Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Human Rights Elephants in an Era of Globalisation: Commodification, Crimmigration, and Human Rights in Confinement

Datum
dinsdag 21 januari 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. J.P. van der Leun
  • Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Hedendaagse mensenrechtenbescherming in strafrechtelijke en immigratierechtelijke detentie staat onder druk. Enerzijds kan een ontwikkeling van ‘commodificatie’ ontwaard worden, waarbij niet enkel soevereine staten maar ook andere (private, publieke, binnen- en buitenlandse) partijen betrokken worden in het bestuursnetwerk van gevangenissen en immigratiedetentiecentra. Anderzijds dienen, als een gevolg van ‘crimmigratie’-ontwikkelingen, detentieomgevingen in toenemende mate instrumentele doeleinden om nieuwe ideeën over wie tot de samenleving behoort, te effectueren. Deze ontwikkelingen bevragen de rechtsverhouding waarop mensenrechtenwetgeving is gebaseerd. Van Berlo onderzoekt in zijn proefschrift in hoeverre mensenrechten als een beschermingskader relevant blijven in geglobaliseerde detentiecontexten die zich kenschetsen door dergelijke ontwikkelingen van commodificatie en crimmigratie. Daarbij worden mensenrechten vergeleken met olifanten, beide majestueus maar bedreigd – een metafoor die als een rode draad door het boek loopt.

Het proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel conceptualiseert en lokaliseert de ontwikkelingen van commodificatie en crimmigratie en zet uiteen hoe deze trends mensenrechtenwetgeving uitdagen. In het daaropvolgende deel volgt een analyse van hoe mensenrechtenwetgeving deze uitdagingen al dan niet heeft weten te accommoderen als coherent onderdeel van haar juridische systematiek. Door te laten zien hoe wetgeving tegelijkertijd getrouw aan doctrinaire uitgangspunten en veerkrachtig ten opzichte van globaliseringsontwikkelingen dient te zijn, wordt een duidelijk spanningsveld blootgelegd. De juridische impasse die daaruit voortvloeit, wordt vanuit sociaalwetenschappelijk oogpunt nader bestudeerd in het derde deel. Daarin wordt voorbij de grenzen van het juridische domein gekeken om de beschermingswaarde van mensenrechten op een meer holistische waarde te duiden.

Ieder deel omvat niet enkel een analyse op macroniveau, maar ook analyse van twee geselecteerde gevalsstudies: een Australisch-Nauruaans immigratiedetentiecentrum (‘RPC Nauru’) en een Noors-Nederlandse gevangenis (‘PI Norgerhaven’). Door in te zoomen op deze case studies, wordt de problematiek die centraal staat in dit proefschrift continu geïllustreerd. De analyses zijn gebaseerd op jurisprudentieonderzoek, literatuur- en documentonderzoek en kwalitatieve interviews met bijna 50 respondenten.

Een kernconclusie van het onderzoek is dat het beschermingspotentieel van mensenrechtenwetgeving weliswaar beknot wordt als een gevolg van globaliseringsontwikkelingen, maar dat de oplossing daarvoor niet slechts gezocht moet worden in de vorm van méér, dan wel minder, mensenrechtenwetgeving. In plaats daarvan dient mensenrechtenbescherming geanalyseerd te worden aan de hand van een meer holistisch mensenrechtenbegrip, waarbij rekenschap wordt gegeven van het feit dat mensenrechten op verschillende manieren kunnen worden geeffectueerd. Van Berlo concretiseert dit door een multidimensionaal analytisch kader op te werpen waarin mensenrechten als (i) recht, (ii) moraliteit, (iii) protest, en (iv) taal worden verenigd. Daarmee vormt het proefschrift een oproep tot interdisciplinaire samenwerking, waarbij het uitgangspunt is dat mensenrechtenbescherming afhangt van een oprechte en breed gedeelde overtuiging dat mensenrechten ertoe doen.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.