Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Measurement Numeracy Education for Prospective Elementary School Teachers

Datum
dinsdag 27 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In tien eerstejaars Paboklassen van een Nederlandse Pabo is bij een cursus gecijferdheid op het onderdeel ‘meten’ het effect onderzocht van twee elkaar contrasterende didactische aanpakken (inductief en deductief) op de interactie in de klas en op de studentprestaties. Bij deductief redeneren wordt gestart vanuit een concept of regel, en van daaruit wordt in een nieuwe context gededuceerd (top-down). Bij inductief redeneren wordt gestart vanuit een of meer contexten, en van daaruit wordt een concept besproken en een regel geïnduceerd (bottom-up). Nadat de Pabostudenten een pretest hadden gemaakt (om hun vaardigheid voorafgaand aan de lessenserie te meten), zijn lessenseries uitgevoerd door vijf Pabodocenten: elke docent gaf één Paboklas les met een inductieve, en één met een deductieve aanpak. Daarna maakten alle studenten een posttest.

In de inductieve aanpak waren studenten vaker aan het woord dan in de deductieve aanpak. Daarnaast stelden docenten in de inductieve aanpak meer stimulerende vragen (ten opzichte van controlerende vragen) dan in de deductieve aanpak. Er was echter geen verschil in studentprestaties tussen de deductieve en de inductieve aanpak, ook niet als werd gecontroleerd voor de pretest en de WISCAT (nationale rekenvaardigheidstoets) score, en voor interactietijd en het type docentvragen.

Daarnaast bleken rekenen met relaties binnen het metrieke stelsel, rekenen met schaal, en rekenen met lengte, oppervlakte en inhoud drie aparte te onderscheiden vaardigheden te zijn. Het schatten van maten bleek echter niet als aparte vaardigheid te kunnen worden geïdentificeerd. Misschien is het schatten van maten geen vaardigheid, maar een persoonlijkheidstrek, zoals altijd onderschatten of overschatten.

Promotor

  • Prof.dr. W.J. Heiser

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.