Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheidsvisie

De universiteit werkt aan duurzaamheid op drie terreinen: bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. We communiceren hier zo veel mogelijk over met onze studenten, medewerkers en samenwerkingspartners om verantwoording af te leggen en bewustwording te stimuleren.

Tot en met 2020 hebben gewerkt volgens het Milieubeleidsplan 2016-2020 van de Universiteit Leiden. Het jaar 2021 staat in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe Duurzaamheidsvisie 2030. Deze visie ontwikkelen we in nauw overleg met de universitaire gemeenschap van studenten en medewerkers. Ze geeft richting aan de verduurzamende activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Naast de ontwikkeling van een nieuwe, breedgedragen visie op het gebied van duurzaamheid, werkt de universiteit aan vergroenende projecten die aansluiten bij de hoofdambities uit het Milieubeleidsplan 2016-2020:

 • De directe milieubelasting verder verminderen tot een niveau dat minimaal aansluit bij andere brede universiteiten.
 • De zichtbaarheid van en deelname aan het milieu- en duurzaamheidsbeleid versterken bij studenten, medewerkers en omgeving van de universiteit.
 • De CO2-footprint van de universiteit de komende jaren met 50 procent laten dalen.

Realisatie van ambities

Om deze doelstellingen te realiseren, zet de Universiteit Leiden in op:

 • Verdere inbedding van duurzaamheid in de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek.
 • Stimulering, uitvoering en borging van initiatieven waardoor activiteiten en resultaten van het milieu- en duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, gedragen en erkend worden.
 • Verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties via zes thema’s:
  1. Huisvesting
  2. Energie
  3. Water
  4. Inkoop en beleggen
  5. Afval
  6. Mobiliteit

Over deze onderwerpen leest u meer op deze website. De vergroenende activiteiten die de afgelopen uitvoeringsperiode hebben plaatsgevonden staan beschreven in het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag.

Zie ook het Milieubeleidsplan Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.