Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Mobility, Control and Technology in Border Areas: Discretion and Decision-making in the Information Age

Datum
woensdag 20 maart 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Tim Dekkers, die als onderzoeker verbonden is geweest aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie en momenteel werkzaam is als inspecteur bij Ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat promoveren op dit thema.

Promotoren

  • Prof.dr. J.P. van der Leun
  • Prof.dr. M.A.H. van der Woude

Samenvatting

Informatie en informatietechnologie spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Een domein waar de ontwikkeling naar het informatiegestuurd werken goed zichtbaar is migratiecontrole. Het vervallen van systematische grenscontrole met het Schengenverdrag brengt veiligheidsrisico’s met zich mee nu er geen volledig zicht meer is op wie zich het land in en uit bewegen. Deze risico’s hebben in het maatschappelijk debat een prominente rol gekregen nu migranten in toenemende mate worden geassocieerd met criminaliteit. 

Overheden verzamelen steeds meer informatie over wie op welk moment hun grenzen passeert. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor risicoanalyses om potentieel risicovolle individuen te detecteren en wanneer nodig actie te ondernemen. Hoewel er hoge verwachtingen zijn van dergelijk informatie en informatietechnologie, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe deze in de praktijk gebruikt worden en of aan de verwachtingen wordt voldaan. Dit proefschrift beoogt meer inzicht te geven in het gebruik van informatie en informatietechnologie in migratiecontrole.

Hoewel bij de beleidsmakers de verwachtingen van informatie en informatietechnologie hoog zijn, blijkt uit observaties en interviews met marechaussees dat de technologie slechts een beperkte impact heeft op beslissingen die tijdens MTV-controles worden genomen. Marechaussees geven als onderliggende oorzaak aan dat de informatie die zij ontvangen vaak niet specifiek genoeg is en zien weinig toegevoegde waarde in het slimme camerasysteem dat hen moet ondersteunen. Daarnaast stelt de onderzoeker dat waar de controles bij de invoering van het MTV een duidelijke oriëntatie op migratiecontrole hadden, er nu steeds meer waarde gehecht aan het element van criminaliteitsbestrijding, zowel op politiek als uitvoerend niveau. Dit levert frictie op met de officiële doelstelling van het MTV en de daarbij behorende bevoegdheden van marechaussees.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.