Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Urban politics and the role of guilds in the city of Utrecht (1250-1450)

Datum
woensdag 6 februari 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift wordt de stedelijke politiek in de stad Utrecht onderzocht in de periode 1250-1450. Drie thema’s komen specifiek aan de orde: (1) de ontwikkeling van lokale politieke instellingen, gezien vanuit het oogpunt van sociale en politieke groepen, zoals gilden, die vertegenwoordiging en invloed willen in het stadsbestuur; (2) de ontwikkeling van het politieke discours en stedelijke geschiedschrijving in Utrecht; en (3) de rol van geweld in de politiek. Het doel was vooral om dynamische processen te onderscheiden binnen deze periode en dus niet een statisch beeld te presenteren van ‘de’ laatmiddeleeuwse politieke instituties, praktijken of cultuur in Utrecht. Het stadsbestuur maakte in de late middeleeuwen juist grote veranderingen door. In deze periode ontwikkelde Utrecht zich van een stad geregeerd door een klein, ridderlijk ‘patriciaat’, tot een stad waarin gewone burgers uit de middengroepen via lidmaatschap van de plaatselijke ambachts- en kleinhandelsgilden een grote stem kregen. Tegen het einde van de periode had zich echter een nieuwe ‘raadselite’ gevormd, die het stadsbestuur geleidelijk weer oligarchische trekken gaf. In deze periode begon ook voorzichtig een stedelijke geschiedschrijving vorm te krijgen, via de kroniek van de Nederlandse Beke. Het proefschrift betoogt ten slotte dat geweld in de stedelijke politiek een normaal verschijnsel was. Door de stabilisering van het gildebestuur en een groeiende consensus binnen de bestuurlijke elite werden politiek geweld en opstanden echter steeds meer met strafrechtspraak onderdrukt. Leiders van elitefacties waren daarentegen vrij succesvol in staat privémilities te vormen om het stadsbestuur naar hun hand te zetten.

Promotor

  • Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.