Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten - Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Bestuurders

Datum
woensdag 22 november 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Bij het ondernemen hoort risico's nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap. Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt derhalve niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Soms echter kunnen bestuurders al aansprakelijk worden gesteld, zelfs al is er geen sprake van opzet. Aan de orde komt onder meer de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, bij faillissement en de interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet en de strafrechtelijke aansprakelijkheid als feitelijk leidinggever. 

Drie vakspecialisten geven u een overzicht van de meest relevante en actuele ontwikkelingen aangaande de civiele, fiscale en strafrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders.

Beschrijving onderdeel Strafrechtelijke aspecten: Aldo Verbruggen

Aldo Verbruggen zal spreken over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon voor strafbare feiten, begaan in ondernemingsverband. Aan de hand van welke criteria er strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Voorts, zal docent de relatie tot governance adresseren en de nut en noodzaak van een compliance program. Afsluitend zal hij ingaan op enkele recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie de Amerikaanse trend (Yates memorandum) lijkt te volgen dat bestuurders ‘voor het hekje moeten komen’.

Beschrijving onderdeel Civiele aspecten: Jan-Willem Huizink

Jan Willem Huizink zal spreken over civiele bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij hij onder meer ingaat op interne/externe aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Daarnaast zal hij de actuele ontwikkelingen bespreken aan de hand van relevante jurisprudentie.

Beschrijving onderdeel Fiscaal: Arnaud Booij

Arnaud Booij zal ingaan op de mogelijkheden die belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een BV of een samenwerkingsverband. Tevens wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de ontvanger van de belastingdienst heeft, maar worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de invorderingswet nader behandeld. De nadruk wordt gelegd op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende “meldingsregeling”. Voorts zal de docent ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken. Aan de orde komt tevens de aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden die de belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevende aansprakelijk te houden en kan men daarover in algemene zin adviseren. Men heeft dan ook voldoende kennis om over dergelijke zaken een procedure op te starten. 

Actualiteiten - Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Bestuurders

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.