars studenten worden er momenteel scriptieseminars ontwikkeld waarin de studenten stapsgewijs naar hun BA-eindwerkstuk toewerken. In het tweedejaars werkcollege (van 5 ects) moeten de academische vaardigheden beter getraind worden.       

Student-assistent
In januari 2015 heb ik een student-assistent aangesteld voor 0,2 fte. Dat kan in LTA-kader in deze bescheiden omvang gedurende drie jaar. De student-assistent begon met het inventariseren van het huidige onderwijsmateriaal van de werkcolleges van de opleiding Kunstgeschiedenis (zowel BA als MA) met betrekking tot academische vaardigheden. Bovendien werd bij verwante opleidingen gevraagd naar onderwijsmateriaal op dit gebied.   

Focuspunten
Na de inventarisatie selecteerden we vijf focuspunten voor de eerste zes colleges van een BA2-werkcollege dat in september 2015 startte en als pilotproject werd gebruikt:

 • Onderzoeksvragen;
 • Schrijfstijl;
 • Inleiding en onderzoeksvoorstel;
 • Structuur van betoog;
 • Conclusies;
 • Creativiteit in wetenschappelijk onderzoek


Nieuw onderwijsmateriaal
Het onderwijsmateriaal dat ik in samenwerking met mijn student-assistent ontwikkelde, bestaat uit de volgende stukken:

 • Hand Out ‘Academische Vaardigheden’: een opsomming van academische vaardigheden in algemeen, en uitgewerkt naar kunsthistorisch onderzoek.
 • Diagnostische toets: in eerste college kregen studenten 20 multiplechoice-vragen om niveau van academische vaardigheden te testen.
 • Hand Out ‘Onderzoeksvragen’: o.a. hoe kom je van onderwerp tot onderzoeksvraag, soorten vragen, voorbeelden van goede vragen en slechte vragen met toelichting, en do’s en don’ts. Opdracht: formuleren van verschillende onderzoeksvragen bij een onderzoeksobject dat werd gegeven. Discussie over uitwerkingen in college.
 • Hand Out ‘Schrijfstijl’ met een opdracht voor volgende college.
 • Hand Out ‘Inleiding’ met opdracht om Inleidingen van enkele publicaties te analyseren.
 • Hand Out ‘Structuur van betoog en Conclusies’ met opdracht voor literatuuranalyse.
 • Hand Out ‘Creativiteit in wetenschappelijk onderzoek’ met een opdracht.


Werkwijze
De studenten van het tweedejaars werkcollege (dat in september startte) werden uitgenodigd om suggesties voor verbeteringen en aanvullingen te geven op het onderwijsmateriaal dat voorlopig nog ‘work in progress’ zal zijn.

De kleine opdrachten die studenten elke week moesten maken, stuurden zij voorafgaand aan het college naar een andere deelnemer. Voor elk college ontwikkelden we een andere wijze voor het bespreken van de uitwerkingen van de opdrachten om ‘sleur’ te voorkomen.

De volgende zes colleges worden besteed aan het gebruik van literatuuronderzoek in het opzetten van een transparant betoog en in het beantwoorden van onderzoeksvragen. Hiervoor zullen weer Hand Outs gemaakt worden. Bovendien worden de studenten op het afsluitende werkstuk voorbereid.

Landelijk congres
Momenteel werk ik ook samen met mijn student-assistent aan de voorbereiding mee van een landelijk congres over academische vaardigheden van de NACV dat op 29 januari 2016 plaats zal vinden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Daar worden circa 150 collega’s van hogescholen en universiteiten (in Nederland) verwacht.

Verdere plannen/planning
In januari 2016 is een derde van mijn LTA-project afgerond zijn. In de periode januari-mei 2016 gaat mijn student-assistent zich vooral richten op het aanpassen van het gemaakte onderwijsmateriaal voor een Engelstalige cursus Academic Skills in het curriculum van de Pre-Master Film and Photographic Studies.  

Bovendien wordt in januari 2016 op basis van de stand van zaken bepaald worden welke aandachtspunten van belang zijn om uit te werken in de volgende twee jaar van het project.

Helen Westgeest.

Helen Westgeest (faculteit Geesteswetenschappen, kunstgeschiedenis)

'Er bestaat een grote behoefte aan een interfacultaire denktank die over het oefenen en toetsen van academische vaardigheden in werkcolleges gaat brainstormen en best practices inventariseert.'

'Als Fellow van de Teachers’ Academy wil ik bijdragen aan de interfacultaire denktank. In de afgelopen jaren betrof onderwijsverbetering vooral het intensiveren van het gebruik van ICT. Ik wil meer aandacht vragen voor het ‘hoe en wat’ betreffende de invulling van de contacturen van werkcolleges en daarmee verbonden taken van studenten. Als lid van de adviescommissie Studium Generale en het LISF van het LUF heb ik goede ervaringen met interfacultaire commissies.'

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie