Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Civiel Procesrecht: Doeltreffend procederen

Datum
7 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De met deze cursus behaalde punten (6PE) kunt u tevens opvoeren als opleidingspunten, bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur.

De civiele procedure in appel is wel omschreven als een soort ‘Sagrada Família’: een schitterend maar op het eerste gezicht moeilijk te doorgronden bouwwerk dat voortdurend in aanbouw is (Asser, TCR 2014-4, p. 101). En inderdaad vormt het appelprocesrecht een ingewikkeld door de rechtspraak van de Hoge Raad gevormd stelsel van regels en daarop gemaakte uitzonderingen.

Mr. Bruning (cassatie-advocaat) en mr. Den Besten (advocaat) behandelen de complicaties en knelpunten waar u in de appelprocedure tegenaan kunt lopen en op welke wijze u daarmee effectief en functioneel kunt omgaan.
De eerste fase van KEI zal, naar verwachting, in februari 2017 van start gaan bij de eerste twee gerechten. De eerste ervaringen zullen daarom al kunnen worden besproken tijdens deze cursus. Zij zullen u dus bij uitstek de praktische handvatten kunnen aanreiken.

Voorts komt aan de orde op welke wijze u bij het procederen in civiel appel al rekening kunt (en moet) houden met een eventueel nadien te voeren cassatieprocedure. 
Dit alles vanuit een praktijkgerichte invalshoek en met voor ogen het door u te bereiken doel: verwezenlijking van de door uw cliënt beoogde materiële rechtspositie.

Vanzelfsprekend zal tijdens de cursus aandacht worden besteed aan recente rechtspraak.

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Wetsvoorstel 34 059)
Sprekers zullen u tevens bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Wetsvoorstel 34 059): de vervanging van de afzonderlijke dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure door één basisprocedure met een nieuwe (geüniformeerde) procesinleiding, en de verplichting voor nagenoeg alle professionele partijen om de start van een procedure en het indienen van (proces)stukken langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Deze ontwikkelingen hebben namelijk ook implicaties voor de civiele procedure in civiel appel en cassatie (Wetsvoorstel 34 138).

Onderwerpen

 • Advisering over het instellen van civiel appel
 • Bevoegdheid en ontvankelijkheid
 • Appellabiliteit (waaronder doorbrekingsrechtspraak)
 • Termijnen
 • Samenloop met andere rechtsmiddelen
 • Partijcomplicaties
 • Dagvaarding- en beroepschriftperikelen (waaronder herstelexploten)
 • Principaal en incidenteel appel
 • Devolutieve werking en grievenstelsel
 • Omvang van de rechtsstrijd in civiel appel
 • Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden
 • De invloed van het Europese recht op het procederen in civiel appel
 • Nieuwe standpunten en gedekte weren
 • Eiswijziging
 • Bewijskwesties
 • Gevolgen van uitspraak in appel
 • Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en anticiperen op de procedure in cassatie
 • Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en de gevolgen voor het procederen in civiel appel.

U heeft de mogelijkheid voorafgaand aan de cursus een vraag te stellen aan de docenten per e-mail aan pao@law.leidenuniv.nl onder vermelding van ‘Doeltreffend procederen civiel appel.

Verdiepingscursus Civiel Procesrecht: Doeltreffend procederen in civiel appel