Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Actie-agenda

FGGA-verklaring en actieagenda inzake diversiteit en inclusie, Bestuur Faculteit FGGA, juli 2020 Wij streven naar een respectvolle, inspirerende en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten. Wij bevorderen diversiteit en inclusie omdat het onze sociale morele plicht is en het bijdraagt aan meer creativiteit en innovatie. FGGA streeft naar inclusieve omgeving om te studeren, te werken (onderwijs en onderzoek) en om samen te werken.

Dit vraagt om een inhoudelijke inzet van medewerkers en studenten voor een interne cultuurverandering, waarbij we antiracistische waarden hooghouden en institutioneel racisme en andere vormen van uitsluiting of discriminatie en hun impact op de faculteitsgemeenschap (medewerkers en studenten) zullen aanpakken. Om dit te bereiken hebben we een actieagenda opgesteld met stappen om deze waarden in de praktijk te bestendigen. Daarbij sluiten wij aan bij het universitaire plan voor diversiteit- en inclusie.

We maken inclusie en diversiteit tot een integraal onderdeel van ons werk door het instellen van enkele officiële overlegvormen (een taskforce en twee klankbordgroepen, één voor studenten en één voor personeel) en verder door het benoemen van specifieke functionarissen (een diversiteitsfunctionaris en aanspreekpunten). Het faculteitsbestuur geeft de taskforce de opdracht om in samenwerking met de officiële overlegvormen en functionarissen de actieagenda, die bestaat uit 10 punten, uit te voeren en voor elk actiepunt specifieke werkgroepen te starten. Studenten en medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroepen. Om je in te schrijven/aan te melden voor een van de werkgroepen en om je opmerkingen of suggesties te delen, kun je contact met ons opnemen via diversityoffice@fgga.leidenuniv.nl.

De actieagenda moet gezien worden als een totaalpakket waarmee we de structurele en culturele veranderingen voorbereiden en faciliteren. De voorgestelde punten zijn specifieke actiepunten, die een bevestiging zijn van een langdurige verbintenis van de faculteit om aandacht te blijven besteden aan inclusie en diversiteit. De actieagenda richt zich in het bijzonder op antiracisme, anti-seksisme, anti-homofobie, queer-phobia, enz. Deze actieagenda zal worden aangevuld indien zich nieuwe ontwikkelingen of ideeën voordoen die passen binnen de faculteit.

In de FGGA-nieuwsbrief zal de faculteit regelmatig op de hoogte worden gebracht van de voortgang van de uitvoering van elk actiepunt. Twee keer per jaar bespreekt het faculteitsbestuur de voortgang met de faculteitsraad.

De actieagenda in een overzicht

Actiepunt Beschrijving

Diversiteitsfunctionaris

 • Coördinatie en monitoring van projecten die voortkomen uit de actieagenda, rapporteert aan de decaan
 • Samenwerking met de contactpersonen van de instituten
 • Vertegenwoordiger van de faculteit, nauw contact met de universitaire diversiteitsfunctionaris
 • Coördinatie klachtenprocedure bij klachten over discriminatie en racisme

Contactpersonen

Ondersteunen de facultaire diversiteitsfunctionaris en helpen bij de organisatie van (bewustwordings)activiteiten
Welzijnsdiensten
 • POP-corner op de Campus Den Haag en een oproepbare (externe) adviseur met relevante expertise
 • Ondersteuning gericht op ondervertegenwoordigde groepen studenten en medewerkers, waaronder eerste generatie studenten, studenten met een migratieachtergrond, ‘students and staff of color’
Gedragscode
 • Sterker en concreter maken van de huidige gedragscode en er zo meer impact mee realiseren
 • Richtlijnen voor onze gemeenschap hoe zich te gedragen op het gebied van sociale media (een sociale mediacode)
Klachtenprocedure
 • Een gemakkelijk te vinden, duidelijke en passende procedure invoeren, waarin alle stappen worden beschreven: melding van incidenten, indiening van klachten, behandeling van klachten, escalatie naar universitaire ombudsman/-bemiddelaar
 • Duidelijkheid over de disciplinaire procedures in verband met overtredingen van de gedragscode en communicatie hierover naar de facultaire gemeenschap om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat van hen verwacht wordt met betrekking diversiteit en inclusiviteit
Bewustwording
 • Een bewustwordingscampagne onder andere bestaande uit  gesprekken met studenten en medewerkers over specifieke thema's (antiracisme, gender, het vinden van een baan, etc.),  trainingen en communicatiemiddelen gericht op verschillende doelgroepen
 • Organiseren van activiteiten waarbij de facultaire gemeenschap laat zien dat we trots zijn op onze diversiteit
 • Organiseren van publieke evenementen en discussies, waarvoor de faculteit coalities zal bouwen met specifieke organisaties in Den Haag en in de regio om zo ook de eigen D&I-ambities verder te profileren naar onze directe leef- en werkomgeving
Diversificatie van curricula
 • Om een inclusieve leeromgeving te creëren, moeten ook andere benaderingen en perspectieven in de cursussen worden opgenomen. Studenten en docenten wordt geleerd hoe ze meer gevarieerde literatuur kunnen vinden. Wanneer een specifieke, bijvoorbeeld Eurocentrische of Nederlandse, aanpak voor een bepaalde cursus wordt gekozen, zal de keuze worden beargumenteerd.
 • Programma- en cursus(leer)doelstellingen worden heroverwogen, waarbij bezien wordt hoe D&I kan worden opgenomen in termen van vaardigheden, casestudies, concepten, methoden, opdrachten, enz.
Inclusieve HR strategie   Een inclusieve omgeving omvat het werven en selecteren van medewerkers uit verschillende delen van de wereld, waaronder het mondiale Zuiden en/of staf die zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs met een focus op het mondiale Zuiden
Inclusieve studentenwerving en –behoud De werving van studenten gaat zich verbreden en soms ook specifiek richten op studenten die tot nu toe minder vaak bereikt worden en/of sneller uitvallen (‘students of color’, eerste generatie studenten, studenten met migratie en/of niet-westerse achtergrond, studenten met een beperking en andere groepen)

Gedrag in de collegezaal

De docenten zullen expliciet aandacht besteden aan inclusie en diversiteit binnen de onderwijsprogramma's, waarbij de nadruk ligt op de manier waarop tijdens college op een respectvolle manier met elkaar kan worden omgegaan en hoe met discriminerende opmerkingen kan worden omgegaan tijdens college.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.